Matura z historii - sprawdź odpowiedzi

2012-05-14 12:49:41

Poniedziałek to krytyczny dzień dla wszystkich zdających maturę z historii - zobaczcie, jakie były odpowiedzi do obydwu poziomów!

Poniższe odpowiedzi nie są oficjalnymi udzielonymi przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Są to rozwiązania przykładowe opracowane przez redakcję dlaStudenta.pl!

Zobacz również:

Arkusze maturalne z historii

POZIOM PODSTAWOWY

1. A. Uzupełnij zdanie.

Okres panowania władcy wymienionego w tekście jest zawarty w przedziale czasu oznaczonym na taśmie chronologicznej numerem 1.

B. Podaj nazwę typu monarchii starożytnej, której dotyczy tekst.

Monarchia despotyczna

C. Określ przeznaczenie budowli opisanej w tekście.

grobowiec

2. A. Podkreśl poprawne zakończenie zdania.

Starożytne miasto opisane w tekście to 3. Babilon

B. Podaj przykład wpływu warunków naturalnych na rozwój miasta opisanego w tekście.

Eufrat dzielił miasto na dwie części, przez co było ono trudniejsze do zdobycia (stworzenie fosy obronnej)

3. Rozpoznaj postaci, o których śmierci informują źródła. Odpowiedzi wpisz we właściwe rubryki tabeli.

1) Leonidas
2) Aleksander Wielki
3) Spartakus

4. A. Podaj nazwę nowego kalendarza, o którym mowa w tekście.

kalendarz juliański

B. Podkreśl poprawne zakończenie zdania.

Reformator kalendarza, o którym mowa w tekście, był dyktatorem

C. W którym z wymienionych państw kalendarz ten obowiązywał jeszcze na początku XX wieku? Podkreśl nazwę tego państwa.

3. Cesarstwo Rosyjskie

5. Na podstawie mapy i własnej wiedzy rozstrzygnij, które spośród zdań podanych w tabeli są fałszywe. Wpisz obok tych zdań słowo fałsz.

2. Zasięg podbojów rzymskich na Wschodzie pokrywał się ze wschodnimi granicami państwa Aleksandra Wielkiego w chwili jego śmierci.
4. Wał Hadriana bronił północnej granicy najstarszej prowincji rzymskiej.

6. Spośród wymienionych wydarzeń wybierz chronologicznie pierwsze i oznacz je literą A oraz chronologicznie ostatnie i oznacz je literą B.

Wynalezienie pisma przez Sumerów - A
Wydanie edyktu mediolańskiego - B

7. A. Uzupełnij tabelę, wpisując w odpowiednie rubryki właściwe informacje.

Państwo Franków - V w.
Polska - X w.

B. Kronikarze przedstawili okoliczności przyjęcia chrztu przez dwóch władców. Określ, na czym polega podobieństwo okoliczności przyjęcia chrztu przez tych władców.

Obaj przyjęli chrzest z inspiracji swoich żon.

8. Podkreśl właściwy tytuł mapy.

3. Półwysep Apeniński w połowie VII w.

9. A. Rozpoznaj króla, który zmarł w roku podanym w źródle 2.

Wacław II

B. Podaj imię pochodzącej z dynastii Piastów żony króla, rozpoznanego przez Ciebie w poleceniu A.

Ryksa

C. Czy na przedstawioną w kronice opinię o władcy Polski i Czech mogło mieć wpływ to, kim był jej autor? Swój sąd uzasadnij.

na opnię te wpłynął fakt, że jej autor był opatem - przedstawia króla Wacława II jako bogobojnego władcę, który wznosił i ochraniał klasztory

D. Wyjaśnij, dlaczego książę Władysław – jak twierdzi autor źródła 2. – musiał opuścić kraj.

został on wygnany z kraju przez Wacława II

E. Podaj dwa małżeństwa, których zawarcie świadczy o związkach politycznych Polski i Czech w drugiej połowie XI w. W wykropkowanych miejscach wpisz imiona obojga małżonków.

Wratysław II i Świętosława
Władysław Herman i Judyta

10. Uzupełnij tabelę, wpisując władców Polski, za panowania których doszło do wymienionych wydarzeń.

1. Powstanie arcybiskupstwa gnieźnieńskiego - Bolesław Chrobry
2. Śmierć biskupa Stanisława ze Szczepanowa - Bolesław Śmiały
3. Utworzenie Akademii Krakowskiej - Kazimierz Wielki
4. Wystąpienie Pawła Włodkowica na soborze w Konstancji - Władysław Jagiełło

11. A. Podkreśl poprawne zakończenie zdania.

W tekście pieśni jest mowa o 3. Bolesławie Krzywoustym

B. Wymień dwie przyczyny klęski wojsk Henryka V podane w tekście pieśni.

- Bolesław był lepszym dowódcą
- najechał kraj chrześcijański, a walczyć powinno się tylko z poganami

12. A. Podaj wydarzenie, którego dotyczą oba teksty.

upadek Konstantynopola

B. Podkreśl poprawne zakończenie zdania.

Wydarzenie to miało miejsce po 1. wyprawie Marco Polo do Chin.

C. Wyjaśnij znaczenie tego wydarzenia w periodyzacji dziejów.

Zdobycie Konstantynopola przez Turków określa się jako koniec średniowiecza i początek odrodzenia, co związane jest z upadkiem starego systemu religijnego.

D. Uzupełnij zdania, podając nazwy państw.

1. Fragment 1. przedstawia skutki wydarzenia dla mieszkańców Imperium Osmańskiego.
2. Fragment 2. przedstawia skutki wydarzenia dla mieszkańców Bizancjum.

13. A. Przyporządkuj stallom nazwy odpowiednich stylów w sztuce. Wybierz je spośród podanych i wpisz pod fotografiami.

1. gotyk, 2. barok

B. Podaj nazwę stylu w sztuce, którego powstanie i rozwój były związane z kontrreformacją. Nazwę wybierz spośród podanych w poleceniu A.

barok

14. A. Podaj, stosowaną w historiografii, nazwę opisanego w tekście sposobu gromadzenia ziemi w rękach feudałów.

grodzenie

B. Oceń stosunek autora tekstu do sposobów pozyskiwania nowych terenów przez feudałów. Odpowiedź uzasadnij.

Jest on negatywny - autor wspomina o oszustwach, gwałtach, pozbawianiu ojcowizn oraz zmuszaniu do sprzedawania gospodarstw

C. Wyjaśnij przyczynę przemian ekonomicznych w rolnictwie angielskim, o której pisze autor tekstu.

przejście z gospodarki feudalnej do kapitalistycznej

15. A. Podaj, stosowaną w historiografii, nazwę ruchu politycznego, którego postulat został spełniony w wyniku zacytowanego postanowienia sejmu.

ruch egzekucyjny

B. Podkreśl poprawne zakończenie zdania.

Sejm podjął przedstawioną decyzję za panowania 2. Zygmunta Augusta.

C. Przedstaw argument, którego użyto w celu uzasadnienia podjętej decyzji.

nadmierne uszczuplenie skarbu koronnego w wyniku nadmiernego rozdawnictwa dóbr, co stanowiło zagrożenie w obliczu wojny z Moskwą

16. Interpretując elementy graficzne obrazu, wyjaśnij jego treść propagandową dotyczącą celów polityki zagranicznej Anglii w XVI wieku.

Królowa Elżbieta I trzyma rękę na kuli ziemskiej, co oznacza, że po rozgromieniu Wielkiej Armady Hiszpańskiej (do czego nawiązują statki w tle) nie ma już przeciwników dla Wielkiej Brytanii do ekspansji kolonialnej. Brytyjska marynarka jest najsilniejsza i pomoze wyspiarskiemu krajowi stać się międzynarodową potęgą. Zamorskie podróże Anglików symbolizować mają syreny, niegdyś uznawane za istoty widziane na odległych morzach.

17. A. Podkreśl poprawne zakończenie zdania.

Dokument, którego fragment zacytowano, to 2. pokój w Oliwie.

B. Podaj nazwę wojny, którą zakończyło podpisanie przedstawionego dokumentu.

potop szwedzki

C. Wyjaśnij przyczynę roszczeń wymienionego w tekście króla Polski do korony szwedzkiej.

Jan Kazimierz pochodził z dynastii Wazów, która panowała w Szwecji do 1654 r. i do pokoju oliwskiego mianował się tytularnym królem Szwecji.

18. A. Rozstrzygnij, które spośród zdań podanych w tabeli jest fałszywe. Wpisz obok tego zdania słowo fałsz.

2. W pierwszym dziesięcioleciu II połowy XVIII w. w Anglii produkcja surówki żelaza pochodziła głównie z pieców na koks - FAŁSZ

B. Podaj nazwę procesu gospodarczego, którego częścią były przemiany w hutnictwie angielskim zobrazowane danymi statystycznymi.

rewolucja przemysłowa

19. Rozpoznaj postaci, o których informacje zamieszczono w tabeli. Postaci wybierz spośród podanych.

1. Joachim Lelewel
2. Piotr Wysocki
3. Józef Bem
4. Józef Chłopicki

20. Uzupełnij tabelę, wpisując nazwy rozpoznanych ugrupowań/obozów politycznych Wielkiej Emigracji. Nazwy wybierz spośród podanych.

1. Uważano, że o niepodległość należy walczyć w powstaniu połączonym z rewolucją społeczną. Wiodącą rolę mieli w nim odegrać chłopi. W wyzwolonym państwie zamierzano zlikwidować prywatną własność ziemi - Gromady Ludu Polskiego

2. Uważano, że Polska może odzyskać niepodległość tylko dzięki wielkiej wojnie mocarstw europejskich. Wolne państwo miało być monarchią konstytucyjną, w której zamierzano przeprowadzić najpierw oczynszowanie, a potem uwłaszczenie chłopów za odszkodowaniem dla właścicieli ziemskich - Hotel Lambert

21. A. Wyjaśnij cel wydania ulotki, o której mowa w tekście.

niechęć ludności Warszawy do rządów zaborców

B. Wyjaśnij sens tekstu trzej złodzieje dopisanego na afiszu teatralnym.

zaborców, którzy dokonali rozbioru Polski było właśnie trzech

C. Wyjaśnij, dlaczego sprawa włoska była przedmiotem obrad uczestników zjazdu.

w tym właśnie czasie dokonywał się proces zjednoczenia Włoch, który godził w wypracowane na kongresie wiedeńskim zasady legitymizmu oraz hamowanie wszelkich ruchó wolnościowych i liberalnych

22. A. Podkreśl poprawne zakończenie zdania.

Wydarzenie przedstawione na ilustracji – pogrzeb pięciu ofiar manifestacji w Warszawie – miało wpływ na kształtowanie nastrojów patriotycznych Polaków przed wybuchem 4. powstania styczniowego

B. Wyjaśnij, czyja obecność na pogrzebie świadczy o tym, że stał się on manifestacją solidarności społeczeństwa wobec przemocy zaborcy.

są na nim kapłani różnych religii oraz przedstawiciele różnych stanów społecznych, co symbolizuje solidarność społeczeństwa pomimo różnic religijnych oraz społecznych

23. A. Podaj funkcję, którą pełnił Romuald Traugutt w powstaniu styczniowym od października 1863 r. do kwietnia 1864 r.

dyktator powstania

B. Czy przedstawione w zacytowanym fragmencie poglądy Romualda Traugutta były bliższe białym, czy czerwonym? Odpowiedź uzasadnij, podając dwa argumenty.

Jego poglądy bliższe były białym - opowiadał się za pokojowymi manifestacjami niż za zbrojną walką (radził wybór odwołania powstania), a powrót do państwowościwidział w stworzeniu autonomii politycznej Królestwa Polskiego.

24. Spośród wymienionych wydarzeń wybierz chronologicznie pierwsze i oznacz je literą A oraz chronologicznie ostatnie i oznacz je literą B.

Początek obrad kongresu wiedeńskiego - A
Powstanie Trójporozumienia - B

25. A. Podaj nazwę stroju, w którym został przedstawiony Franciszek Józef I.

kontusz

B. Podkreśl poprawne zakończenie zdania.

Przedstawiony portret jest alegorią 4. ugody polsko-austriackiej

C. Podaj nazwę dynastii, której przedstawicielem był Franciszek Józef I.

Habsburgowie

26. A. Podaj imię i nazwisko autora zacytowanego tekstu.

Józef Piłsudski

B. Podaj, w którym roku miały miejsce wydarzenia opisane w tekście.

1920

C. Wyjaśnij znaczenie bitwy, o której wspomniano w tekście, dla losów Polski i Europy.

Uniemożliwienie pochodu Armii Czerwonej na Zachód, gdzie w połączeniu z rewoucją w Niemczech mogła doprowadzić do ekspansji bolszewizmu na całą Europę.

27. Spośród wymienionych obiektów wybierz te, które powstały w okresach podanych w tabeli. Wpisz je w odpowiednie rubryki.

1918–1939 Port w Gdyni
1970–1980 Fabryka Samochodów Małolitrażowych (Fiat 126P) w Bielsku-Białej

28. A. Rozpoznaj postaci przedstawione na rysunkach. Podaj ich nazwiska.

Rysunek 1. Ignacy Jan Paderewski
Rysunek 2. Ignacy Mościcki

B. Uzupełnij tabelę, przyporządkowując właściwe informacje postaciom przedstawionym na rysunkach. Informacje wybierz spośród podanych.

Postać na rysunku 1. reprezentował Polskę na konferencji pokojowej w Paryżu
Postać na rysunku 2. pełnił funkcję Prezydenta Rzeczypospolitej

29. W tabeli zamieszczono fragmenty wspomnień będących komentarzem do wydarzeń z okresu II wojny światowej. Rozpoznaj je i wpisz w odpowiednie rubryki tabeli. Wybierz wydarzenia spośród podanych.

1. lądowanie aliantów w Normandii
2. kapitulacja Francji
3. bitwa o Anglię
4. powstanie Rządu RP na emigracji
5. powstanie warszawskie

30. Wyjaśnij treść propagandową radzieckiego rysunku satyrycznego z 1941 r., interpretując co najmniej trzy elementy graficzne.

Rysunek dotyczy złamania paktu o nieagresji pomiędzy Niemcami a ZSRR z 1939 roku - jego rozdarcie przez Hitlera oznacza jego złamanie, maska ma symbolizować nieuczciwe zamiary Niemiec w momencie zawierania układu, a różnica w rozmiarach między Hitlerem a żołnierzem sowieckim ma przedstawiać znaczące dysproporcje w sile.

31. A. Podkreśl poprawne zakończenie zdania.

W pieśni przedstawiono szlak bojowy 1 Dywizji Pancernej, której dowódcą był 4. gen. Stanisław Maczek.

B. Wymień państwa wyzwalane spod okupacji hitlerowskiej przez jednostkę wojskową, której dotyczy treść pieśni.

Francja, Belgia, Holandia

32. A. Podaj rok wspomnianych w tekście dwóch wydarzeń z okresu II wojny światowej.

1941

B. Sformułuj tezę dotyczącą zmiany w układzie sił politycznych w Europie po II wojnie światowej, którą autor stawia w zacytowanym fragmencie pracy.

Dwa kraje (USA znajdujące się poza Europą i ZSRR będące na jej obrzeżach) przewyższaly swoim potencjałem i zasobami wszystkie kraje europejskie i stworzyły na kontynencie swoje własne systemy polityczne i gospodarcze.

33. A. Spośród wymienionych państw wybierz to, które nie skorzystało z pomocy będącej przedmiotem rysunku satyrycznego. Podkreśl nazwę tego państwa.

3. Republika Czechosłowacka

B. Wyjaśnij, dlaczego państwo, wskazane przez Ciebie w poleceniu A, nie skorzystało z pomocy będącej przedmiotem rysunku satyrycznego.

Czechosłowacja znajdowała się pod wpływem politycznym Związku Radzieckiego. Czescy komuniści na polecenie Moskwy odrzucili amerykańską pomoc wiążącą się z przyjęciem planu Marshalla.


POZIOM ROZSZERZONY

1. A. Podkreśl poprawne zakończenie zdania, a następnie uzasadnij swój wybór.

Inspiracją do zaprojektowania rewersu monety 1. była starożytna moneta bita w 2. Atenach.

Uzasadnienie: Sowa byłą atrybutem bogini Ateny.

B. Podaj, jaką scenę mitologiczną przedstawiono na rewersie monety 2.

uprowadzenie Europy

2. Rozstrzygnij, która spośród definicji podanych w tabeli jest fałszywa. Wpisz obok tej definicji słowo fałsz.

2. Ostracyzm to w starożytnej Sparcie procedura mająca na celu usunięcie z polis obywatela podejrzanego o dążenie do samowładztwa (tyranii) - FAŁSZ

3. Podaj argumenty świadczące o tym, że miniatura ukazuje sakralizację władzy cesarza Henryka II.

symbole władzy są podawane Henrykowi II przez Chrystusa i świętych, co ma symbolizować to, że władza pochodzi od Boga

4. Rozstrzygnij, kto śpiewał tę pieśń – rycerze Henryka V czy rycerze Bolesława Krzywoustego. Odpowiedź uzasadnij.

Pieśń te śpiewają rycerze Henryka V - świadczą o tym m.in. słowa, że Bolesław Krzywousty dopiero co skończył walkę z Pomorzanami, a już walczy z Niemcami, co idzie mu znakomicie (My wzbronioną walkę wiedziem tu z chrześcijanami! Dlatego też Bóg poszczęścił mu walką zwycięską, A nas słusznie za zadane krzywdy karze klęską!)

5. Rozstrzygnij, które spośród zdań podanych w tabeli są fałszywe. Wpisz obok tych zdań słowo fałsz.

3. Siostra króla Czech Wratysława II była matką Bolesława Krzywoustego.
4. Król Wacław II poślubił córkę władcy Polski koronowanego w Krakowie w pierwszej połowie XIV w.

6. Porównaj sposób przedstawienia przeciwników przez autorów obu źródeł i wskaż cel propagandowy obu rycin.

W obydwu rycinach powtarza się schemat portretowania swoich przeciwników jako zwierzęta lub diabła, co miało zniechęcić do nich ludzi.

7. Zidentyfikuj władcę Polski, którego dokonania przedstawiono we fragmencie wiersza.

Zygmunt II August

8. Podaj nazwę doktryny ekonomicznej, której zasady przedstawiono w tekście.

merkantylizm

9. Na podstawie treści mapy zaproponuj dla niej tytuł.

Działania wojenne prowadzone podczas insurekcji kościuszkowskiej w 1794 r.

10. A. Podkreśl poprawne zakończenie zdania.

Autor listu rewolucją nazywa A. Komunę Paryską

B. Wyjaśnij, dlaczego, według autora listu, udział Polaków w tej rewolucji był korzystny dla sprawy polskiej.

Komuna Paryska miała przynieść rewolucję socjalną, która mogła zmienić w Europie istniejący porządek i przywrócić nadzieje na odzyskanie przez Polskę niepodległości.

11. A. Porównaj zmiany w liczbie obu kategorii pracowników przemysłu bawełnianego w Anglii w latach 1806–1831 ze zmianami w latach 1836–1861.

W pierwszym okresie liczba tkaczy ręcznych była większa niż robotników fabrycznych, w następnych latatch proporcje drastycznie się odwróciły.

B. Podaj nazwę procesu gospodarczego, który miał wpływ na zmiany ukazane na wykresie.

industrializacja

12. A. Wyjaśnij cel propagandowy rysunku satyrycznego.

Karta Atlantycka to statek, którym płyną Polacy, a który się wywraca pod wpływem Stalina - zobowiązania Karty nie ochronią Polski przed pozostaniem kraju pod wpływem Związku Radzieckiego. Walka Polaków z Niemcami jest zatem bezsensowna, tak i ich sojusz z ZSRR.

B. Podkreśl poprawne zakończenie zdania.

Dokument, którego nazwa widnieje na żaglu statku, powstał w roku 2. ataku Japończyków na Pearl Harbor.

13. Wyjaśnij przyczyny różnic w prezentacji planu gospodarczego w obu źródłach ikonograficznych.

Jest spowodowane przyczynami politycznymi - plan Marshalla umożliwił odbudowę gospodarki Niemiec ze zniszczeń wojennych, zaś w propagandzie radzieckiej przedstawiano go jako finansowe uzależnienie od USA.

14. Wyjaśnij, co mogłoby w powyższym tekście budzić zastrzeżenia cenzora w PRL w 1969 roku.

Użycie w stosunku do rządów jakobinów terminu "błędy i wypaczenia", którym władza komunistyczna określała rządy stalinowskie w Polsce. Mogło to stawiać znak równości pomiędzy jakobinami a PRL-em.

15. Uporządkuj chronologicznie wydarzenia z XX wieku, zaczynając od najwcześniejszego. Uzupełnij tabelę, wpisując w odpowiedniej kolejności: 1, 2, 3, 4, 5.

Powstanie państwa Izrael - 2
Masakra na Placu Niebiańskiego Spokoju w Pekinie - 5
Rok Afryki – wyzwolenie wielu kolonii na tym kontynencie - 3
Zrzucenie bomb atomowych na Hiroszimę i Nagasaki - 1
Wycofanie wojsk amerykańskich z Wietnamu - 4

16. Oceń, czy, zgodnie z tezą postawioną przez Georga Hegla, króla Kazimierza można określić mianem wielkiego człowieka w historii. Odpowiedź uzasadnij, podając dwa argumenty dotyczące polityki prowadzonej przez króla.

Kazimierza Wielkiego można tak ocenić - pod jego rządami doszło do przemiany Polski z kraju monarchii patrymonialnej do kraju państwowego prawa publicznego oraz za jego czasów doszło do przemiany gospodarczej kraju, który wszedł na wyższy szczebel rozwoju i od tej pory zaczął się liczyć na mapie Europy.

17. Wyjaśnij przyczyny dwóch różnych ocen polityki króla Kazimierza.

Jego ocena różniła się diametralnie z powodu różnych doktryn politycznych, które obowiązywały w komunistycznej Polsce. Tuż po II wojnie światowej władze propagandowo mówiły o powrocie Ziem Zachodnich do Polski jako o odzyskaniu ziem piastowskich, zaś ekspansja Kazimierza na Ruś była oceniana negatywnie. W latach 70. propaganda skupiała się na kwestii rozwoju gospodarczego, więc władca jako "budowniczy" Polski cieszył się dobrą opinią.

18. Podaj nazwę dokumentu dotyczącego sprawy chłopskiej, do którego treści odniósł się autor artykułu.

Uniwersał Połaniecki

19. Czy autorzy źródeł prezentują podobne opinie o stanowisku Tadeusza Kościuszki w sprawie chłopskiej? Odpowiedź uzasadnij.

Źródła różnią się w swoich opiniach w kwestii Tadeusza Kościuszki - Waryński uważał, ze chce on przyznać chłopstwu jedynie ograniczoną możliwość poprawy warunków bytowych. Próchnik z kolei uważał go za wielkiego zwolennika warstw ludowych oraz przekształcenia obowiązujących stosunków warstwowych.

20. Podaj dwa wydarzenia polityczne, które wpłynęły na zmianę wizerunku publicznego Napoleona Bonapartego.

- wprowadzenie Konsulatu (jego postać przeksztalciła się w dyktatora w stylu rzymskim)
- wprowadzenie cesarstwa (konieczność sytuacji i wezwania narodu skłoniły go do zaakceptowania tytułu)

21. Podaj, do jakich tradycji historycznych odwoływano się, kreując wizerunki publiczne Napoleona Bonapartego.

- tradycje starożytnego Rzymu (pełnienie funkcji na wzór dyktatora) oraz Grecji (malowidła)
- Francja Karola Wielkiego (tworzenie wizerunku na wzór Karola Wielkiego)

22. Określ, interpretując odpowiednie elementy miedziorytu, w jakich dwóch rolach został przedstawiony Napoleon.

wyzwoliciel (rwie kajdany), prawodawca (kodeks Napoleona)

23. Rozpoznaj przedstawionego w tekście cesarza i podaj nazwę dynastii, z której pochodził.

Cesarz Franciszek Józef I
Dynastia habsburska

24. Określ dwa czynniki, które miały wpływ na różnorodność ocen cesarza.

- rózne poglądy polityczne (mogły one się roztaczać od zwolenników monarchii absolutnej aż do tendencji skierowanych przeciwko monarchii, np. komunistycznej)

- różna perspektywa związana z relacją danej narodowości z monarchią austro-węgierską

25. Temat I
Żądny władzy wódz czy dalekowzroczny polityk? Przedstaw i oceń rolę, jaką odegrał Aleksander Wielki w dziejach starożytnego świata.

Temat II
Dwie drogi do niepodległości. Przedstaw i oceń zasługi Romana Dmowskiego i Józefa Piłsudskiego dla odzyskania wolności przez Polskę.

Słowa kluczowe: matura 2012 historia odpowiedzi model klucz odpowiedzi rozwiązania poziom podstawowy rozszerzony

Komentarze, opinie, wypowiedzi (2)

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za wypowiedzi Internautów opublikowane na stronach serwisu oraz zastrzega sobie prawo do redagowania, skracania bądź usuwania komentarzy zawierających treści zabronione przez prawo, uznawane za obraźliwie lub naruszające zasady współżycia społecznego.

Dodaj komentarz
  • 12. [0]

    Wydaje mi się, że cel propagandowy w zadaniu 12. nie został wyjaśniony...

    D., 2012-05-15, 11:22:12
  • Żenada! [0]

    Jaja sobie robicie! Wszystkie konkurencyjne serwisy już podają cząstkwoe wyniki, a u was marszałek dalej patrzy...

    Maturzysta1993, 2012-05-15, 08:05:39

Matura w pytaniach i odpowiedziach - Matura od A do Z

Matura z fizyki - sprawdź odpowiedzi

Fizyka to od lat największy hardkor na maturze. Sprawdźcie odpowiedzi do dzisiejszego egzaminu!

Matura z języka angielskiego - sprawdź odpowiedzi

Dzisiejszy egzamin z języka angielskiego jest najczęściej wybieraną maturą z języka obcego. Sprawdźcie odpowiedzi do matury z angola!

Matura z niemieckiego - sprawdź odpowiedzi

Niemiecki jest drugim najczęściej wybieranym przez maturzystów przedmiotem. Sprawdźcie odpowiedzi do tego egzaminu!

Matura z geografii - sprawdź odpowiedzi

Czwartek należy do maturzystów, którzy zdają egzamin dojrzałości z geografii.

CZYTAJ RÓWNIEŻ

Na co zwrócić uwagę podczas analizy oferty kształcenia przy wyborze kierunku studiów?

Na co zwrócić uwagę podczas analizy oferty kształcenia przy wyborze kierunku studiów?

Jak rozplanować naukę do matury?

Sprawdź, jak powinieneś ją rozłożyć, aby uzyskać świetny wynik podczas egzaminu dojrzałości.

Jak odwołać się od wyników matury? [Poradnik 2020]

Czyli, co mogę zrobić, gdy mam wątpliwości dotyczące wyników egzaminu dojrzałości?

MATURA 2022 - ARKUSZE
REKLAMA
Ostatnio czytane