Matura z historii - sprawdź odpowiedzi

2013-05-17 14:08:20

W piękne piątkowe popołudnie maturzyści zmierzyli się z egzaminem z historii. Prezentujemy odpowiedzi do tej matury!

Poniższe odpowiedzi nie są oficjalnymi udzielonymi przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Są to rozwiązania przykładowe opracowane przez redakcję dlaStudenta.pl!

Zobacz również:

Arkusze maturalne z Historii

POZIOM PODSTAWOWY

1. A. Podaj nazwę porządku architektonicznego, dla którego charakterystyczne są kolumny świątyni.

styl dorycki

B. Podaj dwie cechy kolumn rozpoznanego porządku architektonicznego.

kolumna bez podstaw, głowica bez ozdób

2. A. Co, według autora tekstu, ułatwiło najeźdźcy opanowanie Grecji?

konflikt pomiędzy greckimi polis o dominację w regionie

B. Podkreśl poprawne zakończenie zdania.

Prawa pokoju ustanowione na zjeździe miast-państw, o którym mowa w tekście, odrzucili przedstawiciele 4. Sparty.

C. Podkreśl poprawne zakończenie zdania.

Do bitwy, którą wspomniano w tekście, doszło pod 1. Cheroneą.

D. Podaj imię i przydomek następcy króla, o którym mowa w tekście.

Aleksander Wielki.

3. Spośród wymienionych wydarzeń wybierz chronologicznie pierwsze i oznacz je literą A oraz chronologicznie ostatnie i oznacz je literą B.

Wzniesienie piramidy Cheopsa w Egipcie - A
Pożar Rzymu za panowania cesarza Nerona - B

4. A. Podaj nazwę uroczystości opisanej w tekście.

triumf

B. Wskaż, który z konfliktów dostarczył okazji do odbycia tej uroczystości. We właściwym wierszu tabeli postaw znak X.

2. II wojna punicka

5. Na podstawie tekstu i własnej wiedzy rozstrzygnij, które spośród zdań podanych w tabeli są fałszywe.

1. Rzymianie nie prowadzili handlu z ludami uznawanymi przez nich za barbarzyńców.
2. W czasach pierwszych chrześcijan Rzymianie nie znali jeszcze bursztynu.
5. Jedwab sprowadzano do Rzymu w okresie republiki, korzystając zarówno z lądowego, jak i morskiego jedwabnego szlaku.

6. Podkreśl właściwy tytuł mapy.

3. Państwo Justyniana Wielkiego w roku jego śmierci

7. Podkreśl poprawne zakończenie zdania, a następnie uzasadnij swój wybór.

Rzeźba przedstawia boginię 3. Temidę

Uzasadnienie: miecz i waga - symbole wymierzania sprawiedliwości, opaska - symbol bezstronności

8. A. Kogo autor listu uznał za osobynajwyższe na świecie? Podaj nazwy godności, które te osoby piastowały w 799 r.

Papież, cesarz Bizancjum, Król Franków.

B. Podaj imię i przydomek władcy Franków, do którego skierowano ten list.

Karol Wielki

C. Podaj nazwę godności, którą przyjął władca Franków w czasie pobytu w Rzymie w 800 r.

Święty Cesarz Rzymski

9. Uzupełnij tabelę, podając władców Polski, za panowania których doszło do wymienionych wydarzeń. Odpowiedzi wybierz spośród podanych.

1.Bitwa pod Cedynią - Mieszko I
2.Utworzenie biskupstwa we Wrocławiu - Bolesław Chrobry
3.Śmierć biskupa Stanisława ze Szczepanowa - Bolesław Śmiały
4.Bitwa pod Płowcami - Władysław Łokietek
5.Utworzenie Akademii Krakowskiej - Kazimierz Wielki

10. W jakim celu głogowianie poprosili cesarza o przerwanie walki na pięć dni? Podaj dwie przyczyny.

- wysłanie poselstwa do Bolesław Krzywoustego, aby móc zawrzeć pokój
- zyskanie na czasie, aby umocnić fortyfikacje

B. Podkreśl poprawne zakończenie zdania.

Polski władca, o którym mowa w tekście, to 3. Bolesław Krzywousty

C. Jak Gall Anonim ocenia postawę cesarza? Odpowiedź uzasadnij.

Ocenia go jednoznacznie negatywnie jako człowieka podstępnego i nie dotrzymującego danego słowa.

11. A. Podaj nazwę przywileju nadanego Krakowowi.

Prawo składu.

B. Wyjaśnij wpływ tego przywileju na rozwój gospodarczy Krakowa.

Narastanie na znaczeniu Krakowa jako ośrodka handlowego. Krakowscy kupcy mogli kupować towary, które następnie sprzedawali z zyskiem. Przy ich bogaceniu się, bogaciło się także samo miasto, na czym zyskiwali mieszczanie.

12. A. Podkreśl prawidłowe zakończenie zdania. 

Przytoczony tekst zawiera rozkaz wydany przez króla 2. Stefana Batorego.

B. Podaj nazwę dokumentu, na którego zaprzysiężenie powołał się król w swoim rozkazie.

artykuły henrykowskie

C. Podaj przykład państwa (kraju) w Europie Zachodniej, w którym w XVI w. doszło do wojny z przyczyn wspomnianych w tekście.

Francja

13. A. Podaj imię siostry króla węgierskiego, o którym mowa w źródle 2.

Barbara

B. Rozpoznaj władcę węgierskiego, którego dziadkiem był król Polski wymieniony w tekście.

Jan II Zygmunt

C. Czy Izabela Jagiellonka i Jadwiga, żona elektora brandenburskiego, miały tych samych rodziców? Odpowiedź uzasadnij.

nie - miały tego samego ojca, Zygmunta I Starego, ale matką Izabeli była Bona Sforza, a Jadwigi - Barbara Zapolya.

14. A. Podaj nazwę wojny, w czasie której doszło do oblężenia opisanego w tekście.

potop szwedzki

B. Jakim rezultatem dla Polaków zakończyło się to oblężenie?

sukcesem - wojska szwedzkie odstąpiły od oblężenia

C. Czy przedstawiony tekst zawiera informacje świadczące o religijności obrońców? Odpowiedź uzasadnij.

tak. obrońcy wierzyli, że pomaga im "potęga Boska"

15. A. Podkreśl poprawne zakończenie zdania.

Miasto, o którym mowa w tekście, było po raz pierwszy lokowane w okresie 2. rozbicia dzielnicowego w Polsce.

B. Podkreśl poprawne zakończenie zdania.

Na zjazdach szlachty województwa sandomierskiego, o których mowa w tekście, 3. wybierano posła i sporządzano dla niego instrukcje.

C. Opatów w latach 1795–1830 trzykrotnie zmieniał przynależność państwową. Uzupełnij tabelę, wpisując nazwy dynastii panujących w państwach, w granicach których znalazł się Opatów.

1.Od III rozbioru Polski do włączenia miasta do Księstwa Warszawskiego - Habsburgowie
2.Od włączenia miasta do Księstwa Warszawskiego do klęski Napoleona w wyprawie na Rosję - Wettinowie
3.Od zakończenia kongresu wiedeńskiego do wybuchu powstania listopadowego - Romanowowie

D. Podaj nazwę powstania, w czasie którego rozegrała się bitwa wspomniana w tekście.

powstanie styczniowe

E. Podaj przyczynę zmian w strukturze narodowościowej ludności miasta w czasie II wojny światowej.

Holocaust - zagłada Żydów podczas II Wojny Światowej

F. Uzupełnij tabelę. Wpisz obok numerów 1, 2, 3 nazwy stylów w sztuce, dla których są charakterystyczne elementy architektoniczne kolegiaty wspomnianej w tekście.

1 - barok, 2 - gotyk, 3 - romanizm

16. Interpretując elementy graficzne rycin, wyjaśnij proponowaną zmianę w systemie podatkowym we Francji.

Wprowadzana zmiana miała wprowadzić sprawiedliwy system - stan trzeci utrzymywał państwo oraz warstwy uprzywilejowane (szlachtę oraz kler). Nowy porządek zakładał równomierne obciążenie wszystkich trzech stanów.

17. Czy wiersz wyraża opinię przeciwnika, czy – zwolennika konfederacji targowickiej? Odpowiedź uzasadnij, podając dwa argumenty.

Opinia przeciwnika konfederacji targowickiej

Argumenty: Polska została poświęcona przez konfederatów dla "swej dumy i niechęci"
- zaprzedanie kraju dla własnych interesów, "haniebnego zysku"

18. Podkreśl poprawne zakończenie zdania.

Państwo oznaczone na mapie numerem 1 istniało do roku 2. 1846.

B. Rozstrzygnij, które spośród zdań podanych w tabeli są fałszywe. Wpisz obok tych zdań słowo fałsz.

2. Oddziały polskie działały jedynie na terenie Królestwa Polskiego.

19. A. Podaj termin przyjęty dla określenia wydarzeń, do których doszło w Europie w roku opublikowania rysunku.

Wiosna Ludów

B. Podkreśl poprawne zakończenie zdania.

Władca, opierający się przed zażyciem pigułki, protestuje przeciwko 3. likwidacji władzy absolutnej.

C. Podkreśl poprawne zakończenie zdania.

W czasie wydarzeń, których dotyczy rysunek, na ziemiach polskich wybuchły walki 4. w zaborach – pruskim i austriackim.

20. Uzupełnij tabelę, wpisując nazwy zaborów obok tekstów źródłowych charakteryzujących sytuację Polaków w drugiej połowie XIX i na początku XX w.

1 - zabór austriacki
2 - zabór rosyjski
3 - zabór niemiecki

21. A. Podaj nazwę państwa, które udzieliło rządowi niemieckiemu koncesji na budowę portu.

Imperium Osmańskie

B. Podaj dwa skutki realizacji wymienionych przedsięwzięć dla państwa udzielającego koncesji.

- umocnienie stosunków gospodarczych z Niemcami
- rozbudowa infrastruktury komunikacyjnej

C. Podkreśl poprawne zakończenie zdania.

Autorem wspomnianego w tekście wynalazku, który umożliwił szybki kontakt między Konstancją a Konstantynopolem, był 3. Samuel Morse.

22. Podaj dwa powody sprzeciwu autora listu wobec interwencji francuskiej w obronie Polaków.

- poparcie dla sprawy polskiej mogłoby spowodować sprzymierzoną z Francją Rosję i doprowadzić do jej zbliżenia z Niemcami
- narażanie ludności francuskiej w Alzacji i Lotaryngii na prześladowania

23. Podaj nazwę procesu gospodarczego, którego skutki zilustrowano danymi w tabeli, oraz dwa argumenty uzasadniające odpowiedź.

Rewolucja przemysłowa

Argumenty: wzrost zatrudnienia w rzemiośle, przemyśle i górnictwie przy jednoczesnym wyraźnym spadku liczby ludności pracującej w rolnictwie, leśnictwie i rybołóstwie, migracja ludności z wsi do miast

24. A. Podaj nazwę państwa, które wystosowało zacytowane ultimatum.

Austro-Węgry

B. Podaj nazwę bloku polityczno-militarnego, do którego należało państwo – autor tego ultimatum.

trójprzymierze

C. Wyjaśnij wpływ wypadków 28 czerwca na rozwój sytuacji międzynarodowej w 1914 r.

doprowadził do wybuchu I wojny światowej

25. Wyjaśnij koncepcję polityki zagranicznej, której dotyczy rysunek.

polityka rówanowagi II Rzeczpospolitej wobec III Rzeszy i ZSRR

B. Rozpoznaj postaci przedstawione na rysunku.

Numerem 1 oznaczono Józefa Stalina.
Numerem 2 oznaczono Adolfa Hitlera.

C. Oceń, czy polityka, której dotyczy rysunek, skutecznie zabezpieczyła interesy Polski w 1939 r. Odpowiedź uzasadnij.

Nie, jej prowadzenie zakończyło się klęską. ZSRR i III Rzesza porozumiały się paktem Ribbentrop-Mołotow, który doprowadził do wspólnej agresji na Polskę w 1939 roku.

26. Podkreśl poprawne zakończenie zdania.

Źródło 1. to plakat wyborczy 1.Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem.

B. Czy ugrupowanie, które zwyciężyło w wyborach przeprowadzonych 16 listopada 1930 r., mogło samodzielnie utworzyć rząd? Odpowiedź uzasadnij.

tak - BBWR posiadało w Sejmie bezwględną większość (247 mandatów na 444 miejsc)

C. Wyjaśnij, dlaczego władze sanacyjne zdecydowały się na aresztowania, o których mowa w źródle 3.

skupienie w swoich rękach całej władzy w państwie oraz eliminacja opozycyjnych partii politycznych

D. Podkreśl poprawne zakończenie zdania.

Zacytowany list (źródło 3.) został napisany w obronie polityków, wśród których był 4. Wincenty Witos.

27. Uzupełnij tabelę. Wpisz nazwy miejsc walk stoczonych przez żołnierzy polskich w II wojnie światowej oraz litery, którymi zaznaczono te miejsca na mapie.

1 - Narwik, A
2 - Tobruk, D
3 - Lenino, B 

28. Podaj dwa argumenty, które świadczą o tym, że tekst pochodzi z okresu stalinizmu.

- wspomnienie o planie 6-letnim, którego realizacja przypadała na czasy stalinizmu w Polsce
- nowomowa wspominająca o "odrodzonej ludowej ojczyźnie", która pozwala umieszczać tekst we wczesnym okresie Polski Ludowej

29. A. Podaj rok, w którym doszło do wydarzeń opisanych w tekście.

1956

B. Podkreśl poprawne zakończenie zdania.

W październiku, o którym mowa w tekście, funkcję I sekretarza KC PZPR objął 3. Władysław Gomułka

C. Wyjaśnij wskazane w tekście podobieństwo skutków wydarzeń w obu państwach.

ZSRR utrzymał dominację w obu państwach, ale wykorzystał do tego inne metody.

30. A. Rozpoznaj polityka, którego dotyczy tekst.

Charles de Gaulle

B. Wymień najważniejszy cel polskiej polityki zagranicznej, któremu poświęcono szczególną uwagę w czasie wizyty tego polityka w naszym kraju.
 
uznanie zachodnich granic Polski na Odrze i Nysie Łużyckiej

31. Wymień państwa, w których struktura własności ziemi najbardziej różniła się od modelu radzieckiego.

Polska, Jugosławia


POZIOM ROZSZERZONY

1. Rozpoznaj polityków ateńskich, których dotyczą zacytowane teksty. Imiona polityków wybierz spośród następujących: Klejstenes, Perykles, Solon.

1. Stanąwszy wtedy na czele mas [...] przede wszystkim przeprowadził podział całej ludności na dziesięć [jednostek terytorialnych]. Chciał w ten sposób wymieszać ludność, ażeby więcej obywateli mogło wziąć udział w życiu politycznym [...]. Następnie ustanowił radę złożoną z pięciuset członków zamiast czterystu [...] - Klejstenes

2. W krótkim czasie kupił sobie cały lud za opłacany mu wstęp do teatru i udział w sądach, jak również za inne świadczenia na jego rzecz [...]. Skoro zyskał sobie w stronnictwie demokratycznym dostateczną siłę, zaraz podważył znaczenie Areopagu, odbierając mu [...] wpływ i decyzję w sprawach sądowych [...] - Solon

2. Uporządkuj chronologicznie wydarzenia z historii starożytnej. Zacznij od najwcześniejszego: oznacz je numerem 1, a następne – 2, 3, 4, 5.

Śmierć Gajusza Juliusza Cezara - 5
Początek panowania faraona Cheopsa w Egipcie - 1
Zwycięstwo Aleksandra Wielkiego pod Gaugamelą - 4
Klęska Leonidasa w termopilskim wąwozie - 3
Koniec panowania króla Salomona w Palestynie - 2

3. Podaj dwa argumenty świadczące o tym, że na płaskorzeźbie przedstawiono scenę tryumfu.

obecność łuku triumfalnego, wieńca na głowie oraz rydwanu zaprzężonego w cztery konie, co świadczy o ceremonialnym charakterze uroczystości

4. Czy Jan Matejko stworzył wizję koronacji Bolesława Chrobrego zgodną z informacjami zawartymi w Rocznikach kwedlinburskich? Odpowiedź uzasadnij.

Odpowiedź: Wizja Matejki nie jest zgoda z Rocznikami Kwedlinburskimi.

Uzasadnienie: Roczniki pisane były przez kronikarzy niemieckich, którzy byli niechętni Polsce. Uznawali oni koronację Bolesława Chrobrego za akt niedozwolony, natomiast Matejko uważał, że Chrobry miał na nią przyzwolenie cesarza Ottona III, z którym utrzymywał przyjazne stosunki.

5. A. Wyjaśnij, dlaczego wśród warunków postawionych Aleksemu znalazło się uznanie przez Bizantyńczyków władzy papieża nad Kościołem.

Cesarstwo Bizantyjskie miało zostać podporządkowane papieżowi, co oprócz wymiaru religijnego miałoby także skutki polityczne.

B. Podaj rezultat wyprawy krzyżowej, o której mowa w tekście.

Grabież Konstantynopolu, zdetronizowanie cesarza oraz powstanie Cesarstwa Łacińskiego.

6. Wyciągnij wniosek dotyczący zmian w strukturze własności na Węgrzech.

Pomiędzy 1382 r. a 1437 r. wzrosła ilość miejscowości będących własnościa możnowładztwa, natomiast bardzo spadła ilość miejscowości będących własnością królewską -  miało to miejsce przy niewielkim spadku własności szlacheckiej oraz stabilnym poziomie własności kościelnej. Pozycja ekonomiczna możnowładców bardzo zatem uzyskała na sile kosztem pozycji monarchy oraz niższej szlachty.

7. Na podstawie treści mapy zaproponuj dla niej tytuł.

Przebieg działań zbrojnych podczas Potopu Szwedzkiego (1655-1660)

8. A. Podkreśl poprawne zakończenie zdania.

Mądry ustrój, o którym mowa w tekście, to 2. monarchia parlamentarna

B. Podkreśl poprawne zakończenie zdania.

Wprowadzenie mądrego ustroju, o którym mowa w tekście, było bezpośrednim następstwem 4. „sławetnej rewolucji”.

9. Wyjaśnij znaczenie teatru w okresie wspomnianego w tekście sejmu.

Teatr służył jako narzędzie propagandowe wykorzystywane przez króla i reformatorów do wskazania wad przestarzałego ustroju oraz miał przygotować grunt pod wprowadzane reformy.

10. A. Podkreśl poprawne zakończenie zdania.

W reskrypcie jest mowa o powstaniu 4. styczniowym.

B. Na podstawie źródeł 1. i 2. oraz własnej wiedzy rozstrzygnij, które spośród zdań podanych w tabeli jest fałszywe. Wpisz obok tego zdania słowo fałsz.

1. Wystawca reskryptu był bratankiem cara uczestniczącego w kongresie wiedeńskim.
2. Cesarzowa Rosji wymieniona we fragmencie genealogii była babką władcy Królestwa Polskiego zdetronizowanego w czasie powstania listopadowego.
3. Adresat reskryptu był naczelnym wodzem Armii Królestwa Polskiego  - FAŁSZ

11. O jakich przemianach kulturowych w Japonii świadczy scena przedstawiona na ilustracji? Odpowiedź uzasadnij.

Odpowiedź: Pojawienie się w Japonii wzorców zagranicznych i modernizowanie według nich państwa

Uzasadnienie: Japonki mają na sobie europejskie stroje oraz grają na instrumencie nieznanym wczesniej w Japonii.

12. A. Podaj nazwę wydarzenia, w związku z którym Polska Partia Socjalistyczna podjęła decyzję przedstawioną w tekście.

przewrót majowy

B. Wyjaśnij, dlaczego decyzja podjęta przez Polską Partię Socjalistyczną uniemożliwiła przybycie wojska z Wielkopolski na pomoc rządowi i prezydentowi.

Strajk kolejarzy (tę grupę zawodową zdominowali sympatycy PPS) uniemozliwił przejazd wojsk z wielkopolski do Warszawy.

13. Podaj stosowaną w historiografii nazwę polskiej polityki, do której satyrycznym komentarzem jest przedstawiony rysunek. Wyjaśnij, na czym polegała koncepcja tej polityki.

Polityka równowagi

Wyjaśnienie: Balansowanie II RP pomiędzy III Rzeszą a ZSRR przy jednoczesnym unikaniu zdecydowanych sojuszów z którymś z tych państw. Na jej podstawie podpisano pakty a nieagresji zarówno z ZSRR (1932 rok), jak i z Niemcami (1934)

14. Podaj nazwy trzech województw, do których władze PRL skierowały największą liczbę repatriantów, i wyjaśnij przyczynę tej decyzji.

wrocławskie, olsztyńskie, zielonogórskie

Wyjaśnienie: Województwa te należały do tzw. Ziem Odzyskanych - terytoriów pozyskanych kosztem Niemiec w zamian za kresy wschodnie zagarnięte przez ZSRR. Były one słabo zaludnione przez Polaków, wobec czego przeprowadzano akcje zasiedlające te tereny przez repatriantów.

15. Na podstawie źródeł i własnej wiedzy rozstrzygnij, które spośród zdań podanych w tabeli są fałszywe. Wpisz obok tych zdań słowo fałsz.

1. Na plakacie z XIX w. umieszczono wypowiedź kanclerza II Rzeszy, a na plakacie z XX w. – wizerunek kanclerza RFN.
2. W źródle 1. krzyżak jest symbolem obrońcy niemieckiego stanu posiadania na Wschodzie, a w źródle 2. jest symbolem agresora.
3. Zarówno plakat pierwszy, jak i drugi zostały wydane przez organizacje antyrządowe - FAŁSZ
4. Symbolika krzyżacka na obu plakatach służy przypomnieniu cywilizacyjnej roli zakonu na ziemiach polskich - FAŁSZ

16. Podaj nazwę szyku bojowego greckich hoplitów przedstawionego na ilustracji oraz nazwę państwa, którego armia przejęła od Greków ten sposób walki.

szyk bojowy: falanga

państwo, które przejęło ten sposób walki od Greków: Macedonia

17. Wyjaśnij wpływ przemian w dziedzinie wojskowości na ewolucję polityczną greckiej polis.

Sprzęt jeźdźca był droższy od wyposażenia hoplitów, co rodziło podział na biedniejszych i bogatszych domagających się większych praw. Sukces falangi opierał sie natomiast na braterstwie i zdyscyplinowaniu wszystkich w niej walczących, co było czynnikiem sprzyjającym rozwojowi demokracji.

18. Wymień trzy czynniki, które miały wpływ na rezultat oblężenia.

- odcięcie miasta od zaopatrzenia
- zastosowanie katapult
- brak widoków na pomoc Rzymu

19. Czy Hannibal i Aleksander Wielki stosowali podobny sposób dowodzenia armią? Odpowiedź uzasadnij.

Tak - obaj przywódcy stawali na czele walczących wojsk i brali osobisty udział w walce.

20. Na temat bitwy opisanej w tekście wydano w XVII w. dzieło pod tytułem Carolomachia, to jest dwu Karolów bitwa. Rozpoznaj postaci wymienione w tym tytule.

Jan Karol Chodkiewicz, Karol Sudermański

21. W których formacjach zbrojnych przeciwnik armii polskiej miał przewagę? Podaj nazwy tych formacji.

piechota, artyleria

22. Podaj nazwę formacji zbrojnej, której uderzenie zdecydowało o rezultacie obu bitew, i wyjaśnij, z czego wynikała skuteczność jej ataku.

Husaria - jej szarże dokonywane były w maksymalnie zwartym szyku, co w połączeniu z jej masą tworzyło siłę nie do zatrzymania, a dodatkowym czynnikiem psychologicznym były jej stroje zaopatrzone w wielkie skrzydła.

23. Czy źródło G zawiera informacje potwierdzające opinię wyrażoną przez autora źródła H? Odpowiedź uzasadnij.

Tak, oba źródło mówią o słabej wartości bojowej oraz zdemoralizowaniu najemników (nie są karni, żołd jest ich jedyną motywacją)

24. Podaj dwie różnice w charakterze działań zbrojnych będących tematem map i wyjaśnij ich główną przyczynę.

- powstanie listopadowe było starciem dwóch regularnych wojsk (Królestwa Polskiego i Cesarstwa Rosyjskiego), natomiast Powstanie Styczniowe miało charakter partyzancki
- w powstaniu listopadowym było mniej większych bitew, ale za to brały w nim udział większe siły

Przyczyna: klęska powstania listopadowego spowodowała rozwiązanie polskiej armii przez Rosję.

25. Czy spostrzeżenia zawarte w pracy współczesnego historyka są potwierdzeniem informacji o generale Józefie Sowińskim podanych w źródle literackim? Odpowiedź uzasadnij.

Nie. W dziele literackim Sowiński walczy do końca i ginie, natomiast w rzeczywistości generał przyjął propozycję kapitulacji.

26. Temat I

Krzyżacy – krzewiciele chrześcijaństwa nad Bałtykiem czy najeźdźcy? Scharakteryzuj i oceń działalność zakonu krzyżackiego nad Bałtykiem od XIII do początku XVI w.

Temat II

Nasze granice? [...] Wszędzie, gdzie nasi walczą i giną*. Scharakteryzuj udział żołnierzy polskich w walkach poza krajem w czasie II wojny światowej i oceń wpływ ich czynu zbrojnego na kształt niepodległej Polski.


Słowa kluczowe: matura 2013 historia odpowiedzi model klucz odpowiedzi rozwiązania poziom podstawowy rozszerzony

Komentarze, opinie, wypowiedzi (0)

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za wypowiedzi Internautów opublikowane na stronach serwisu oraz zastrzega sobie prawo do redagowania, skracania bądź usuwania komentarzy zawierających treści zabronione przez prawo, uznawane za obraźliwie lub naruszające zasady współżycia społecznego.

Brak komentarzy. Bądź pierwszy i dodaj komentarz.

Matura w pytaniach i odpowiedziach - Matura od A do Z

Matura z biologii - sprawdź odpowiedzi

Prezentujemy odpowiedzi do dzisiejszej matury z biologii!

Matura z języka rosyjskiego - sprawdź odpowiedzi

Zobaczcie, jakie były odpowiedzi do matury z rosyjskiego!

Matura z geografii - sprawdź odpowiedzi

Geografia to najczęściej wybierany przez maturzystów przedmiot dodatkowy. Sprawdźcie odpowiedzi do dzisiejszego egzaminu!

Matura z języka polskiego - sprawdź odpowiedzi

Wtorek 7 maja to dla maturzystów sądny dzień! Każdy z nich przystąpił dzisiaj do egzaminu maturalnego z języka polskiego. Sprawdźcie odpowiedzi!

CZYTAJ RÓWNIEŻ

Poprawa matury 2019 - harmonogram matur poprawkowych

Jak i kiedy poprawić maturę? Sprawdźmy!

Matura 2020 - co warto wiedzieć?

Przewodnik maturalny dla tegorocznych maturzystów.

Poprawa matury 2021 - harmonogram egzaminów poprawkowych

Zobacz, kiedy poznamy wyniki egzaminu dojrzałości.

MATURA 2021 - ARKUSZE
REKLAMA
Ostatnio czytane
Matura z geografii - zobacz odpowiedzi - matura 2010 geografia odpowiedzi klucz poziom podstawowy proponowane przykładowe rozwiązania

Geografia zawsze cieszyła się powodzeniem wśród maturzystów. Zobaczmy, jakie były odpowiedzi do dzisiejszego egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.