Matura z chemii - sprawdź odpowiedzi

2013-05-14 11:01:12

Egzamin z chemii jest kolejny, z którym musieli się dzisiaj zmierzyć maturzyści. Sprawdźcie odpowiedzi!

Poniższe odpowiedzi nie są oficjalnymi udzielonymi przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Są to rozwiązania przykładowe opracowane przez redakcję dlaStudenta.pl!

Zobacz również:

Arkusze maturalne z Chemii

POZIOM PODSTAWOWY

1. Przeanalizuj położenie bromu w układzie okresowym pierwiastków i oceń prawdziwość poniższych zdań. Wpisz do tabeli literę P, jeżeli zdanie jest prawdziwe, lub literę F, jeśli jest fałszywe.

1. Atom bromu ma 7 elektronów walencyjnych, które w stanie podstawowym znajdują się w czwartej powłoce - PRAWDA
2. Najwyższy stopień utlenienia, jaki przyjmuje brom w związkach chemicznych, wynosi VII - PRAWDA
3. Brom jest niemetalem aktywniejszym od chloru - FAŁSZ

2. Wpisz do tabeli liczbę masową izotopu I oraz liczbę masową izotopu II.

Liczba masowa izotopu I - 40u
Liczba masowa izotopu II - 44u

3. Uzupełnij schemat przemiany β–, której ulega nietrwały izotop wapnia Ca, wpisując w odpowiednie pola symbol oraz liczbę atomową i liczbę masową powstającego izotopu.

45 ca -> 45 Sc + 0 e -

20            21        -1

4. Oblicz liczbę cząsteczek wody, która powstanie podczas opisanej przemiany (zakładając 100% wydajności procesu), jeżeli wiadomo, że do reakcji użyto 119,5 g tlenku ołowiu(IV).

1 mol = 6,02 x 1023 cząteczek H20

5. Podkreśl zestaw, w którym podane są wzory dwóch gazów palnych.

C. CH4, H2

6. Korzystając z informacji wprowadzającej, wybierz i napisz

a)  wzory tych gazów, których gęstość jest większa od gęstości powietrza (d powietrza = 1,29 g x dm3)

O2, CO2

b)  wzór gazu, który jest najlepiej rozpuszczalny w wodzie

O2

7. Spośród gazów, których wzory podano w informacji wprowadzającej, wybierz i napisz wzór tego, którego nie powinno osuszać się przy użyciu tlenku wapnia. Uzasadnij swój wybór

Wzór: CO2

Uzasadnienie: zasadowy telenek wapnia reaguje z kwasowym dwutlenkiem węglem, tworząc w ten sposób sól

8. a) Korzystając z powyższej informacji, napisz w formie cząsteczkowej równania reakcji

CaO + H2O -> Ca(OH)2

b) twardnienia zaprawy wapiennej

Ca(OH)2 + CO2 -> CaCO3 + H20

9. Uzupełnij poniższe zdanie. Wybierz i podkreśl właściwe określenie spośród podanych w nawiasie.

Reakcja otrzymywania wapna gaszonego jest przemianą egzotermiczną, co oznacza, że podczas tej przemiany energia w postaci ciepła jest wydzielana.

10. a) Uzupełnij schemat doświadczenia, wpisując w każde puste pole wzór substancji wybranej z podanej listy:

I - HCl (aq), II - CaC2 (s)

b) Napisz w formie cząsteczkowej równanie reakcji zachodzącej w probówce II, wiedząc, że w przemianie tej bierze udział dwa razy więcej moli wody niż drugiego substratu.

CaC2 + 2H2O -> C2H2 + Ca(OH)2

11. Napisz, jaką barwę przyjmie wskaźnik oraz określ odczyn powstałego roztworu.

Barwa wskaźnika: malinowa

Odczyn powstałego roztworu: zasadowy

12. Napisz, stosując wzory półstrukturalne (grupowe) związków organicznych, równanie tej reakcji. Załóż, że jej produktem jest związek nasycony.

HC (trzy wiązania) CH + 2Br2 -> CHBr2 - CHBr2

13. Oblicz zawartość procentową cynku (w procentach masowych) w próbce tombaku. Wynik podaj z dokładnością do liczby całkowitej.

19,6%

14. Korzystając z informacji, wybierz i podkreśl w każdym nawiasie poprawne uzupełnienie poniższych zdań.

1. Po dodaniu 90 gramów glukozy do 100 gramów wody o temperaturze 18 oC i ogrzaniu całości do temperatury 25 oC otrzymano roztwór nienasycony.

2. Stężenie procentowe (w procentach masowych) nasyconego wodnego roztworu glukozy jest równe 47,6% w temperaturze około 20 oC.

15. a)    Uzupełnij schemat, wpisując stopnie utlenienia fosforu i azotu.

0, V, V, IV

b) W odpowiednie pola wpisz liczbę elektronów pobranych (poprzedzoną znakiem „+”) oraz liczbę elektronów oddanych (poprzedzoną znakiem „−”).

+1e-, -5e-

c)    Uzupełnij współczynniki stechiometryczne w podanym schemacie reakcji.

1, 5, 1, 5, 1

16. Korzystając z informacji wprowadzającej, oceń prawdziwość poniższych zdań. Wpisz literę P, jeżeli zdanie jest prawdziwe, lub literę F, jeśli jest fałszywe.

1. W opisanej przemianie fosfor jest reduktorem, a kwas azotowy(V) utleniaczem - PRAWDA
2. W opisanej przemianie stopień utlenienia fosforu obniża się - FAŁSZ
3. W opisanej przemianie fosfor ulega procesowi utleniania, oddając elektrony - PRAWDA

17. Określ barwę uniwersalnego papierka wskaźnikowego w tych roztworach.

Probówka I: bezbarwny

Probówka II: czerwony

18. Wybierz z podanego poniżej zestawu wodnych roztworów substancji dwa odczynniki potrzebne do przeprowadzenia doświadczenia i uzupełnij poniższe schematy, wpisując w odpowiednie miejsca wzory użytych odczynników.  W pierwszym etapie doświadczenia należy usunąć wybranym odczynnikiem tylko jony Pb2+. W drugim etapie doświadczenia należy usunąć jony Al 3+.

KI, Na2CrO4

Etap I: Pb2+ 2I- -> PbI2ˇ

Etap II: Al3+ + CrO42- -> Al2(CrO4)

19. Korzystając z powyższej informacji, wybierz z podanej listy i napisz nazwę związku, który ma najniższą temperaturę wrzenia.

2,2-dimetylopropan

20. Podkreśl właściwe zakończenie zdania.

Związek oznaczony numerem I B. tworzy dwie monochloropochodne.

21. Podaj nazwę systematyczną związku chemicznego oznaczonego numerem IV.

3,3 - dimetylobut - 1-en

22. Uzupełnij poniższe zdania, wpisując numery związków I-VI.

1. Homologami są związki oznaczone numerami III i V .

2. Izomerami są związki oznaczone numerami II i VI .

3. Butan powstaje w wyniku reakcji uwodornienia związku oznaczonego numerem III .

4. Utlenienie butan-2-olu prowadzi do otrzymania związku oznaczonego numerem VI .

5. Powstanie ceglastej substancji stałej można zaobserwować po ogrzaniu mieszaniny wodorotlenku miedzi(II) ze związkiem oznaczonym numerem II .

23. Podaj nazwę szeregu homologicznego, do którego należy związek A, oraz nazwę szeregu homologicznego, do którego należy związek B.

Związek A należy do szeregu homologicznego alkinów

Związek B należy do szeregu homologicznego alkanów

24. Napisz, stosując wzory półstrukturalne (grupowe) związków organicznych, równanie reakcji oznaczonej na schemacie numerem 3 oraz równanie reakcji oznaczonej na schemacie numerem 4.

Równanie reakcji oznaczonej na schemacie numerem 3:

CH3CH2Cl + KOH ->(etanol)CH2 = CH2 

Równanie reakcji oznaczonej na schemacie numerem 4:

CH2 = CH2 -> (katalizator) -[- CH2 - CH2 -]-

25. Uzupełnij poniższe zdania. Wybierz i podkreśl właściwe określenie spośród podanych w każdym nawiasie.

Polietylen jest niereaktywnym związkiem organicznym używanym do produkcji artykułów codziennego użytku. Jest tworzywem niepalnym, które charakteryzuje się podatnością na barwienie i formowanie.

26.  a)   Uzupełnij schemat doświadczenia, wpisując nazwę użytego odczynnika wybranego z podanej listy:

Odczynnik: wytrącony wodorotlenek miedzi (II)

b)    Napisz, jakie obserwacje potwierdzą, że do probówki I wprowadzono etanol, a do probówki II etano-1,2-diol.

Probówka I: Brak objawów reakcji, osadza się niebieski, galaretowaty osad
Probówka II: Niebieski, galaretowaty osad roztwarza się, zas roztwór przyjmuje kolor szafirowy.

27. Korzystając z informacji, wybierz i podkreśl w każdym nawiasie poprawne uzupełnienie poniższych zdań.

Przemiana opisana schematem jest reakcją spalania całkowitego. Związek X ma wzór sumaryczny C3H6O.

28. Porównaj budowę kwasów o podanych powyżej wzorach i uzupełnij tabelę.

Wzór kwasu - C17H35COOH
Charakter kwasu - nasycony
Stan skupienia w temperaturze 25°C - ciało stałe

Wzór kwasu - C15H31COOH
Charakter kwasu - nasycony
Stan skupienia w temperaturze 25°C - ciało stałe

Wzór kwasu - C17H33COOH
Charakter kwasu - nasycony
Stan skupienia w temperaturze 25°C - ciecz

29. a)    Ustal liczbę atomów węgla w cząsteczce opisanego estru.

4

b)    Napisz, stosując wzory półstrukturalne (grupowe) związków organicznych, równanie opisanej przemiany. W równaniu zaznacz warunki, w jakich zachodzi ta reakcja.

CH3CH2OH + CH3COOH -> 2SO4) CH3 - C = O

                                                                                        |

                                                                                       O - CH2 - CH3 + H2O

30. Korzystając z informacji, oceń prawdziwość poniższych zdań. Wpisz literę P, jeżeli zdanie jest prawdziwe, lub literę F, jeśli jest fałszywe.

1. Związek X to substancja organiczna, która powstaje w wyniku reakcji nitrowania benzenu - PRAWDA    
2. Związek organiczny otrzymany w wyniku redukcji związku X to amina aromatyczna o wzorze sumarycznym C6H7N - PRAWDA
3. Związek organiczny otrzymany w wyniku redukcji związku X nie reaguje z kwasem solnym, co potwierdza jego kwasowy charakter - FAŁSZ   

31. Uzupełnij poniższe zdania, wpisując w odpowiedniej formie poprawne odpowiedzi wybrane z poniższego zestawu.

1. W celu przygotowania 0,5 dm3 wodnego roztworu glukozy o stężeniu 0,25 mol·dm–3 należy odważyć 22,5 g glukozy.

2. Odważoną próbkę glukozy należy przenieść do kolby miarowej o pojemności 500 cm3 i dodać niewielką ilość wody w celu rozpuszczenia substancji. Następnie zawartość naczynia należy dopełnić wodą do kreski znajdującej się na szyjce kolby miarowej.


POZIOM ROZSZERZONY

1. a) Uzupełnij poniższą tabelę, wpisując symbol chemiczny pierwiastka X, dane dotyczące jego położenia w układzie okresowym oraz symbol bloku konfiguracyjnego (energetycznego), do którego należy pierwiastek X.

Symbol pierwiastka - Si
Nazwa okresu - 3
Numer grupy - 13
Symbol bloku - p

b) Napisz fragment konfiguracji elektronowej atomu pierwiastka X opisujący rozmieszczenie w podpowłokach elektronów walencyjnych.

3s23p2

c) Dla jednego ze sparowanych elektronów walencyjnych podaj wartości dwóch charakteryzujących go liczb kwantowych: głównej i pobocznej. Obie wartości wpisz do tabeli.

Główna liczba kwantowa [n]: 3
Poboczna liczba kwantowa: 0

2. Na  podstawie budowy atomów pierwiastków należących do 16. i 17. grupy i trzeciego okresu układu okresowego uzupełnij poniższe zdania. Wybierz i podkreśl jedno z określeń podanych w nawiasie, tak aby powstały zdania prawdziwe.

Jądro atomu fluorowca ma ładunek większy niż jądro atomu tlenowca.
Atom fluorowca ma większy promień atomowy niż atom tlenowca.
Tlenowiec jest mniej aktywny chemicznie od fluorowca.

3. Napisz równanie opisanej reakcji jądrowej. Uzupełnij wszystkie pola w podanym schemacie.

208 Pb + 70 Zn -> 277 Cn + 1 n

82          30          112         0

4. a) Oblicz, po jakim czasie z próbki 90Sr o masie 51,2 mg pozostanie 0,4 mg tego izotopu.

196 lat

b)    Podaj symbol chemiczny pierwiastka, w miejsce którego wbudowuje się stront.

Ca

5. Ustal, nakładanie jakich orbitali atomowych (s czy p) obu atomów należy koniecznie uwzględnić, aby wyjaśnić tworzenie wiązań typu s w tych cząsteczkach. W tym celu przyporządkuj każdej literze a, b, c jeden ze wzorów: Cl2, H2, HF.

a) H2, b) HF, c) Cl2

6. Spośród wymienionych powyżej wzorów wybierz i wpisz do tabeli

a) wzory wszystkich kwasów i wzory wszystkich zasad w teorii Arrheniusa.

Kwasy - HCl, C6H5OH

Zasady - LiOH, Ra(OH)2

b) wzory wszystkich drobin, które w roztworach wodnych mogą pełnić rolę kwasów, i wzory wszystkich drobin, które w roztworach wodnych mogą pełnić rolę zasad w teorii Brönsteda.

Kwasy - H3O+, HCl, C6H5OH

Zasady - NO2 -, S 2-, OH-

7. a) Na podstawie powyższego opisu określ typ reakcji 1. i typ reakcji 2. ze względu na ich efekt cieplny.

Reakcja 1. egzotermiczna

Reakcja 2. egzotermiczna

b)    Wskaż numer reakcji, której wydajność nie zmieni się po zmianie ciśnienia panującego w układzie.

1.

8. a)    Korzystając z informacji, uzupełnij poniższą tabelę, a następnie narysuj wykres zależności stężenia nadtlenku wodoru od czasu.

20,0,    14,5,     10,6,     7,8

b)         Na podstawie odpowiednich obliczeń i wykresu ustal, po jakim czasie szybkość reakcji będzie równa 0,819 mol∙dm-3 x min-1

7 minut

9. Napisz w formie jonowej z uwzględnieniem liczby oddawanych lub pobieranych elektronów (zapis jonowo-elektronowy) równanie reakcji redukcji i równanie reakcji utleniania zachodzących podczas tej przemiany.

                                      VII -II                       2+

Równanie reakcji redukcji: MnO4 + 5e- + 8H+ -> Mn + 4H2O

Równanie reakcji utleniania: H2 (I)O2(-I) -> O2 + 2e- + 2H+

b)    Uzupełnij współczynniki stechiometryczne w poniższym schemacie.

2MnO4- + 5H2O2 + 6H+-> 2Mn2+ + 5O2 + 8H2O

c)    Napisz, jaką funkcję (utleniacza czy reduktora) pełni w tej reakcji nadtlenek wodoru.

jest reduktorem

10. Oblicz stałą równowagi tej reakcji w temperaturze T. Wynik podaj z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Kc = 10,58

11. Napisz w formie jonowej skróconej równanie reakcji, która zaszła jako pierwsza podczas opisanego doświadczenia.

Ag+ + I- -> AgI (osad)

12. Oceń, czy w temperaturze T może istnieć roztwór, w którym iloczyn stężeń molowych kationów srebra i anionów chlorkowych wynosiłby 2 x 10-6. Uzasadnij swoje stanowisko.

Nie -  przy osiągnięciu 1,8-10-10 wytrąciłby się osad, a iloczyn stężeń molowych nie może być większy.

13. Napisz w formie jonowej równanie reakcji prowadzącej do powstania opisanego jonu kompleksowego.

Ag+ + 2NH3 + Cl- -> [Ag(NH3)2]+ + Cl-

14. Spośród podanych poniżej zależności wybierz i podkreśl tę, która jest prawdziwa dla otrzymanego roztworu.

pH < 7

15. Oblicz stężenie glukozy, wyrażone w procentach masowych, w roztworze powstałym po częściowej hydrolizie maltozy. Wynik podaj z dokładnością do jednego miejsca po przecinku.

Cp = 23,4%

16. Korzystając z podanych informacji, napisz sumaryczne równanie reakcji, która zachodzi w pracującym akumulatorze kwasowo-ołowiowym, oraz oblicz siłę elektromotoryczną (SEM) tego ogniwa w warunkach standardowych.

Równanie reakcji: Pb + 2SO4 2- +PbO2 + 4H+ -> 2PbSO4 + 2H20

SEM: 2,05 V

17. a)    Uwzględniając podany opis właściwości fizycznych wodorku litu i wiedząc, że jego temperatura topnienia wynosi 692 oC, określ rodzaj wiązania występującego w tym związku oraz podaj stopień utlenienia, jaki przyjmuje wodór w tym związku.

Rodzaj wiązania: wiązanie jonowe

Stopień utlenienia wodoru: -I

b)    Napisz w formie cząsteczkowej równanie reakcji otrzymywania wodorku litu oraz równanie reakcji wodorku litu z wodą.

Równanie reakcji otrzymywania wodorku litu:

2Li + H2 -> (T) 2LiH

Równanie reakcji wodorku litu z wodą:

LiH + H2O -> LiOH + H2 ^

c)    Napisz równania reakcji elektrodowych zachodzących w czasie elektrolizy stopionego wodorku litu, wiedząc, że na anodzie wydziela się wodór.

Równanie reakcji katodowej: Li+ + 1e- -> Li

Równanie reakcji anodowej: 2H- -> H2 ^ + 2e-

18. a)    Korzystając z informacji, podkreśl przybliżoną wartość energii dysocjacji wiązania C–H w etanie.

410 kJ∙mol-1

b)    Spośród rodników, których wzory podano w informacji, wybierz i napisz wzór tego, który tworzy się najłatwiej.

H3C - C - CH3

            |

           CH3

19. a)    Napisz wzory półstrukturalne (grupowe) obu izomerów, powstających w reakcji addycji dwóch cząsteczek 2-metylopropenu.

Izomer I:

           CH3        CH3

            |                 |

CH3 - C - CH = C - CH3

             |

            CH3

Izomer II:

          CH3

           |

CH3 - C - CH2 - C = CH2

           |               |

          CH3          CH3

b) Określ, według jakiego mechanizmu, nukleofilowego czy elektrofilowego, przebiega reakcja uwodornienia każdego z opisanych izomerów, w wyniku której powstaje 2,2,4-trimetylopentan.

elektrofilowego

20. a)    Podaj wzór półstrukturalny (grupowy) związku organicznego X.

CH2 = CH2

b)    Napisz, stosując wzory półstrukturalne (grupowe) związków organicznych, równanie reakcji oznaczonej na schemacie numerem 2 oraz równanie reakcji oznaczonej na schemacie numerem 3.

Równanie reakcji oznaczonej numerem 2:

CH = CH2 + HCl -> CH3 - CH2Cl

Równanie reakcji oznaczonej numerem 3:

2CH3CH2Cl + 2Na -> 2NaCl + CH3CH2CH2CH3

21. Napisz, stosując wzory półstrukturalne (grupowe) związków organicznych, równania reakcji opisanych w informacji. Zaznacz warunki prowadzenia obu procesów.

Równanie reakcji addycji:

CH3 - CH = CH2 + Cl2 -> (CCl4) CH3 - CH - CH2Cl

                                                         |

                                                        Cl

Równanie reakcji substytucji:

CH3 - CH = CH2 + Cl2 -> (500-600oC) CH2 - CH = CH2 + HCl

                                                         |

                                                        Cl

22. Oceń prawdziwość poniższych zdań i uzupełnij tabelę. Wpisz literę P, jeżeli zdanie jest prawdziwe, lub literę F, jeśli jest fałszywe.

1. W przemianie oznaczonej numerem 1 stopień utlenienia atomu węgla  wchodzącego w skład podstawnika rośnie - PRAWDA
2. W przemianie oznaczonej numerem 2 głównym produktem jest kwas p-chlorobenzenokarboksylowy (p-chlorobenzoesowy) - FAŁSZ
3. Uczestniczący w przemianie oznaczonej numerem 3 jon powstaje w reakcji kwasu azotowego(V) z kwasem siarkowym(VI) - PRAWDA

23. a)    Napisz wzory półstrukturalne (grupowe) lub uproszczone związków organicznych B i C, które są głównymi produktami przemiany oznaczonej na schemacie numerem 3.

Wzór związku B:

O - CH3

|

NO2

Wzór związku C:

O - CH3

|

NO2

b)    Stosując wzory pólstrukturalne (grupowe) lub uproszczone związków organicznych, napisz równanie reakcji, oznaczonej na schemacie numerem 2, prowadzącej do otrzymania głównego produktu organicznego.

O- COOH + Cl2 -> (FeCl3) O - COOH + HCl

                                                   |

                                                  Cl

24. a)    Skorzystaj z powyższej informacji i przyporządkuj wzorom HX, HY, HZ nazwy odpowiednich kwasów.

HX: kwas o-chlorobenzenokarboksylowy (p-chlorobenzenowy)
HY: kwas metanowy (mrówkowy)
HZ: kwas etanowy (octowy)

b)    Napisz, jaki wpływ na moc kwasu ma wprowadzenie do pierścienia kwasu benzenokarboksylowego w pozycję orto- kolejnego podstawnika takiego jak –Cl.

Moc kwasu wzrośnie.

25. Uzupełnij poniższy schemat, tak aby przedstawiał budowę obu enancjomerów związku organicznego o wzorze sumarycznym C4H10O.

     CH3                            CH3

      |                             |

H - C - OH              HO - C - H

     |                              |

     C2H5                          C2H5

26. a)    Aminokwasy, których wzory podano powyżej, należą do aminokwasów białkowych. Narysuj wzór tego fragmentu struktury ich cząsteczek, który wskazuje na tę przynależność.

                   O

              =

            N  -  C

                    |

                    N -

                    |

                   H

b)    Stosując wzór jonu obojnaczego alaniny (kwasu 2-aminopropanowego), napisz w formie jonowej skróconej równania reakcji zachodzących po wprowadzeniu tego aminokwasu do:

 • wodnego roztworu wodorotlenku sodu (reakcja 1.)
 • kwasu solnego (reakcja 2.).

Równanie reakcji 1:

CH3 - CH - COO-           +  OH -   -> CH3 - CH - COO -  + H2O

           |                                                   |

          NH3 +                                                             NH2

Równanie reakcji 2:

CH3 - CH - COO -          + H      -> CH3 - CH - COOH

          |                                                    |

         NH3                                                               NH3

27. Podaj nazwę substancji znajdującej się w naczyniu C.

Tyrozyna

28. a)    Uzupełnij schemat drugiego doświadczenia, wpisując nazwę lub wzór użytego odczynnika wybranego z podanej powyżej listy.

Odczynnik: świeżo wytrącony wodorotlenek miedzi (II)

b)    Podaj nazwę substancji znajdującej się w naczyniu A oraz nazwę substancji znajdującej się w naczyniu B.

Naczynie A: glicyna
Naczynie B: glicyloalanina

c)    Podaj nazwę reakcji zachodzącej w probówce II.

reakcja biuretowa

29. Spośród wymienionych związków: etanol, propanal, propanon, fruktoza wybierz ten związek, którego użyto w doświadczeniu jako substancję X, i napisz jego nazwę.

fruktoza

30. Narysuj wzór półstrukturalny (grupowy) izomeru tego związku, który wykazuje zdolność do występowania w postaci izomerów optycznych.

            HC = O

                   |

          H -  C - OH

                   |

                 CH2OH

31. Oceń prawdziwość poniższych zdań i uzupełnij tabelę. Wpisz literę P, jeżeli zdanie jest prawdziwe, lub literę F, jeśli jest fałszywe.

1.    a-D-glukoza i a-D-glukoza stanowią parę enancjomerów - FAŁSZ
2.    Jeżeli disacharyd jest nieredukujący, to nie wykazuje czynności optycznej - FAŁSZ
3.    Glukoza jest końcowym produktem hydrolizy skrobi i celulozy - PRAWDA


Słowa kluczowe: matura 2013 chemia odpowiedzi model klucz odpowiedzi rozwiązania poziom podstawowy rozszerzony

Komentarze, opinie, wypowiedzi (13)

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za wypowiedzi Internautów opublikowane na stronach serwisu oraz zastrzega sobie prawo do redagowania, skracania bądź usuwania komentarzy zawierających treści zabronione przez prawo, uznawane za obraźliwie lub naruszające zasady współżycia społecznego.

Dodaj komentarz
 • Błędy.... [0]

  Błąd, na błędzie... Ludzie czy to takie trudne dla was zrobić to poprawnie? To tylko matura, poziom LO a ten kto to sprawdza jest po studiach, Do podstawówki się Pan wróć! tragedia.... Oby Ci c...

  Ignus, 2013-09-30, 21:09:04
 • BŁOND [0]

  C17H33COOH jest NIENASYCONY

  CHEMIK, 2013-06-15, 13:12:28
 • błąd w zadaniu 21 matura podstawowa [0]

  W rozwiązaniu jest: 3,3-dimetylobut-1-en, a powinno być 3,3-dimetylobut-1-yn.

  vulpes, 2013-05-25, 18:23:01
 • 1 [0]

  Czemu w zadaniu 1 poziomu rozszerzonego krzem, a nie np: Fe? :)

  xxxxxxxxxx, 2013-05-17, 14:57:58
 • egzoenergetyczna i egzotermiczna [0]

  co jeśli ktoś napisał egzoenergetyczna zamiast egzotermiczna to błąd? i brak punktów?

  ja, 2013-05-15, 18:25:41
 • błędy, błędy, błędy [1]

  8 zadań i 3 błędy, powtarzające się w wielu serwisach. Poprawne odpowiedzi znajdziecie w serwisie matura 2013, odpowiedzi, poziom rozszerzony

  kg, 2013-05-14, 20:45:27
 • błąd za błędem [0]

  Tak, zarówno z numerem grupy, jak i promieniem jest źle. Im większy ładunek, tym mniejszy promień w tym samym okresie... Pozdrawiam sprawdzających ;)

  maturzysta, 2013-05-14, 18:08:40
 • błąd? [1]

  chciałam tu napisać odnośnie błędów podanych przez Was w odpowiedziach, a dokładnie odnośnie zadania 1 i 2. w 1. numer grupy powinien być "14", nie "13". co do 2., mam pytanie, bo może ja źle r...

  karolina, 2013-05-14, 17:38:42
 • Chemia 2013 [2]

  Rzetelny, sprawdzający wiedzę i umiejętność myślenia arkusz.Podoba mi siębardzo nauczycielka chemii

  Belferka, 2013-05-14, 15:23:38

Matura w pytaniach i odpowiedziach - Matura od A do Z

Matura z chemii - sprawdź odpowiedzi

Maturzyści! Wtorkowy egzamin z chemii już za wami - zobaczcie, jakie były odpowiedzi!

Matura z geografii - sprawdź odpowiedzi

Geografia to najczęściej wybierany przez maturzystów przedmiot dodatkowy. Sprawdźcie odpowiedzi do dzisiejszego egzaminu!

Matura z języka polskiego - sprawdź odpowiedzi

Wtorek 7 maja to dla maturzystów sądny dzień! Każdy z nich przystąpił dzisiaj do egzaminu maturalnego z języka polskiego. Sprawdźcie odpowiedzi!

Matura z niemieckiego - sprawdź odpowiedzi

Niemiecki jest drugim najczęściej wybieranym przez maturzystów przedmiotem. Sprawdźcie odpowiedzi do tego egzaminu!

CZYTAJ RÓWNIEŻ

Jak rozplanować naukę do matury?

Sprawdź, jak powinieneś ją rozłożyć, aby uzyskać świetny wynik podczas egzaminu dojrzałości.

Wyniki matur 2021 - kiedy wyniki egzaminu maturalnego?

Rezultaty matur to kluczowa rzecz w procesie rekrutacji na studia. Ile trzeba czekać na ich ogłoszenie?

Czy laureaci i finaliści olimpiad muszą pisać maturę?

Sprawdź, na jakich warunkach można zostać zwolnionym z pisania matury 2021/2022.

MATURA 2022 - ARKUSZE
REKLAMA
Ostatnio czytane
Matura z geografii - zobacz odpowiedzi - matura 2010 geografia odpowiedzi klucz poziom podstawowy proponowane przykładowe rozwiązania

Geografia zawsze cieszyła się powodzeniem wśród maturzystów. Zobaczmy, jakie były odpowiedzi do dzisiejszego egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.