zmień miasto

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie - PWSZ, NysaUczelnia z pomysłem, miasto z klimatem!

Stypendia

Stypendia - pomoc materialna dla Studentów

Stypendia to bezzwrotna forma pomocy materialnej dla Studentów. Mogą ją otrzymać Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

 

Studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie mogą otrzymywać następujące świadczenia pomocy materialnej:

  • stypendium socjalne,
  • stypendium rektora dla najlepszych studentów,
  • stypendium mieszkaniowe fundowane ze środków Gminy Nysa,
  • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
  • stypendium naukowe dla Studentów z Nysy fundowane ze środków Gminy Nysa
  • stypendium ministra za wybitne osiągnięcia,
  • zapomoga.

     

Student studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie.

 

Świadczenia pomocy materialnej przyznawane są przez Uczelnianą Komisję Stypendialną na pisemny i udokumentowany wniosek Studenta, który należy złożyć w Dziekanacie. Wnioski o przyznanie poszczególnych form pomocy materialnej stanowią załączniki do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla Studentów PWSZ w Nysie i są dostępne na stronie internetowej Uczelni oraz w Dziekanatach.

 

Stypendia ministra za wybitne osiągnięcia przyznaje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego na wniosek studenta, pozytywnie zaopiniowany przez Senat PWSZ w Nysie, przedstawiony przez Rektora PWSZ w Nysie. Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia może być przyznane studentowi szczególnie wyróżniającemu się w nauce lub posiadającemu wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe.

Oprócz wyżej wymienionych świadczeń studenci PWSZ w Nysie mogą otrzymywać następującą pomoc materialną fundowaną ze środków Gminy Nysa:

stypendium mieszkaniowe (tylko dla  studentów studiów stacjonarnych pierwszego roku).

 

Stypendium naukowe

 

Wnioski o przyznanie stypendiów fundowanych ze  środków Gminy Nysa należy składać w Dziekanatach do 20 października danego roku. Decyzje o przyznaniu i wypłacie w/w pomocy materialnej podejmuje Burmistrz Nysy.

 

W ramach programu „Za darmo studiujesz, za darmo mieszkasz” Urząd Miasta od 2007 r. funduje studentom PWSZ w Nysie stypendia mieszkaniowe.

 

Stypendium mieszkaniowe fundowane ze środków Gminy Nysa jest przyznawane Studentowi na pierwszym roku studiów stacjonarnych z tytułu zamieszkania w Domu Studenta PWSZ w Nysie lub obiekcie innym niż Dom Studenta na terenie gminy Nysa, jeżeli miejsce jego stałego zamieszkania znajduje się nie bliżej niż 20 km od Nysy.

Stypendium naukowe dla Studentów z Nysy fundowane ze środków Gminy Nysa jest uhonorowaniem i wsparciem osób osiągających najwyższe wyniki w nauce, przyznawane Studentom studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy na stałe zamieszkują na terenie Gminy Nysa i studiują na uczelniach w Nysie.

 

Miejsce w domu studenckim

Dom studencki PWSZ w Nysie oferuje pokoje dwu- lub trzyosobowe z łazienką przy pokoju lub wspólną.

 

Pierwszeństwo w uzyskaniu zakwaterowania w domu studenckim przysługuje Studentowi, któremu codzienny dojazd do uczelni uniemożliwiłby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie i który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej.

 

Przyznawanie miejsc w domu studenckim odbywa się w dwóch etapach:

I etap – 60% miejsc (do składania podań uprawnieni są Studenci I, II i III roku studiów),

II etap – 40% miejsc (do składania podań uprawnione są osoby, które w wyniku rekrutacji zostały przyjęte na I rok studiów w PWSZ).

 

Podania należy składać w terminach: dla I etapu – do dnia 30 czerwca, dla II etapu – do dnia 30 sierpnia.

 

Dom studencki znajduje się w Nysie przy ul. Kościuszki 2. Wszelkich informacji o domu Studenckim oraz o zasadach w nim panujących udziela Kierownik domu studenckiego, nr telefonu: 77 433 13 05.

 

Warunki studiowania

PWSZ w Nysie prowadzi zajęcia w 9 budynkach dydaktycznych. Laboratoria i pracownie wyposażone są na europejskim poziomie.

 

Budynki uczelni objęte są strefą WiFi, co umożliwia Studentom bezpłatne połączenie z Internetem.

Więcej miast »
REKLAMA

Szkoły wyższe w mieście

FB dlaMaturzysty.pl reklama