zmień miasto

Kierunek, na który najtrudniej się dostać

Kryminologia znalazła się w ofercie Uniwersytetu Gdańskiego po raz pierwszy i od razu wzbudziła ogromne zainteresowanie studentów. Przyciągnęła niemal 44 osoby na jedno miejsce, stając się najbardziej obleganym kierunkiem na polskich uczelniach wyższych.

Kryminologia zdeklasowała nawet niezwykle popularne kierunki lekarskie, psychologię, prawo czy filologie obce. Czym właściwie zajmuje się kryminolog?

Celem kształcenia na Kryminologii jest poszerzenie i pogłębienie wiedzy o człowieku, przyczynach patologii społecznych i sposobach ich przezwyciężania. Wiedza teoretyczna zdobywana będzie dzięki interdyscyplinarnym studiom w ramach kilku dziedzin: psychologii, socjologii, biologii, ekonomii i prawa. Ukończenie Kryminologii, prócz zdobytej wiedzy i doświadczenia, stworzy absolwentom możliwość zatrudnienia w szeroko pojętym wymiarze sprawiedliwości, policji, więziennictwie, strażach miejskich i gminnych, ułatwi wykonywanie zawodu kuratora czy mediatora i kontynuacji kształcenia przez absolwentów studiów socjologicznych, psychologicznych, pedagogicznych, prawniczych, ekonomicznych i innych.

Kryminologia na UG to nowoczesny, prekursorski w skali kraju i wyjątkowy w skali Europy kierunek studiów powołany wysiłkiem dwóch kooperujących wydziałów Uniwersytetu Gdańskiego: Nauk Społecznych oraz Prawa i Administracji przygotowany we współpracy z Polską Akademią Nauk.

KRYMINOLOGIA NA UG

Kształcenie na kierunku Kryminologia realizowane jest w ramach trzyletnich studiów pierwszego stopnia (licencjackich). O przyjęcie na nie mogą ubiegać się osoby posiadające świadectwo dojrzałości (świadectwo maturalne). Zajęcia prowadzone są w trybie stacjonarnym i zaocznym.

PROGRAM STUDIÓW

Interdyscyplinarny program studiów oparty jest o najnowsze osiągnięcia biologii, politologii, zarządzania, filozofii, prawa oraz samej kryminologii. Zaplanowano go przy tym w sposób umożliwiający zapoznanie się z szeroką wiedzą o człowieku, społeczeństwie i prawie.

Szczegółowy program studiów licencjackich studiów kryminologicznych:

Semestr I
1. Szkolenie BHP - W5
2. Szkolenie biblioteczne - C3
3. Kryminologia I - Biologia kryminalna W30+C20
4. Metodologia badań w naukach społecznych W15+C30
5. Wstęp do wiedzy o państwie i prawie W30+C20
6. WdW - podstawy nauk społecznych i ekonomicznych - dwa z czterech - W30+W30
a) Wstęp do socjologii
b) Wstęp do filozofii
c) Podstawy psychologii
d) Makroekonomia

Semestr II
1. Podstawy nauki o przestępstwie W30+C20
2. Polityka karna i kryminalna W30
3. Biologiczne mechanizmy zachowania człowieka W30+C15
4. Psychologia emocji i motywacji W30+C20
5. Podstawy prawa obrotu gospodarczego W30+C20

Semestr III
1. Kryminologia II - Psychologia kryminologiczna i psychologia osobowości i różnic indywidualnych W30+C30
2. System środków reakcji karnej W30+C20
3. Ochrona praw człowieka - standardy konstytucyjne i międzynarodowe W30
4. Prawo rodzinne i opiekuńcze wraz podstawami postępowania W30
5. Psychologia społeczna W30+C30
6. WdW karnistyczny - dwa z czterech - W20+W20
a) Filozoficzne i historyczne podstawy prawa karnego
b) Prawo karne - część szczególna
c) Prawo nieletnich
d) Ekonomiczna analiza przestępczości
7. WdW modułowy W15
8. Język obcy - C30

Semestr IV
1. Kryminologia III - Socjologia kryminologiczna W30 (3)
2. Podstawy prawa karnego procesowego W30+C20
3. Kryminalistyka W20+C30
4. Prawo penitencjarne W30
5. Resocjalizacja W30
6. Psychopatologia W30
7. Wykład do wyboru - jeden z dwóch - W30:
a) Medycyna sądowa b) Psychiatria sądowa
8. WdW modułowy W20
9. Język obcy - C30

Semestr V
1. Wiktymologia I - Nauka ogólna o ofierze W30
2. Psychologia sądowa W30
3. Pokrzywdzony w prawie karnym W20
4. Europejskie prawo karne W30
5. Cywilnoprawne podstawy kompensacji szkód wynikłych z przestępstwa  W20
6. Wdw cywilistyczny - dwa z trzech - W30+W30:
a) Prawo zabezpieczenia społecznego i pomocy społecznej
b) Ustrój organów ochrony prawnej
c) Podstawy prawa wykonania orzeczeń w postępowaniu cywilnym i administracyjnym 7. WdW modułowy W20
8. WdW modułowy W15
9. Seminarium dyplomowe - S30

Semestr VI
1. Wiktymologia II (Sprawiedliwość naprawcza) - W30+C20
2. Kryminologia IV (Etiologia, fenomenologia i prewencja zachowań przestępczych wraz w problematyką prawną) - W30
3. Seminarium dyplomowe - S30
4. WdW modułowy W15
5. WdW - wybór dwóch wykładów - W20+W20
a) Filozofia prawa
b) Socjologia prawa
c) Etyka a prawo
d) Etyka ogólna
e) Filozofia ogólna

Wykłady do wyboru - modułowe

I. Moduł penitencjarny
1. Penologia W20
2. Zatrudnianie skazanych W20
3. Psychologia penitencjarna W15
4. Historia więziennictwa W15
5. Pomoc postpenitencjarna W15

II. Moduł policyjny
1. Technika i taktyka kryminalistyczna W20
2. Podstawy prawa wykroczeń i postępowania wykroczeniowego W20
3. Czynności operacyjno-rozpoznawcze W15
4. Policyjne prawo służbowe W15
5. Miasto jako przestrzeń zagrożeń społecznych W15

III. Moduł dziennikarski (sprawozdawstwo sądowe)
1. Prawo mediów W20
2. Ochrona wolności słowa (prawa człowieka, prawo karne) W20
3. Dziennikarstwo śledcze - praktyka W15
4. Dziennikarz a proces karny W15
5. Populizm penalny W15

IV. Moduł kuratorski
1. Kurator w prawie karnym (zagadnienia materialne, procesowe, wykonawcze) W20
2. Diagnostyka psychologiczna W20
3. Status zawodowy kuratora W15
4. System probacji W15
5. Kurator w sprawach cywilnych, rodzinnych i opiekuńczych (prawo materialne i procesowe) W15

V. Moduł - Patologie społeczne i psychologia sądowo-penitencjarna
1. Izolacja więzienna jako złożona sytuacja trudna W20
2. Psychologia zaburzeń osobowości W20
3. Seksuologia kliniczna W15
4. Psychologia zachowań agresywnych w ujęciu klinicznym i rozwojowym W15
5. Przemoc międzygrupowa i konflikty etniczne W15

Warsztaty (kuratorzy, ośrodki diagnozowania psychologicznego, Policja, straż miejska, zakłady karne)

ip/prawo.ug.edu.pl

Ciekawe artykuły
Więcej miast »
REKLAMA

Ostatnio czytane

FB dlaMaturzysty.pl reklama