zmień miasto

Jak zdobyć Stypendium Pomostowe?

W roku akademickim 2015/2016 po raz 14. ruszy Program „Stypendia Pomostowe”. Dzięki programowi młodzi ludzie będą dostawali 500 złotych miesięcznie, przez 10 miesięcy w roku. Organizatorem jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości przy wsparciu Agencji Nieruchomości Rolnych.

Program skierowany jest do maturzystów, którzy:  
Ukończą szkołę ponadgimnazjalną w 2015 roku i  spełniają łącznie następujące kryteria:
• dostaną się na pierwszy rok dziennych studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich;
• osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie mniejszą niż  90, liczonych zgodnie z algorytmem załączonym do regulaminu. Osoba ubiegająca się o stypendium oblicza samodzielnie liczbę punktów;
• są dziećmi byłych pracowników ppgr, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy     o pracę w okresie co najmniej 2 lat;
• mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. Mieszkańców, okres zameldowania nie może być krótszy niż 6 miesięcy od daty ogłoszenia Programu (18 marca 2015);
• pochodzą z rodzin, w których dochód netto na osobę w rodzinie albo dochód osoby uczącej się nie przekracza 1 225 zł lub 1 400 zł (dochód netto wyliczony z czerwca 2015 r.), gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
• są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka.

Nabór stypendystów będzie przeprowadzony ściśle według zasad określonych w „Regulaminie przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla stypendystów".

Wszystkie wzory dokumentów oraz regulaminem przyznawania stypendiów pomostowych dostępne są na stronie internetowej Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości www.stypendia-pomostowe.pl

Uwaga! Kandydaci do stypendium wypełniają wnioski on-line na stronie www.stypendia-pomostowe.pl. Aplikacja internetowa będzie aktywna od 1 lipca 2015 r. do 17 sierpnia 2015 r. do godz. 16.00, następnie wydrukowany z systemu wniosek, należy podpisać i wraz z wyżej wymienionymi dokumentami złożyć w nieprzekraczalnym terminie do najbliższego względem zamieszkania  Oddziału Terenowym Agencji Nieruchomości Rolnych do 24 sierpnia 2015 r. (liczy się data stempla pocztowego).

ip

Ciekawe artykuły
Więcej miast »
REKLAMA

Ostatnio czytane

FB dlaMaturzysty.pl reklama