Matura z geografii - sprawdź odpowiedzi

2013-05-14 15:42:29

Geografia to najczęściej wybierany przez maturzystów przedmiot dodatkowy. Sprawdźcie odpowiedzi do dzisiejszego egzaminu!

Poniższe odpowiedzi nie są oficjalnymi udzielonymi przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Są to rozwiązania przykładowe opracowane przez redakcję dlaStudenta.pl!

Zobacz również:

Arkusze maturalne z Geografii

POZIOM PODSTAWOWY

1. Odczytaj z mapy i podaj nazwy jezior oznaczonych na fotografii literami A, B, C.

A. Jezioro Bełdany, Zatoka Piekiełko
B. Jezioro Guzianka Wielka
C. Jezioro Nidzkie

2. Odszukaj na mapie opisane obiekty i wpisz do tabeli ich nazwy.

Wieś, przez którą przebiega droga wojewódzka nr 610 i przepływa rzeka Krutynia - Ukta
Leśniczówka położona nad jeziorem Nidzkim. Znajduje się w niej Muzeum K. I. Gałczyńskiego - Leśniczówka Pranie
Stanica wodna PTTK położona nad rzeką Krutynią. W jej sąsiedztwie znajduje się kemping - Stanica Wodna PTTK Ukta

3. Oblicz wysokość względną między szczytem wzniesienia położonego na północny wschód od jeziora Jaśkowskiego (E2) a kempingiem nad jeziorem Bełdany (F2).

Wysokość względna 23 m

4. Oblicz wysokość Słońca w momencie górowania w dniu równonocy na stacji kolejowej Karwica Mazurska (B4/B5).

Wysokość Słońca w momencie górowania wynosi 36° 23′

5. Podaj trzy przyrodnicze cechy różniące dolinę oraz bieg rzeki Krutyni na wymienionych odcinkach.

1. Na odcinku Wojnów - Ukta rzeka płynie przez pola, zaś na odcinku pomiędzy stanicami płynie przez las.
2. Na drugim odcinku rzeka meandruje, podczas gdy na pierwszym ma prosty bieg.
3. Bagna w dolinie na drugim odcinku rzeki w przeciwieństwie do pierwszego odcinka.

6. Uzupełnij zdania. Wpisz właściwe określenia spośród podanych w nawiasach.

Maksymalna głębokość przedstawionego na mapie fragmentu jeziora Bełdany jest większa niż maksymalna głębokość przedstawionego na mapie fragmentu jeziora Nidzkiego. Turysta, który patrzy w kierunku północno-wschodnim z punktu widokowego nad jeziorem Nidzkim (D5), widzi wyspę Czaplę. Wzdłuż drogi krajowej nr 58, na granicy Mazurskiego Parku Krajobrazowego, przebiega szlak rowerowy Pętla Wojnowska.

7. Podaj dwie przyrodnicze cechy obszaru przedstawionego na mapie, które świadczą o działalności lądolodu w przeszłości geologicznej tego obszaru.

- obecność rynien polodowcowych oraz jezior rynnowych
- obecność jezior wytopiskowych

8. Podaj trzy różnice między misą jeziora Bełdany i misą Czarnego Stawu.

1. Większa powierzchnia jeziora Bełdany od Czarnego Stawu
2. Czarny Staw jest głębszy od Jeziora Bełdany.
3. Kształt Jeziora Bełdany jesy wydłużony, podczas gdy Czarnego Stawu okrągły.

9. Wpisz obok każdego zdania literę P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub literę F, gdy jest fałszywe.

Obszar przedstawiony na mapie jest położony w Mazurskim Parku Narodowym - F
Szlak kajakowy rzeki Krutyni przecina rezerwaty przyrody - P
Odległość od głównego skrzyżowania w Wojnowie (C3) do zabytkowego kościoła w Ukcie (C2) wynosi w linii prostej 5 km - F

10. Na podstawie mapy podaj trzy walory jeziora Nidzkiego, które zachęcają turystów do rekreacji i wypoczynku nad jeziorem.

1. Rozbudowana infrastruktura turystyczna nad jeziorem.
2. Kompleksy lesne dookoła jeziora
3. Mozliwość spływu kajakowego

11. Uzupełnij zdania.

Plan lodowca typu alpejskiego oznaczono literą B.
Przekrój lodowca typu norweskiego oznaczono literą D.

12. a) Na rysunku położenie epicentrum trzęsienia ziemi oznaczono literą B, a położenie hipocentrum literą D.

b) Zaznacz poprawne dokończenie zdania.

Wstrząs sejsmiczny może powstać jako bezpośredni skutek D. zapadnięcia się stropu jaskini.

13. Przyporządkuj każdej z wymienionych krain geograficznych numer rysunku, który przedstawia charakterystyczną dla niej strukturę geologiczną.

Pojezierze Suwalskie 3

Sudety 1

14. Wpisz pod każdym z opisów nazwę masy powietrza atmosferycznego kształtującą opisaną pogodę w Polsce. Nazwy mas powietrza dobierz z wymienionych.

Masa powietrza, która napływa nad Polskę głównie wiosną – w kwietniu i w maju. Sprowadza pogodę na ogół bezchmurną oraz krótkotrwałe, ale silne jak na tę porę roku, spadki temperatury powietrza (tzw. „zimni ogrodnicy”) - arktyczna

Masa powietrza najczęściej napływająca nad Polskę. Jej napływ powoduje latem znaczne zachmurzenie, ochłodzenie i wzrost wilgotności, natomiast zimą odwilż i częste mgły - polarna morska

Masa powietrza napływająca znad Europy Wschodniej i Azji, przynosi słoneczną pogodę, latem powoduje wzrost temperatury powietrza, a zimą jej spadek - polarna kontynentalna

15. Wpisz pod każdym z klimatogramów nazwę klimatu, którego cechy klimatogram przedstawia. Nazwy klimatów dobierz z podanych.

1 - zwrotnikowy monsunowy, 2 - umiarkowany ciepły przejściowy, 3 - zwrotnikowy kontynentalny

16. Dobierz do klimatogramów z zadania 15. po jednej z podanych roślin, której uprawa jest charakterystyczna dla obszarów położonych w danym klimacie.

1. ryż, 2. żyto, 3. sorgo

17. a) Dobierz cechy rocznych sum opadów atmosferycznych do każdego z zaznaczonych na mapie obszarów.

b) Dobierz czynnik, który ma wpływ na wielkość opadów atmosferycznych na każdym z zaznaczonych na mapie obszarów.

1 - Cechy opadów: C. duże: około 2000 mm, dwa maksima opadów w ciągu roku – wiosną i jesienią, Czynnik: D. stały niż
2 - Cechy opadów: D. duże: około 2000 mm, jedno maksimum opadów w porze lata,  Czynnik: C. monsun letni
3 - cechy opadów: A. skąpe: poniżej 100 mm i rozłożone równomiernie w ciągu roku, Czynnik: B. całoroczny wyż

18. Dobierz do każdego z opisów nazwę typu rzeźby oraz numer, którym oznaczono na mapie obszar jego występowania.

Teren o urozmaiconej rzeźbie, z licznymi skałkami ostańcowymi, jaskiniami  utworzonymi w skałach wapiennych - krasowa - 3
Teren pagórkowaty, poprzecinany wąwozami i parowami utworzonymi w grubej pokrywie osadów naniesionych przez wiatr - lessowa - 2
Teren równinny przecięty szeroką pradoliną. Ważnym elementem krajobrazu są wydmy miejscami porośnięte puszczą - staroglacjalna - 1

19. Zaznacz na mapie konturowej Polski trzy województwa zgodnie z legendą.

województwo o najmniejszym przyroście naturalnym - opolskie
województwo o największym udziale ludności mieszkającej w miastach - śląskie
województwo o największym udziale ludności mieszkającej na wsi - opolskie

20. Na podstawie wykresu sformułuj po dwa wnioski odnoszące się do długości trwania życia ludności w miastach i na wsi w podanych poniżej okresach.

1955-1965

1. Kobiety oraz mężczyźni żyli dłużej w miastach.
2. Średnia długośc życia w mieście i na wsi wyrównała się.

2005-2010

1. Kobiety żyły dłużej na wsi, podczas gdy mężczyźni w miastach.
2. Zmalała różnica pomiędzy długością życia mężczyzn na wsi i w miastach.

21. Wymień trzy zmiany, które wystąpiły w strukturze zatrudnienia w Polsce w wyniku transformacji gospodarczej.

1. Spadek zatrudnienia w sektorze rolnictwa
2. Spadek zatrudnienia w sektorze przemysłu
3. Wzrost zatrudnienia w sektorze usług

22. Na podstawie zamieszczonych na wykresie informacji uzasadnij, że sytuacja demograficzna Polski w 2060 r. będzie mniej korzystna niż pozostałych krajów.

W Polsce w 2060 r. udział osób w wieku powyżej 65 lat w społeczeństwie będzie najwyższy spośród wszystkich tych krajów, podczas gdy w 2008 r. był najniższy - oznacza to, że przyrost naturalny w Polsce będzie najniższy.

23. Podaj po jednej przyczynie zmian liczby ludności dużych miast w krajach wysoko i słabo rozwiniętych gospodarczo.

Kraje wysoko rozwinięte notują niewielkie zmiany liczby ludności w dużych miastach - przyczyną moga być procesy suburbanizacji lub dezurbanizacji oraz niski przyrost naturalny.

Kraje slabo rozwinięte notują duży wzrost liczby mieszkańców w dużych miastach - spowodowane to jest migracja ludności w poszukiwani pracy oraz wysokim przyrostem naturalnym.

24. Uzupełnij tabelę zgodnie z poleceniami a) i b).

a) Wpisz obok każdego z wymienionych obszarów określenie gęstości zaludnienia: mała lub duża.

b) Dobierz do każdego z obszarów czynnik, który ma największy wpływ na gęstość zaludnienia na tym obszarze.

RPA, gęstość: duża, czynnik: 3
Demokratyczna Republika Konga, gęstość: mała, czynnik: 1
Maroko, gęstość: duża, czynnik: 2.
Namibia, gęstość mała, czynnik: 4

25. a) Na podstawie wykresów sformułuj dwa wnioski dotyczące różnic w strukturze źródeł energii wykorzystywanych do zasilania sieci cieplnej w Szwecji i w Polsce.

1. W Polsce dominującym źródłem energii jest węgiel, w Szwecji źródła te są zróznicowane.
2. W Polsce dominuja nieodnawialne źródła energii, w Szwecji odnawialne.

b) Wymień dwie ekologiczne korzyści, jakie odniosłaby Polska dzięki zmianie struktury źródeł energii wykorzystywanych do zasilania sieci cieplnej na strukturę zbliżoną do występującej w Szwecji.

- mniejsze zanieszczyszczenie powietrza
- pozbycie się szkodliwych dla zdrowia odpadów

26. a) Podaj dwie przyczyny rozwoju energetyki jądrowej w Japonii.

- dużo zapotrzebowanie na energię
- niewielka ilość złóż surowców energetycznych

b) Wymień dwie zalety energetyki jądrowej, z punktu widzenia ochrony środowiska, w porównaniu z energetyką cieplną bazującą na węglu.

- nie jest emitowany dwutlenek węgla
- wydobywanie węgla bardziej degraduje środowisko niż wydobycie rud uranu

27. Przyporządkuj podanym krajom odpowiadającą im strukturę PKB. Wpisz obok każdego kraju numer właściwego wykresu.

Chiny 2, Indie 4, Polska 1, Stany Zjednoczone 3

28. Zaznacz główną przyczynę zniszczenia lasów iglastych w Górach Izerskich i Karkonoszach.

D. Duża emisja SO2 i tlenków azotu przez przemysł na pograniczu Polski.

29. Uzupełnij tabelę. Dobierz do podanych cech rolnictwa nazwy regionów rolniczych, którym odpowiadają wymienione cechy.

C. zachodnioeuropejski  
A. południowoazjatycki   
D. północnoamerykański

30.  Przyporządkuj wymienionym przyczynom konfliktów po dwa przykłady obszarów, w których konflikty te zaistniały.

Dążenie do niepodległości: Tybet, Czeczenia
Spór o terytorium: Kaszmir, Falklandy        

31. Uzupełnij tabelę według podanego wzoru. Przyjmij, że znak (+) potwierdza podane  w tabeli informacje, a znak (–) im zaprzecza.

Estonia +, +, 3
Bułgaria +, -, 7
Czechy +, +, 4


POZIOM ROZSZERZONY

1. Na podstawie mapy dobierz do opisów jezior ich nazwy. Jeziora wybierz z podanych.

Niewielkie jezioro w obrębie Mazurskiego Parku Krajobrazowego, położone na wysokości około 120 m n.p.m. Jezioro otoczone jest łąkami i polami. Brzegi jego północnej części są bagniste. Przez jezioro przepływa niewielka rzeka, która uchodzi do Krutyni - Duś

Jezioro ma kształt wydłużonej, wygiętej rynny. Brzegi jeziora, przeważnie wysokie, porośnięte są zwartymi kompleksami leśnymi. Nad jeziorem znajdują się pola namiotowe, biwakowe i ośrodki wypoczynkowe. Jezioro należy do krajobrazowego rezerwatu przyrody - Nidzkie

Bezodpływowe jezioro w całości położone na terenie Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Brzegi jeziora łagodnie wznoszą się ponad powierzchnię wody. Jezioro otoczone jest lasami. Od strony południowej sąsiaduje ze wzgórzami morenowymi o wysokości około 140 m n.p.m. - Skarp

2. Na podstawie mapy wymień trzy różnice w zagospodarowaniu turystycznym miejscowości Ukta (CD2) i Kamień (E1).

- lepiej rozwinięta baza noclegowa w Ukcie
- występowanie w Ukcie obiektów gastronomicznych w przeciwieństwie do Kamienia
- obiekty zabytkowe w Ukcie, których w Kamieniu brak

3. Na podstawie mapy podaj trzy przyrodnicze walory turystyczne szlaku kajakowego rzeki Krutyni.

- rezerwaty Krutynia Dolna oraz Krutynia
- jezioro polodowcowe Bełdany
- meandrująca rzeka Krutynia otoczona bagnami

4. Oblicz powierzchnię jeziora w terenie. Wynik podaj w km2. Zapisz obliczenia.

Powierzchnia jeziora: 0,3528 km2

5. Zaznacz poprawne dokończenie zdania.

Przedstawione na mapie jezioro Bełdany jest jeziorem polodowcowym C. utworzonym przy współudziale wód fluwioglacjalnych.

6. Na podstawie mapy wymień cztery cechy misy jeziora Bełdany.

1. położenie w układzie północ-południe
2. największa głębokośc jeziora w środkowym pasie
3. rozwinięcie linii brzegowej
4. wyłonienie się wysp z powierzchni jeziora

7. Podaj i uzasadnij, na którym z wymienionych obszarów najintensywniej zachodził proces erozji bocznej.

Pole mapy: D2

Uzasadnienie: Rezultatem erozji bocznej jest istnienie meandrów rzecznych - rzeka w obszarze D2 meandruje w najbardziej widoczny sposób.

8. a) Oblicz szerokość geograficzną miejsca, w którym dokonano pomiaru, i zaznacz jego położenie wśród podanych poniżej.

53° 43′

C. na polu namiotowym w miejscowości Kamień nad jeziorem Bełdany (E1).

b) Podaj, o ile stopni będzie większy kąt górowania Słońca w dniu przesilenia letniego od kąta zmierzonego w dniu równonocy wiosennej.

o 23° 26′

c) Podkreśl dwa miasta, w których podczas równonocy wiosennej Słońce wschodzi wcześniej niż w miejscowości Ruciane-Nida.

A. Przemyśl
c. Suwałki

9. Podaj dwa argumenty przeciwników utworzenia na tym terenie parku narodowego.

- utworzenie parku narodowego ograniczyłoby mozliwość uprawiania turystyki, która jest jednym z głównych źródeł dochodów mieszkańców
- w granicach parku narodowego nie można projektować rozbudowy infrastruktury, która przyczyniłaby sie do wzrostu poziomu życia mieszkańców

10. W każdym wierszu wykreśl jeden element niespełniający kryterium, według którego pozostałe elementy zostały zestawione.

A. porfir
B. brekcja
C. kalcyt
D. piaskowiec

11. Do każdej z cech położenia geograficznego Polski dobierz po jednej z podanych konsekwencji, które z tych cech wynikają.

Położenie między 49º00′ a 54º50′ szerokości geograficznej północnej - C. Latem nad morzem dzień jest o około godzinę dłuższy niż na południu Polski. Natomiast zimą dzień nad morzem jest o około godzinę krótszy.

Położenie między 14º07′ a 24º09′ długości geograficznej wschodniej - D. Różnice czasu słonecznego, objęcie obszaru Polski strefą czasu środkowoeuropejskiego.

12. Wpisz obok każdego zdania literę P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub literę F, gdy jest fałszywe.

Uskok A jest starszy od uskoku C  - PRAWDA
Stożek wulkaniczny powstał wcześniej niż dolina rzeczna - FAŁSZ
Układ warstw skalnych oznaczony numerem 1. to monoklina - PRAWDA
Układ warstw skalnych oznaczonych numerem 2. przedstawia synklinę - FAŁSZ
Fałdowanie warstw skalnych nastąpiło wcześniej niż uskoki A i B - PRAWDA

13. Przyporządkuj podanym wydarzeniom okres lub epokę geologiczną, w których wydarzenia te miały miejsce.

A, karbon
B. holocen
C. kreda
D. plejstocen

14. Na podstawie teorii tektoniki płyt litosfery wyjaśnij powstawanie grzbietów śródoceanicznych na Ziemi.

Grzbiety oceaniczne powstają w miejscach, gdzie oddalają się od siebie płyty litosfery. W szczelinach tych wylewa się lawa oraz gorąca woda. Po ostygnięciu przekształcają się w warstwę bazaltową, która tworzy skorupę oceaniczną.

15. Wyjaśnij, dlaczego występują różnice w rocznej amplitudzie temperatury powietrza między wymienionymi stacjami.

Różnice w amplitudach spowodowane są różnym położeniem stacji względem duzych, zwartych obszarów morskich lub lądowych. Małe amplitudy są charakterystyczne dla obszarów położonych nad oceanem, zaś duże amplitudy dla obszarów otoczonych bezkresnych lądów.

16. a) Podaj literę, którą oznaczono wykres rocznego przebiegu opadów atmosferycznych na obszarze przedstawionym na fotografii.

Wykres C

b) Podkreśl nazwę zwierzęcia i drzewa, które występują w naturalnym środowisku obszarów, takich jak przedstawiony na fotografii.

Zwierzęta: antylopy gnu
Drzewa: baobaby

17. Uzupełnij tabelę numerami objaśnień linii zaznaczonych na mapie.

A. 3. Granica między obszarem młodoglacjalnym i staroglacjalnym.
B. 4. Granica między strukturami paleozoicznymi a platformą prekambryjską.
C. 1. Granica zasięgu buka.

18. Wyjaśnij genezę wybrzeża przedstawionego na rysunku.

Wybrzeże szkierowe powstaje wskutek zalania obszaru polodowcowego.

19. a) Uzupełnij tabelę. Wpisz obok czynników rzeźbotwórczych wymienione poniżej akumulacyjne i erozyjne formy rzeźby.

Lodowiec górski. Akumulacyjne: morena boczna. Erozyjne: dolina zawieszona, kocioł lodowcowy
Wody fluwioglacjalne: Akumulacyjne: sandr, kem. Erozyjne: pradolina

b) Wśród wymienionych skał zaznacz dwie, których występowanie wynika z działalności lodowca lub wód fluwioglacjalnych.

A. gliny, E. iły

20. Wpisz do tabeli litery, którymi oznaczono pradoliny, porządkując je w kolejności położenia na obszarze Polski z północy na południe.

B - Redy-Łeby
A - Biebrzy-Narwi
D - Warszawsko-Berlińska
C - Barycko-Głogowska

21. Wpisz obok każdego zdania literę P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub literę F, gdy jest fałszywe.

W południowej Polsce lodowiec osadził lessy, z których wytworzyły się żyzne gleby – czarne ziemie - FAŁSZ
Gleby bielicowe wykształciły się z piasków polodowcowych w kwaśnym środowisku rozkładającej się iglastej ściółki - PRAWDA
Podłoże skał węglanowych warunkuje powstawanie rędzin – gleb na ogół żyznych, ale trudnych w uprawie - PRAWDA

22. Dobierz do podanych naturalnych formacji leśnych odpowiadające im opisy.

A. 4. Lasy liściaste w dolinach rzek okresowo zalewanych przez wody.
B. 3. Wielogatunkowe lasy liściaste o bogatym podszycie.
C. 1. Lasy iglaste porastające m.in. wydmy, pola sandrowe.

23. Na przykładzie wybrzeży Ameryki Południowej wyjaśnij, na czym polega przybrzeżny upwelling i dlaczego przyczynia się do anomalii temperatury wód oceanu.

Na obszarze wschodniego Pacyfiku dominują wiatry wschodnie przemieszczające się w tym samym kierunku wodę w oceanie. Ląd Ameryki Płd. stanowi jednak barierę dla napływania wody ze wschodu - przy brzegu jest ona zasysana z dna oceanu, gdzie ma znacznie niższą temperaturę.

24. Wymień dwie przyrodnicze cechy akwenów, które sprzyjają żyzności łowisk morskich. Uzasadnij znaczenie każdej z tych cech dla zasobności łowisk.

Cecha: występowanie szelfu kontynetalnego
Uzasadnienie znaczenia: Wody na szelfie są zasobniejsze w pokarm dla ryb

25. Na podstawie tabeli podaj oznaczenie literowe województwa, na obszarze którego istnieją najkorzystniejsze warunki dla

– uprawy pszenicy i buraków cukrowych,

– chowu bydła.

Uzasadnij swój wybór.

Województwo o najkorzystniejszych warunkach dla uprawy pszenicy i buraków cukrowych - A - największa powierzchnia gleb, której wymagają grunty orne, na których uprawia się buraka i pszenicę

Województwo o najkorzystniejszych warunkach dla chowu bydła - C - więcej gleb niższych klas bonitacyjnych, które zajmowane są przez użytki zielone o małych wymaganiach glebowych

26. Podpisz diagramy nazwami zbóż wybranymi z podanych poniżej.

A. Pszenica
B. Żyto
C. Kukurydza

27. a) Podaj przyczynę wysokiego współczynnika feminizacji ludności wielu miast województwa łódzkiego.

Województwo łódzkie to ośrodek przemysłu lekkiego, w którym to kobiety (zwłaszcza w przemyśle włókienniczym) znajdują większe zatrudnienie.

b) Oblicz na podstawie podanych informacji współczynnik feminizacji ludności Bełchatowa. Zapisz obliczenia.

Współczynnik feminizacji: 104

28. a) Oblicz i wpisz do tabeli wartość urodzeń na 1000 ludności w miastach i na wsi w Polsce.

Miasto: 10,6, Wieś: 11,4

b) Podaj trzy przyczyny różnic współczynnika urodzeń w miastach i na wsi w Polsce.

- szerszy dostęp do edukacji seksualnej
- więcej kobiet pracuje na pełen etat w miastach niż na wsi
- wieś zamieszkuja osoby o bardziej konserwatywnym światopoglądzie

29. Wymień po dwa przykłady konsekwencji społeczno-gospodarczych dla krajów A i B, które wynikają z przedstawionej na wykresach struktury demograficznej.

Kraj A

1. Kraj może w tym momencie osiągnąć wysokie tempo rozwoju gospodarczego. Najwięcej osób znajduje się w wieku produkcyjnym, który generuje zysk.
2. W przyszłości może zaistnieć problem utrzymania osób znajdujących się na emeryturze przez mniejszą liczbę ludzi, która znajdzie się w wieku produkcyjnym

Kraj B

1. Wiele osób osiągnie wkrótce wiek produkcyjny - w przypadku braku zatrudnienia dla nich, pojawi sie problem bezrobocia.
2. Utrzymanie, wyżywienie, opieka medyczna dla rozrastającej się populacji.

30. Przyporządkuj wymienionym regionom konfliktów podane nazwy grup wyznawców religii, stanowiących strony w tych konfliktach.

Kaszmir: hinduiści, muzułmanie
była Jugosławia: katolicy, muzułmanie, prawosławni
Irlandia Północna katolicy, protestanci

31. a) Podaj dwie przyczyny deindustrializacji w krajach wysoko rozwiniętych w ostatniej dekadzie XX w. i w pierwszej dekadzie XXI w.

1. automatyzacja i robotyzacja przemysłu
2. dynamiczny rozwój handlu i usług

b) Podaj dwie korzyści społeczno-gospodarcze, jakie mogą odnosić wysoko rozwinięte kraje Europy i Stany Zjednoczone z reindustrializacji gospodarki.

1. wzrost zamożności społeczeństwa
2. nowe miejsca pracy, spadek bezrobocia

32. Na podstawie tekstu i własnej wiedzy wymień trzy gospodarcze konsekwencje dla świata związane z wyczerpywaniem się zasobów ropy naftowej.

1. wzrost cen ropy naftowej
2. poszukiwanie nowych źródeł energii
3. stagnacja gospodarcza

33. Uzupełnij tabelę. Dobierz wymienione poniżej obiekty turystyczne Polski według podanych w tabeli kryteriów.

Osobliwości przyrodnicze - A, C
Ośrodki pielgrzymkowe - D, F
zamki - B, E

34. a) Na podstawie informacji zawartych w tabeli sformułuj dwa wnioski dotyczące głównych kierunków geograficznych handlu zagranicznego Stanów Zjednoczonych.

1. Największą wymianę handlową USA prowadzą z Kanadą i Meksykiem - krajami sąsiednimi.
2. Duża część importu pochodzi z krajów Azji Wschodniej

b) Zaznacz nazwę organizacji, w ramach której Stany Zjednoczone, Kanada i Meksyk zniosły stawki celne we wzajemnym handlu.

NAFTA

35. Wpisz do tabeli obok wymienionych krajów rok: 1938, 1980 i 2011, w którym kraje te były najważniejszymi partnerami w imporcie Polski.

2011, 1938, 1980

36. a) Podaj przynależność polityczną wymienionych w tabeli terytoriów oraz litery, którymi oznaczono ich położenie na mapie.

Ceuta, Hiszpania, D
Gibraltar, Wielka Brytania, C

b) Wymień przykład społeczno-ekonomicznej korzyści, którą mogą odnosić terytoria niesamodzielne z faktu swojej przynależności do innego państwa, oraz przykład korzyści politycznej dla kraju posiadającego takie terytorium.

Terytorium zależne: np. Polinezja Francuska, terytoria na Morzu Karaibskim
Korzyść społeczno-ekonomiczna: duzy ruch turystyczny z kraju posiadającego to terytorium,

Kraj posiadający terytorium niesamodzielne: Stany Zjednoczone
Korzyść polityczna: możliwość lokowania swoich baz wojskowych

Słowa kluczowe: matura 2013 geografia odpowiedzi model klucz odpowiedzi rozwiązania poziom podstawowy rozszerzony

Komentarze, opinie, wypowiedzi (5)

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za wypowiedzi Internautów opublikowane na stronach serwisu oraz zastrzega sobie prawo do redagowania, skracania bądź usuwania komentarzy zawierających treści zabronione przez prawo, uznawane za obraźliwie lub naruszające zasady współżycia społecznego.

Dodaj komentarz
 • poziom rozszerzony, zad 2 pkt. 3 [0]

  zabytkowe ulice nie zostały zbudowane żeby podnieść walory turystyczne miasta, więc nie są el. infrastruktury turystycznej

  eloo, 2013-05-15, 09:45:58
 • zadanie 2 [0]

  w zadaniu 2 podpunkt 3 jest zle. Koło kempingu powinno być a nie pola namiotowego, czyli Nowy Most powinien być a nie Ukta. Kto to rozwiązuje??

  Geograf, 2013-05-14, 21:01:22
 • odpowiedzi [2]

  Halo gdzie sa te odpowiedzi? na tej stronie podobnie jak na stronie GW wszystko jest tak zrobione zeby polak myslal ze jest kretynem bo nie umie znalesc w artykule odpowiedzi ktorych nie ma

  stm, 2013-05-14, 16:41:22

Matura w pytaniach i odpowiedziach - Matura od A do Z

Matura z fizyki - sprawdź odpowiedzi

Matura z fizyki jest kluczowa dla wszystkich, którzy planują studiować na politechnikach i akademiach medycznych. Sprawdźcie odpowiedzi do dzisiejszych egzaminów!

Matura z języka rosyjskiego - sprawdź odpowiedzi

Zobaczcie, jakie były odpowiedzi do matury z rosyjskiego!

Matura z chemii - sprawdź odpowiedzi

Egzamin z chemii jest kolejny, z którym musieli się dzisiaj zmierzyć maturzyści. Sprawdźcie odpowiedzi!

Matura z historii - sprawdź odpowiedzi

W piękne piątkowe popołudnie maturzyści zmierzyli się z egzaminem z historii. Prezentujemy odpowiedzi do tej matury!

CZYTAJ RÓWNIEŻ

Poprawa matury 2020 - harmonogram matur poprawkowych

Jak i kiedy poprawić maturę? Sprawdźmy!

Matura 2020 - co warto wiedzieć?

Przewodnik maturalny dla tegorocznych maturzystów.

Co musisz wiedzieć o maturze międzynarodowej?

Jak wygląda nauka w programie matury międzynarodowej (IB)?

MATURA 2021 - ARKUSZE
REKLAMA
Ostatnio czytane
Matura z geografii - sprawdź odpowiedzi - matura 2011 geografia odpowiedzi model klucz odpowiedzi rozwiązania poziom podstawowy rozszerzony

Dziś piątek trzynastego - maturzyści, sprawdźcie w odpowiedziach, czy ten dzień będzie dla was szczęśliwy!