Próbna matura z historii - zobacz odpowiedzi

2010-11-29 11:51:46

Zobaczcie, jakie były odpowiedzi do próbnej matury z historii!

POZIOM PODSTAWOWY

1. Przyporządkuj opisom kalendarzy zamieszczonym w tabeli właściwe nazwy z listy A–E. Wpisz do tabeli odpowied nie litery, który mi oznaczono kalendarze.

1. A (kalendarz rewolucyjny), 2. C (kalendarz juliański), 3. D (kalendarz gregoriański), 4. E (kalendarz muzułmański)

2. Po przeanalizowaniu tekstu źródłowe go wyjaśnij swoimi słowami, co, zdaniem Herodota, doprowadziło do rozwoju kolonizacji greckiej.

Niekorzystny wpływ warunków klimatycznych na rolnictwo oraz rywalizacja o ziemię

3. Spośród wymienionych wydarzeń zaznacz to, które było bezpośrednim następstwem przewrotu majowego.

A. Powołanie rządu Kazimierza Bartla.

4. Wśród wymienionych w tabeli postaci związanych z życiem politycznym starożytnej Grecji wskaż tę, która żyła najwcześniej i tę, która żyła najpóźniej. W tabeli obok nazwiska polityka żyjącego najwcześniej wpisz cyfrę 1, obok żyjącego najpóźniej – 2.

B. Drakon - 1, A. Perykles - 2 

5. Po przeanalizowaniu tekstu źródłowego podaj imię postaci, którą opisał Plutarch. Następnie przedstaw dwa argumenty uzasadniające twój wybór.

Aleksander Wielki - w tekście podano, że ojcem postaci był król Filip II, a nauczycielem Arystoteles

6. Uzupełnij luki w poniższych zdaniach na temat Rzymian.

a) łuki triumfalne, b) akwedukty, c) cyrkami

7. Przeanalizuj zaprezentowany plan, a następnie podkreślnazwę przeciwników Rzymian w tej bitwie.

C. Kartagińczycy

8. Wymienionym w tabeli osiągnięciom cywilizacji starożytnych przyporządkuj właściwy lud lub państwo.

1. Babilonia, 2. Fenicjanie, 3. Chiny, 4. Sumerowie

9. Na podstawie informacji podanych w tabeli zidentyfikuj nazwy urzędników w Polsce średniowiecznej.

1. kasztelan, 2. wojewoda, 3. starosta

10. Do definicji związanych z filozofią w średniowieczu, które zostały podane w tabeli, dopasuj pojęcia.

1. teocentryzm, 2. scholastyka, 3. tomizm

11. Stwierdzenia zamieszczone w tabeli odnoszą się do mapy ukazującej państwo pierwszych Piastów. Rozstrzygnij, które ze stwierdzeń są prawdziwe, a które fałszywe.

1. Trzon państwa Mieszka I stanowiła Wielkopolska z naczelnymi grodami: Poznaniem i Gnieznem - P
2. Mieszko I nie zdołał podporządkować sobie ziem Wiślan i Ślężan - F
3. Pierwsi Piastowie opanowali i przyłączyli do Polski całe Pomorze - F
4. Bolesław Chrobry zdobył Morawy, Łużyce, Grody Czerwieńskie - P

12. A. Podaj nazwę dzielnicy, która w epoce baroku charakteryzowała się najwyższą gęstością zaludnienia.

Małopolska

B. Podaj wiek, w którym na ziemiach polskich nastąpił największy przyrost ludności w stosunku do okresu poprzedniego.

XVI w.

C. Rozstrzygnij, które ze stwierdzeń są prawdziwe, a które fałszywe.

1. Spadek liczby ludności w 1660 roku był spowodowany wojnami toczonymi przez Rzeczpospolitą z Turcją - F
2. W czasach Piastów liczba ludności Wielkopolski wzrosła dwukrotnie - P

13. A. Podaj imię twórcy reguły zakonnej zacytowanej we fragmencie.

św. Benedykt z Nursji

B. Wymień jedną zasadę, jakiej musieli przestrzegać mnisi zakonu, dla którego stworzono zacytowaną regułę.

praca, posłuszeństwo

14. A. Podaj odsetek miast lokowanych przez duchowieństwo w XIII w.

23,9 %

B. Scharakteryzuj tendencję lokacji miast dokonywanych przez monarchów w Koronie w XIII–XV w.

Była zniżkowa między XIII a XV w.

C. Podaj wiek, w którym dokonano największej liczby lokacji w Koronie.

XIV w.

D. Oblicz i podaj odsetek lokacji dokonanych w Koronie przez monarchów w XIII–XV w.

51, 06 %

15. Na podstawie analizy fragmentu drzewa genealogicznego i własnej wiedzy uzupełnij zdania.

A. Twórcą hegemonii dynastii Habsburgów był syn Fryderyka  Maksymilian I
B. Królem zjednoczonej Hiszpanii i cesarzem został Karol V Habsburg
C. Koronę cesarską po Karolu V Habsburgu przejął Ferdynand I Habsburg
D. Twórcą sankcji pragmatycznej, głoszącej, że w przypadku wygaśnięcia linii męskiej rodu Habsburgów, wszystkie kraje dziedziczy najbliższa krewna ostatniego z rodu, był Karol VI

16. Na podstawie analizy ilustracji i własnej wiedzy podpisz każdą z nich.

1. okręt podwodny, 2. koga, 3. galera, 4. drakkar

17. Uzupełnij luki w tekście dotyczącym wojny trzydziestoletniej.

a) 1648, b) westfalskiego, c) Habsburgów

18. A. Z zacytowanego tekstu wypisz po jednym zdaniu będącym przykładem opinii i stwierdzenia faktu.

Opinia: Habsburgowie świetnie wiedzieli, że zdumiewającą odmianę losu, która zaszła na początku XVI wieku, zawdzięczają w dużej mierze swojej płodności.
Fakt: Niezależnie od tego, na początku XVI wieku Habsburgowie spektakularnie poszerzyli zakres swojego panowania.

B. Podaj datę roczną bitwy pod Mohaczem wzmiankowanej w tekście i wyjaśnij, jakie znaczenia dla polityki dy nastycznej Jagiellonów miała ta bitwa.

1526 - śmierć w tej bitwie poniósł Ludwik Jagiellończyk, w wyniku czego dynastia Jagiellonów utraciła panowanie nad Czechami i Węgrami

19. Wśród ukazanych na fotografiach zabytków architektonicznych rozpoznaj budowlę w stylu barokowym.

B

20. Dziedzinom wymienionym w tabeli przyporządkuj po jednej postaci z wymienionej niżej listy. Wpisz imiona i nazwiska we właściwe rubryki.

1. rzeźba - Giovanni Lorenzo Bernini
2. muzyka - Georg Friedrich Händel
3. wojskowość - Jan Karol Chodkiewicz
4. astronomia - Jan Heweliusz

21. Podkreśl dwa stwierdzenia poprawnie wskazujące bezpośrednie skutki defenestracji praskiej w 1618 roku.

C. Objęcie władzy w Pradze przez stronnictwo antyhabsburskie; D. Detronizacja Ferdynanda II Habsburga.

22. Uzupełnij tabelę, wpisując brakujące dane w rubrykach.

A. 1629, B. Szwecja, C. Cecora, D. Kozacy, E. Kłuszyn

23. Zidentyfikuj postaci władców, a następnie uzupełnij tabelę.

1. Maria Teresa, 2. Piotr I, 3. Ludwik XVI

24. Na podstawie analizy fotografii i własnej wiedzy podkreśl nazwę epoki, której kanonom odpowiada zaprezento wane wnętrze.

rokoko

25. Przeanalizuj zamieszczoną mapę i zaproponuj dla niej tytuł uwzględniający temat i czas, których mapa dotyczy.

Trzy rozbiory Polski 1772-1795

26. A. Podkreśl nazwę dokumentu, z którego pochodzi cytowany fragment.

akt konfederacji targowickiej

B. Przedstaw dwa argumenty uzasadniające twój wybór dokonany w poleceniu A.

wymienienie nazwisk przywódców konfederacji oraz jej celów

27. A. Podkreśl poprawne zakończenie zdania:

Katarzynę II

B. Oceń skutki tego traktatu dla Rzeczypospolitej i uzasadnij swoje zdanie.

Traktat miał dla Polski tragiczne slutki, gdyż w jego wyniku Polska utraciła niepodległość na ponad wiek.

28. A. Wyjaśnij, jakie wydarzenia ukazano na ilustracji.

Atak na Bastylię

B. Podaj pełną datę wydarzenia ukazanego na ilustracji.

14 lipca 1789 r.

29. Wśród wymienionych wydarzeń z okresu wojen napoleońskich wskaż to, które chronologicznie jest pierwsze, i to, które jest ostatnie. W tabeli obok wydarzenia pierwszego wpisz cyfrę 1, obok ostatniego – 2.

E. Wyprawa Napoleona do Egiptu - 1
A. Pokój w Tylży - 2

30. A. Wyjaśnij, do jakiego wydarzenia nawiązuje treść rysunku. Podaj rok tego wydarzenia.

wybuch wojny secesyjnej - 1861 r.

B. Oceń, po której stronie sporu ulokował sympatię rysownik. Uzasadnij swoje zdanie.

po stronie Unii, ukazując secesjonistów w niekorzystnym świetle (podcinają gałąź, na której siedzą)

31. Urządzeniom ukazanym na ilustracjach przyporządkuj ich wynalazców lub konstruktorów. Pod każdą ilustracją wpisz imię i nazwisko wybrane z poniższej listy.

1. Samuel Morse
2. Aleksander Graham Bell
3. Thomas Alva Edison
4. Alfred Nobel

32. W pierwszej rubryce tabeli zestawiono nazwy, nazwiska i pojęcia związane z polskimi powstaniami. Uzupełnij pozostałe rubryki tabeli.

1. powstanie wielkopolskie, 1919 r.
2. powstanie listopadowe, 1830–1831
3. powstanie styczniowe, 1963–1864

33. Przeanalizuj zamieszczone niżej różne formy polskiego godła narodowego, a następnie postaw znak X przy ilustracji ukazującej godło obowiązujące w Rzeczypospolitej po zakończeniu I wojny światowej.

A

34. Na podstawie danych demograficznych i własnej wiedzy rozstrzygnij, które ze stwierdzeń są prawdziwe, a które fałszywe.

1. W pierwszych latach po zakończeniu I wojny światowej większość polskiego społeczeństwa stanowili mieszkańcy wsi - P
2. W okresie PRL-u był zauważalny proces przemieszczania się ludności ze wsi do miasta - F
3. Na przestrzeni lat 1921–1960 liczba ludności wiejskiej w Polsce wykazywała tendencję spadkową - P
4. Głównymi przyczynami zmniejszenia liczby ludności w 1946 roku w stosunku do okresu poprzedniego były straty spowodowane II wojną światową oraz zmiany granic - P

Słowa kluczowe: próbna matura historia odpowiedzi klucz poziom podstawowy rozszerzony rozwiązania

Komentarze, opinie, wypowiedzi (0)

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za wypowiedzi Internautów opublikowane na stronach serwisu oraz zastrzega sobie prawo do redagowania, skracania bądź usuwania komentarzy zawierających treści zabronione przez prawo, uznawane za obraźliwie lub naruszające zasady współżycia społecznego.

Brak komentarzy. Bądź pierwszy i dodaj komentarz.

Matura w pytaniach i odpowiedziach - Matura od A do Z

Matura z języka angielskiego - sprawdź odpowiedzi

Dzisiejszy egzamin z języka angielskiego jest najczęściej wybieraną maturą z języka obcego. Sprawdźcie odpowiedzi do matury z angola!

Matura z chemii - sprawdź odpowiedzi

Maturzyści! Wtorkowy egzamin z chemii już za wami - zobaczcie, jakie były odpowiedzi!

Matura z geografii - sprawdź odpowiedzi

Geografia to najczęściej wybierany przez maturzystów przedmiot dodatkowy. Sprawdźcie odpowiedzi do dzisiejszego egzaminu!

Matura z fizyki - sprawdź odpowiedzi

Fizyka to od lat największy hardkor na maturze. Sprawdźcie odpowiedzi do dzisiejszego egzaminu!

CZYTAJ RÓWNIEŻ

Jak odwołać się od wyników matury? [Poradnik 2020]

Czyli, co mogę zrobić, gdy mam wątpliwości dotyczące wyników egzaminu dojrzałości?

Jak rozplanować naukę do matury?

Sprawdź, jak powinieneś ją rozłożyć, aby uzyskać świetny wynik podczas egzaminu dojrzałości.

Gap year - czy warto się na to zdecydować?

Czym jest gap year? Czy zawsze przynosi korzyści?

MATURA 2022 - ARKUSZE
REKLAMA
Ostatnio czytane
Matura z geografii - sprawdź odpowiedzi - matura 2011 geografia odpowiedzi model klucz odpowiedzi rozwiązania poziom podstawowy rozszerzony

Dziś piątek trzynastego - maturzyści, sprawdźcie w odpowiedziach, czy ten dzień będzie dla was szczęśliwy!