Matura z matematyki - sprawdź odpowiedzi

2012-05-08 01:57:30

Dzisiaj czas na egzamin, którego większość z was obawia się najbardziej. Sprawdźcie, czy zdacie maturę z matematyki!

Zobacz również:

Arkusze maturalne z matematyki

Poniższe odpowiedzi nie są oficjalnymi udzielonymi przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Są to rozwiązania przykładowe opracowane przez redakcję dlaStudenta.pl!

POZIOM PODSTAWOWY

1. Cenę nart obniżono o 20%, a po miesiącu nową cenę obniżono o dalsze 30%. W wyniku obu obniżek cena nart zmniejszyła się o

A. 44%

2. Liczba √(pierwiastek trzeciego stopnia)(-8)-1 x 163/4 jest równa

B. -4

3. Liczba (3 - √2)2+ 4 (2 - √2) jest równa

A. 19 - 10√2

4. Iloczyn 2 x log 1/3 9 jest równy

B. -4

5. Wskaż liczbę, która spełnia równanie |3x + 1| = 4x.

B. x = 1

6. Liczby x1, x2 są różnymi rozwiązaniami równania 2x2 + 3x - 7 = 0. Suma x1 + x2 jest równa

C. -3/2

7. Miejscami zerowymi funkcji kwadratowej y = -3(x - 7) (x + 2) są

A. x = 7, x = -2

8. Funkcja liniowa f jest określona wzorem f(x) = ax + 6, gdzie a > 0. Wówczas spełniony jest warunek

A. f(1) > 1

9. Wskaż wykres funkcji, która w przedziale <-4,4> ma dokładnie jedno miejsce zerowe.

C

10. Liczba tg 30° - sin 30° jest równa

D. 2√3 -3/6

11.W trójkącie prostokątnym ABC odcinek AB jest przeciwprostokątną i |AB| = 13 oraz |BC| = 12. Wówczas sinus kąta ABC jest równy

B. 5/13

12. W trójkącie równoramiennym ABC dane są |AC| = |BC| = 5 oraz wysokość |CD| = 2. Podstawa AB tego trójkąta ma długość

B. 2√21

13. W trójkącie prostokątnym dwa dłuższe boki mają długości 5 i 7. Obwód tego trójkąta jest równy

D. 12 + 2√6

14. Odcinki AB i CD są równoległe i |AB| = 5. |AC|= 2, |CD| = 7 (zobacz rysunek). Długość odcinka AE jest równa

D. 5

15. Pole kwadratu wpisanego w okrąg o promieniu 5 jest równe

B. 50

16. Punkty A, B, C, D dzielą okrąg na 4 równe łuki. Miara zaznaczonego na rysunku kąta wpisanego ACD jest równa

C. 45°

17. Miary kątów czworokąta tworzą ciąg arytmetyczny o różnicy 20°. Najmniejszy kąt tego czworokąta ma miarę

C. 60°

18. Dany jest ciąg (an), określony wzorem an = (-1)n x 2-n / n2 dla n>=1. Wówczas wyraz an5 tego ciągu jest równy

B. 3/25

19. Pole powierzchni jednej ściany sześcianu jest równe 4. Objętość tego sześcianu jest równa

B. 8

20. Tworząca stożka ma długość 4 i jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem 45°. Wysokość tego stożka jest równa

A. 2√2

21. Wskaż równanie prostej równoległej do prostej o równaniu 3x - 6y + 7 = 0.

A. y = 1/2x

22. Punkt A ma współrzędne (5, 2012). Punkt B jest symetryczny do punktu A względem osi Ox, a punkt C jest symetryczny do punktu B względem osi Oy. Punkt C ma współrzędne

A. (-5, -2012)

23. Na okręgu o równaniu ( x − 2)2 + (y + 7)2 = 4 leży punkt

B. B = (2, -5)

24. Liczba różnych takich flag, które można uszyć, mając do dyspozycji tkaniny w 10 kolorach, jest równa

C. 90

25. Średnia arytmetyczna cen sześciu akcji na giełdzie jest równa 500 zł. Za pięć z tych akcji zapłacono 2300 zł. Cena szóstej akcji jest równa

D. 700 zł

26. Rozwiąż nierówność x2 + 8x + 15 > 0

x € (-, -5) U (-3, +)

27. Uzasadnij, że jeśli liczby rzeczywiste a, b, c spełniają nierówności 0 < a < b < c, to a + b + c/3 > a + b/2

a + b < c + b < c + c = 2c

28. Liczby x1 = -4 i x2 = 3 są pierwiastkami wielomianu W (x) = x3 + 4x- 9x - 36. Oblicz trzeci pierwiastek tego wielomianu.

x = -3

29. Wyznacz równanie symetralnej odcinka o końcach A = (-2. 2) i B = (2, 10)

y= -1/2x + 6

30. W trójkącie ABC poprowadzono dwusieczne kątów A i B. Dwusieczne te przecinają się w punkcie P. Uzasadnij, że kąt APB jest rozwarty.

90° < 180° - (α + ß)= δ

31. Ze zbioru liczb {1, 2,3, 4,5,6,7} losujemy dwa razy po jednej liczbie ze zwracaniem. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia A, polegającego na wylosowaniu liczb, których iloczyn jest podzielny przez 6.

P(A) = 17/49

32. Ciąg  (9, x,19) jest arytmetyczny, a ciąg (x, 42, y, z) jest geometryczny. Oblicz x, y oraz z.

x = 14, y = 126, z = 378

33. W graniastosłupie prawidłowym czworokątnym ABCDEFGH przekątna AC podstawyma długość 4. Kąt ACE jest równy 60°. Oblicz objętość ostrosłupa ABCDE przedstawionego na poniższym rysunku.

V = 32√3/3 j3

34. Miasto A i miasto B łączy linia kolejowa długości 210 km. Średnia prędkość pociągu pospiesznego na tej trasie jest o 24 km/h większa od średniej prędkości pociągu osobowego. Pociąg pospieszny pokonuje tę trasę o 1 godzinę krócej niż pociąg osobowy. Oblicz czas pokonania tej drogi przez pociąg pospieszny.

2,5 h

Słowa kluczowe: matura 2012 matematyka odpowiedzi model klucz odpowiedzi rozwiązania poziom podstawowy rozszerzony

Matura Matematyka

Próbna matura z matematyki - zobacz odpowiedzi

Oto odpowiedzi do środowej matury próbnej z matematyki. Sprawdźcie, jak wam poszło!

Matura z matematyki - sprawdź odpowiedzi

W środę maturzyści piszą egzamin z przedmiotu, którego zazwyczaj najbardziej się obawiają - sprawdźcie odpowiedzi do matury z matematyki!

Weź udział w Mini Akademii i polub Matematykę! Warszawa

W sobotę, 22 października, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej zaprasza na pierwsze w roku szkolnym 2011/12 zajęcia MiNI Akademii Matematyki.

Matura z matematyki - zobacz odpowiedzi

Dzisiaj zmierzyliście się z egzaminem, którego wielu z was się obawiało. Sprawdźcie, jak wam poszło na maturze z matematyki!

CZYTAJ RÓWNIEŻ

Aktualizacja w grupie "I": szczepienia dla wszystkich pracowników szkół, nie tylko nauczycieli

Na szybsze podanie preparatu może liczyć każdy zatrudniony przez placówkę oświaty. Czy wpłynie to na powrót na lekcje stacjonarne?

Konkurs "Talent za talent" - informacje o edycji 2021

Zdajesz w tym roku maturę i masz na koncie sukcesy naukowe lub działasz na rzecz jakiegoś projektu lub organizacji? Oto coś dla Ciebie!

Szczepienia dla nauczycieli przeciw COVID-19 zaczną się w drugim tygodniu lutego 2021 r.

Kolejny krok w stronę bezpiecznego powrotu uczniów do szkół.

MATURA 2021 - ARKUSZE
REKLAMA
Ostatnio czytane
Profesjonalny kurs maturalny z matematyki za darmo - kurs maturalny matma na 6 matematyka bezpłatny kurs podstawowy rozszerzony

17 września portal MatmaNa6.pl rozpoczął trzecią już edycję kursu maturalnego z matematyki. Podobnie jak w ubiegłym roku, tak i tym razem jest on całkowiecie bezpłatny.