Matura z historii - sprawdź odpowiedzi

2011-05-18 13:08:08

Humaniści wśród maturzystów zdawali dziś egzamin z historii. Sprawdźcie odpowiedzi!

Poniższe odpowiedzi nie są oficjalnymi udzielonymi przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Są to rozwiązania przykładowe opracowane przez redakcję dlaStudenta.pl!

POZIOM PODSTAWOWY

1. Przyporządkuj ilustracjom podpisy. Odpowiedzi wybierz spośród podanych i wpisz we właściwe miejsca.

A. światynia grecka
B. światynia rzymska
C. świątynia egipska

2. Na podstawie mapy oraz własnej wiedzy uzupełnij tabelę.

1. Miejscowość na Peloponezie, w której odbywały się najstarsze panhelleńskie igrzyska sportowe organizowane ku czci Zeusa - Olimpia - D
2. Polis założona przez Dorów nad rzeką Eurotas w Lakonii. Jednym z królów tej polis był Leonidas - Sparta - E
3. Polis założona przez Jonów w Attyce. Narodził się tu system rządów demokratycznych - Ateny - B

3. A. Podaj stosowaną w historiografii nazwę wojen, których skutki zostały przedstawione w źródłach.
wojny punickie

B. Wskaż źródło informujące o skutkach wojny, w której wodzem wojsk Kartaginy był Hannibal.
Jest to źródło nr 3.

C. Wskaż źródło dotyczące wojny, której skutkiem było przyłączenie do Rzymu pierwszej zamorskiej posiadłości.
Jest to źródło nr 1.

D. Podaj nazwę ustroju politycznego Rzymu w okresie wojen, o których skutkach informują źródła.
republika

4. Spośród pięciu wymienionych wydarzeń wybierz chronologicznie pierwsze i oznacz je literą A oraz chronologicznie ostatnie i oznacz je literą B.

Wzniesienie piramidy Cheopsa - A
Wzniesienie Koloseum w Rzymie - B

5. Rozpoznaj postaci świętych – patronów Polski, których śmierć przedstawiają źródła ikonograficzne.

Źródło 1. św. Wojciech
Źródło 2. św. Stanisław

6. Przyporządkuj mapom Półwyspu Iberyjskiego właściwe tytuły. Odpowiedzi wybierz spośród podanych i wpisz pod mapami.

A. 2. Półwysep Iberyjski w I połowie IX w.
B. 1. Półwysep Iberyjski w II połowie VII w.
C. 3. Półwysep Iberyjski w I połowie XV w.

7. Uzupełnij tabelę, podając władców Polski, za panowania których miały miejsce wymienione wydarzenia.

1. Bitwa pod Płowcami - Władysław Łokietek
2. Pokój kaliski - Kazimierz Wielki
3. Bitwa pod Grunwaldem - Władysław Jagiełło
4. Drugi pokój toruński - Kazimierz Jagiellończyk
5. Powstanie Prus Książęcych - Zygmunt Stary

8. Uzupełnij tabelę. Wpisz nazwy grup społecznych występujących w średniowiecznym mieście.

1. Najbiedniejsi mieszkańcy miasta, nie posiadali majątku i obywatelstwa miejskiego, np. czeladnicy, służba domowa, żebracy - plebs
2. Najzamożniejsi mieszkańcy miasta, sprawujący w nim władzę ekonomiczną i polityczną, członkowie rady miejskiej, np. posiadacze gruntów miejskich, najbogatsi kupcy i rzemieślnicy, bankierzy - patrycjat
3. Średniozamożni rzemieślnicy i kupcy posiadający obywatelstwo miejskie - pospólstwo

9. A. Porównaj tendencję zmian w zaludnieniu Europy w pierwszej połowie XIII w. z tendencją zmian liczby ludności w pierwszej połowie XIV w.
W pierwsze połowie XIII w. ludność Europy wynosiła ok. 60 mln i wzrastała, podczas gdy w pierwszej połowie XIV w. systematycznie spadała aż do ok. roku 1350.

B. Podaj najważniejszą przyczynę zmian demograficznych w Europie w pierwszej połowie XIV w.
epidemia dżumy

10. A. Podaj nazwy miejscowości, w których zostały zawarte umowy polsko-litewskie, o których mowa w zacytowanych źródłach.
Żródło 1. Krewo
Źródło 2. Lublin

B. Podaj wiek, w którym powstały zacytowane dokumenty.

Źródło 1. Wiek XIV
Źródło 2. Wiek XVI

C. Czy postanowienia dotyczące terytorium państwa zawarte w źródle 1. zostały zrealizowane do połowy XV wieku? Odpowiedź uzasadnij.
Nie, ponieważ m.in. Pomorze Gdańskie udało się odzyskać dopiero w 1466 roku.

11. Przyporządkuj fotografiom podpisy. Odpowiedzi wybierz spośród podanych i wpisz we właściwe miejsca.

A. 3. Rzeźba barokowa
B. 1. Rzeźba gotycka
C. 2. Rzeźba renesansowa

12. A. Wymień dwa państwa muzułmańskie, których nazwy widoczne są na mapie.
Państwo Seldżuków, Kalifat Fatymidów

B. Wymień dwa państwa chrześcijańskie, których nazwy widoczne są na mapie.
Królestwo Armenii, Królestwo Jerozolimskie

13. A. Podkreśl poprawne zakończenie zdania.
Tekst mówi o śmierci hetmana Stanisława Żółkiewskiego.

B. Podkreśl poprawne zakończenie zdania.
Tekst dotyczy bitwy pod Cecorą.

14. A. Podaj, przez kogo byli wynagradzani posłowie zrywający obrady.
magnaterię, obce dwory

B. Porównaj ocenę funkcjonowania sejmu wyrażoną przez jedną z postaci dramatu (źródło 1.) z opinią historyka (źródło 2.).
Starosta z dramatu sam czerpał korzyści z istniejącego systemu politycznego, więc wypowiadał się o nim pozytywnie, natomiast opinia historyka bierze pod uwagę następstwa ówczesnego porządku, więc jest jednoznacznie negatywna.

C. Wyjaśnij, dlaczego innym państwom zależało na podtrzymywaniu praktyki zrywania sejmów w Rzeczypospolitej.
Inne kraje mogły uczynić z przepisu liberum veto mechanizm osłabiający wprowadzanie reform w Rzeczypospolitej i przekupywały posłów - zwolenników złotej wolności szlacheckiej.

15. A. Podaj nazwy zakonów prowadzących szkoły w pierwszej połowie XVIII wieku.
pijarzy, jezuici

B. Podaj przyczynę nieporozumień między szkołami.
Obydwie szkoły stosowały inne systemy kształcenia, a rywalizacja pomiędzy nimi miała charakter prestiżowy.

16.  A. Wymień przedstawicieli rodzin Czartoryskich i Poniatowskich, którzy piastowali godność zwierzchnika Kościoła katolickiego w Polsce. Podaj ich imiona i nazwiska.
Kazimierz Florian Czartoryski, Michał Poniatowski

B. Czy matka ostatniego króla Polski mogła być świadkiem jego koronacji? Swoją odpowiedź uzasadnij.
Nie, ponieważ zmarła w 1759 roku, a Stanisław August Poniatowski koronowany został w 1764 roku.

C. Uzupełnij zdanie. Określ pokrewieństwo wymienionych postaci.
Książę Józef Poniatowski był dla Stanisława Augusta Poniatowskiego bratankiem.

17. A. Podaj nazwę wydarzenia, o przebiegu którego informuje przedstawiony fragment listu dyplomatycznego.
kongres wiedeński

B. Podaj nazwy państw, które reprezentowali wymienieni w tekście dyplomaci. Wpisz nazwy obok numerów odpowiadających nazwiskom dyplomatów.
1. Francja, 2. Austria, 3. Anglia

C. Podaj nazwy dwóch zasad polityki europejskiej, którymi kierowali się uczestnicy wydarzenia, o którym mowa w tekście.
zasady legitymizmu i równowagi sił

18. Wymień artykuły konstytucji, których nie przestrzegały władze Królestwa Polskiego w latach 1815–1830.

art. 16 i art. 87

19. Przyporządkuj powstaniom narodowym ich skutki. Odpowiedzi wpisz we właściwe rubryki tabeli.

Powstanie listopadowe - 4. Likwidacja Sejmu Królestwa Polskiego
Powstanie krakowskie - 2. Włączenie Rzeczypospolitej Krakowskiej do zaboru austriackiego
Powstanie styczniowe - 1. Zlikwidowanie resztek autonomii Królestwa Polskiego

20. A. Podaj rok, w którym nastąpił najbardziej dynamiczny wzrost eksportu z Królestwa Polskiego do Rosji, oraz napisz, jaka decyzja władz rosyjskich była przyczyną tego zjawiska.
1860 - zniesienie granicy celnej między Królestwem Polskim a Rosją w 1851 roku.

B. Podaj rok, w którym największa część produkcji przemysłowej Królestwa Polskiego została wyeksportowana do Rosji.
1890

C. Czy przedstawione w tabeli dane świadczą o dokonującej się w drugiej połowie XIX w. rewolucji przemysłowej w Królestwie Polskim? Odpowiedź uzasadnij.
Tak, ponieważ wartość produkcji przemysłowej w Polsce zwiększyła się kilkadziesiąt razy.

21. O jakich ulepszeniach życia mieszkańców Warszawy wspomina autor tekstu? Podaj ich dzisiejsze nazwy.

tramwaj konny, kanalizacja

22. Wyjaśnij, dlaczego scena przedstawiona na litografii świadczy o zmieniającej się pozycji społecznej kobiet.

Większość pracowników centrali telefonicznej stanowią kobiety, które wcześniej rzadko kiedy miały okazję pracować poza domem.

23. Spośród wymienionych sześciu wydarzeń wybierz wydarzenie chronologicznie pierwsze i oznacz je literą A oraz chronologicznie ostatnie i oznacz je literą B.

Rewolucja lipcowa we Francji - A
Powstanie Trójprzymierza - B

24. A. Czy przemiany cywilizacyjne drugiej połowy XIX i początku XX w. mogły mieć wpływ na decyzje o wyborze profilu studiów? Odpowiedź uzasadnij.
Okres ten to czas gwałtownego rozwoju nauki i techniki, który sprzyjał podejmowaniu nauki na takich uczelniach jak Politechnika Lwowska.

B. Podaj nazwę wydarzenia, które mogło spowodować gwałtowny spadek liczby studentów na uczelniach w Galicji.
wybuch I wojny światowej

25. Wyjaśnij wymowę propagandową ilustracji zamieszczonej na karcie pocztowej. Zinterpretuj jej elementy graficzne.

Punkt XIII w orędziu do Kongresu widocznego na kartce prezydenta Wilsona dotyczył powstania niepodległego państwa polskiego z dostępem do morza, o czym świadczy umieszczona pod kartką mapa państwa polskiego (mamy tu zarazem wizję granic administracyjnych przyszłej Polski). Stany Zjednoczone i ich prezydent widziani więc są jako sojusznicy sprawy polskiej. Ignacy Jan Paderewski będąc pianistą o światowej sławie (szczególnie bardzo  dobrze znanym w USA) oraz wybitnym działaczem niepodległościowym aktywnie wspierał ideę suwerennego państwa polskiego. Za plecami Paderewskiego i Wilsona widzimy Tadeusza Kościuszkę i Kazimierza Pułaskiego, czyli Polaków, którzy przyczynili się do uzyskania przez Amerykanów własnego niepodległego państwa.

26. A. Z którego roku pochodzi zacytowany rozkaz?
1920

B. Jakie cele wyznaczono ofensywie Armii Czerwonej? Zacytuj odpowiedni fragment z tekstu rozkazu.
wzniecenie światowej rewolucji komunistycznej na zachodzie Europy (Na bagnetach zaniesiemy szczęście i pokój pracującej ludzkości! Na Zachód!), czego pierwszym założeniem miało być zajęcie Polski (Na Wilno, Mińsk, Warszawę – marsz!)

C. Jakim wynikiem zakończyła się ofensywa Armii Czerwonej?
Armia Czerwona została zmuszona do odwrotu w wyniku porażki w bitwie warszawskiej.

27. A. Wyjaśnij, dlaczego Józef Piłsudski uznał postanowienia traktatu w Locarno za naruszenie równowagi między Zachodem i Wschodem Europy.
Niemcy potwierdziły swoją nienaruszalność na granicach z Francją i Belgią, podczas gdy w stosunku do Polski odmówiła udzielenia takich gwarancji. Otwierało to Niemcom w przyszłości drogę do rewizji swoich granic na wschodzie.

B. Podkreśl poprawne zakończenie zdania.
Układ w Locarno został podpisany 1. w roku poprzedzającym przewrót majowy w Polsce.

28. A. Przyporządkuj bitwom nazwy uczestniczących w nich jednostek wojskowych. Odpowiedzi wpisz we właściwe rubryki.
Narwik - 3. Samodzielna Brygada Strzelców Podhalańskich
Monte Cassino - 4. II Korpus Polski
Falaise - 2. I Dywizja Pancerna

B. Podaj nazwę jednostki wojskowej, której dowódcą był generał Władysław Anders. Wybierz spośród podanych w części A.
II Korpus Polski

29. A. Podkreśl poprawne zakończenie zdania.
Konferencja, o której mówi tekst piosenki, odbyła się w 2. Jałcie.

B. Podaj imię i nazwisko gospodarza tej międzynarodowej konferencji.

Józef Stalin

C. Podaj postanowienie konferencji dotyczące wschodniej granicy Polski.
Polska utraciła Kresy Wschodnie na rzecz Związku Radzieckiego.

30. A. Podaj, jaką nazwą określa się w historiografii głosowanie, o którym mówią powyższe źródła.
Referendum ludowe

B. Podkreśl poprawne zakończenie zdania.
Ulotka propagandowa wzywa do oddania głosu zgodnie z zaleceniami 2. Polskiej Partii Robotniczej.

C. Podaj nazwę partii politycznej, której zależało na podaniu rzeczywistych wyników głosowania.

Polskie Stronnictwo Ludowe

31. A. Podaj rok wydarzeń komentowanych w tekście.
1976

B. Podaj nazwę organizacji opozycyjnej powstałej w celu pomocy osobom represjonowanym za udział w wydarzeniach w Ursusie i Radomiu, o których mowa w tekście.
Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela

32. Spośród sześciu wymienionych wydarzeń z XX wieku, wybierz wydarzenie chronologicznie pierwsze i oznacz je literą A oraz chronologicznie ostatnie i oznacz je literą B.

Powstanie państwa Izrael - A
Masakra studentów na placu Tiananmen w Pekinie - B

33. Przyporządkuj przedstawionym obrazom kierunki w malarstwie. Odpowiedzi wybierz spośród podanych i wpisz pod ilustracjami.

A. surrealizm
B. kubizm
C. secesja


POZIOM ROZSZERZONY

1. Na podstawie mapy oraz własnej wiedzy uzupełnij tabelę.

1. Stolica państwa mitycznego króla Minosa. Znajdował się w niej pałac ozdobiony freskami przedstawiającymi np. tauromachie, czyli sceny walki lub zabaw z bykami - Knossos - A
2. Miasto położone na obronnym wzgórzu. Jednym z jego władców był mityczny król Agamemnon. Do miasta prowadziła Lwia Brama - Mykeny - B
3. Bogate miasto, którym według tradycji greckiej rządził król Priam. Zostało zdobyte i zrabowane przez Achajów - Troja - E

2. Na podstawie tekstu rozstrzygnij, które zdanie jest fałszywe. Obok tego zdania napisz słowo fałsz.

2. Państwo rzymskie nie miało żadnych kontaktów handlowych z Dalekim Wschodem - FAŁSZ

3. Uporządkuj chronologicznie wydarzenia z historii starożytnej, zaczynając od najwcześniejszego. Najwcześniejsze wydarzenie oznacz numerem 1, kolejne numerami: 2, 3, 4, 5.

Pokonanie Persów przez Aleksandra Wielkiego pod Gaugamelą - 4
Podbój miast-państw Sumeru i Akadu przez Hammurabiego - 2
Podział cesarstwa rzymskiego na część wschodnią i zachodnią - 5
Zjednoczenie Górnego i Dolnego Egiptu - 1
Powstanie Ateńskiego Związku Morskiego - 3

4. Fotografie przedstawiają dwie rzeźby reprezentatywne dla różnych stylów w sztuce. Wpisz nazwy odpowiednich stylów pod fotografiami.

A. gotyk
B. renesans

5. Podaj nazwę ludu, który w VII wieku opanował tereny odwiedzane przez Antoniusza.

Arabowie

6. Na podstawie źródeł dotyczących wyprawy bukowińskiej (mołdawskiej) króla Jana Olbrachta rozstrzygnij, które zdanie jest fałszywe. Obok tego zdania napisz słowo fałsz.

3. Rafał Jaworski podaje, że powiadamianie króla o dezerterach, którzy nie stawili się na pospolite ruszenie, nie przysparzało informatorom żadnych korzyści materialnych - FAŁSZ

7. Podaj nazwę wydarzenia, którego rezultaty ocenia autor.

unia lubelska

8. Na podstawie tablicy genealogicznej (zamieszczonej na następnej stronie) ukazującej związki rodziny Czartoryskich i Poniatowskich oraz własnej wiedzy rozstrzygnij, które zdania są prawdziwe. Obok tych zdań napisz słowo prawda.

1. Trzech braci matki Stanisława Augusta Poniatowskiego miało prawo zasiadania w senacie - PRAWDA
2. Matka Stanisława Augusta Poniatowskiego nie mogła być świadkiem koronacji syna - PRAWDA

9. Wyjaśnij, dlaczego książę Klemens Metternich był przeciwny proponowanym zmianom terytorialnym, o których mowa w tekście.

Wcielenie Saksonii do Prus wzmacniało Prusy, co nie bylo myśli Austrii oraz wymagałoby detronizacji panującej dynastii saskiej.

10. Rozpoznaj powstania, o których pisze J. Łojek. Wpisz ich nazwy obok właściwego opisu.

1 - powstanie listopadowe
2 - powstanie krakowskie
3 - powstanie styczniowe

11. Na podstawie treści mapy zaproponuj dla niej tytuł.

Ekspansja terytorialna Japonii na przełomie XIX i XX wieku.

12. A. Sformułuj wniosek wynikający z porównania terytorium i potencjału gospodarczego części Górnego Śląska przyznanych Polsce i Niemcom przez Radę Ligi Narodów.
Polacy otrzymali mniejszą część Górnego Śląska, ale za to o o wiele większym potencjale przemysłowym, natomiast Niemcy - większą, ale o małym potencjale gospodarczym.

B. Podaj nazwę wydarzenia, które wpłynęło na decyzję o przyłączeniu części Górnego Śląska do Polski.
III powstanie śląskie

13. A. Podaj miejsce i rok konferencji, której dotyczy tekst.
Miejsce - Jałta, Rok - 1945

B. Spośród wymienionych postanowień tej konferencji, dotyczących Polski, wybierz i podkreśl to, które nie zostało zrealizowane.
4. W Polsce zostaną przeprowadzone wolne, nieskrępowane, demokratyczne wybory.

14. A. Podaj przyczynę napisania listu przez Wandę Wasilewską po opublikowaniu Poematu dla dorosłych.
Treść Poematu dla dorosłych ośmieszała propagandę socjalistyczną, co więcej została opublikowana przez autora dotychczas posłusznego systemowi.

B. Podaj nazwę inwestycji, o której mowa w podkreślonym fragmencie źródła 1.

budowa Nowej Huty

15. Podaj negatywny skutek sądowniczej reformy Peryklesa.

Poprzez wynagrodzenie sędziów, do funkcji tej zaczęli się garnąć ludzie, którzy do jej pełnienia się nie nadawali. Widzieli w niej jedynie szansę na zarobek.

16. Wyjaśnij, dlaczego wojny grecko-perskie miały wpływ na demokratyzację ustroju Aten.

Lud jako załoga okrętów miał w rzeczywistości większy wpływ na losy Aten niż hoplici czy warstwy wyższe. Dawało to przyczynek do możliwości osiągania przez nich urzędów oraz zdobycia prawa głosu.

17. Na jakie zagrożenia wynikające ze stosowania ostracyzmu wskazują autorzy powyższych tekstów?

Sądy skorupkowe stanowiły doskonały element politycznej manipulacji i mogły służyć do rozprawiania się ze swoimi politycznymi przeciwnikami. Pomimo teoretycznego założenia, że mają chronić przed tyranią, niejednokrotnie  zdarzało się tak, że ofiarą wygnania padali ludzie, którzy wcale nie byli wrogami demokracji.

18. Podaj nazwę opisanego sposobu sprawowania władzy w Rzymie i wyjaśnij, dlaczego określano go komedią republiki.

Nazwa - pryncypat
Wyjaśnienie: cesarz skupiał w swoich rękach uprawnienia wszystkich ważnych urzędów, co w powodowało, ze Rzym wciąż będący formalnie republiką de facto już nią nie był.

19. Wyjaśnij, do jakiej tradycji politycznej nawiązuje wizerunek władcy. Zwróć uwagę na napis: „Karolus Imp[erator] Aug[ustus]”.

do tradycji politycznej Cesarstwa Rzymskiego

20. Podaj, jakie wzorce kulturowe wpłynęły na zmianę modelu władzy cesarskiej.

wzorce z Bliskiego Wschodu (zrównanie władcy do boga, przepych)

21. Rozpoznaj władcę Francji, który odwoływał się do popularności swojego stryja.

Napoleon III 

22. Podkreśl poprawne zakończenie zdania.

W tekście scharakteryzowano funkcjonowanie systemu politycznego 3. III Republiki Francuskiej.

23. Podaj dwie pozytywne i dwie negatywne, według autora, cechy funkcjonowania opisanego systemu politycznego we Francji.

Pozytywne cechy: powołanie grupy zawodowych ministrów, ustanowienie stabilnej biurokracji
Negatywne cechy: niestabilność polityczna, nepotyzm i korupcja w sferze rządowej

24. Zadanie zawiera dwa tematy. Wybierz jeden z nich do opracowania.

1. Scharakteryzuj przemiany ustrojowe w Rzeczypospolitej w latach 1764–1795. Oceń, czy były one zgodne z ideologią oświecenia.

2. Czy zgadzasz się z opinią, że II Rzeczpospolita była państwem demokratycznym? Swoje zdanie uzasadnij, uwzględniając przemiany ustrojowe w Polsce w latach 1918–1939.

JUR

Słowa kluczowe: matura 2011 historia odpowiedzi model klucz odpowiedzi rozwiązania poziom podstawowy rozszerzony

Komentarze, opinie, wypowiedzi (6)

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za wypowiedzi Internautów opublikowane na stronach serwisu oraz zastrzega sobie prawo do redagowania, skracania bądź usuwania komentarzy zawierających treści zabronione przez prawo, uznawane za obraźliwie lub naruszające zasady współżycia społecznego.

Dodaj komentarz
 • patrycjat i plebs? [0]

  w średniowiecznym mieście patrycjat i plebs? chyba nie bardzo, to się tyczyło rzymu, w średniowiecznym krakowie patrycjuszy nie było.

  maciek, 2013-03-16, 14:37:46
 • Japonia [0]

  W zadaniu 11 ( Na podstawie mapy trzeba było nazwać tytuł)napisałem ekspansja terytorialna w latach 1875-1910. Jak myślicie zaliczą mi tą odpowiedź ?

  paul, 2011-05-21, 14:12:09
 • łatwa [0]

  Ja uważam, że była dosyć prosta. Bez nauki wyszło mi, że powinienem dostać 25 punktów za test

  uczeń, 2011-05-18, 20:08:10
 • masakra;/ [4]

  oj poległam ;/ trzeba było się uczyć... wszystko zależy od wypracowania...

  Ewa, 2011-05-18, 15:51:54
 • i jak?? [5]

  jak wrażenia po rozszerzonej historii??

  :), 2011-05-18, 12:28:19
 • pół na pół [0]

  Gdybym się uczyła, poszło by mi lepiej ;D Ale nie było najgorzej, pytania albo banalne, albo trudne.

  Ami, 2011-05-18, 12:16:21

Matura w pytaniach i odpowiedziach - Matura od A do Z

Matura z języka rosyjskiego - sprawdź odpowiedzi

Zobaczcie, jakie były odpowiedzi do matury z rosyjskiego!

Matura z fizyki - sprawdź odpowiedzi

Fizyka to od lat największy hardkor na maturze. Sprawdźcie odpowiedzi do dzisiejszego egzaminu!

Matura z geografii - sprawdź odpowiedzi

Geografia to najczęściej wybierany przez maturzystów przedmiot dodatkowy. Sprawdźcie odpowiedzi do dzisiejszego egzaminu!

Matura z historii - sprawdź odpowiedzi

Poniedziałek to krytyczny dzień dla wszystkich zdających maturę z historii - zobaczcie, jakie były odpowiedzi do obydwu poziomów!

CZYTAJ RÓWNIEŻ

Wyniki matur 2021 - kiedy wyniki egzaminu maturalnego?

Rezultaty matur to kluczowa rzecz w procesie rekrutacji na studia. Ile trzeba czekać na ich ogłoszenie?

Jaką uczelnię wybrać? Sprawdź międzynarodowe akredytacje!

Poznaj jedno z kluczowych kryteriów, jakimi warto się kierować przy wyborze szkoły wyższej!

Jak rozplanować naukę do matury?

Sprawdź, jak powinieneś ją rozłożyć, aby uzyskać świetny wynik podczas egzaminu dojrzałości.

MATURA 2022 - ARKUSZE
REKLAMA
Ostatnio czytane
Matura z geografii - zobacz odpowiedzi - matura 2010 geografia odpowiedzi klucz poziom podstawowy proponowane przykładowe rozwiązania

Geografia zawsze cieszyła się powodzeniem wśród maturzystów. Zobaczmy, jakie były odpowiedzi do dzisiejszego egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.