Matura z geografii - zobacz odpowiedzi

2010-05-13 14:27:55

 Geografia zawsze cieszyła się powodzeniem wśród maturzystów. Zobaczmy, jakie były odpowiedzi do dzisiejszego egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.

Poniższe odpowiedzi nie są oficjalnymi udzielonymi przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Są to rozwiązania przykładowe opracowane przez redakcję dlaStudenta.pl!
 

POZIOM PODSTAWOWY

1. Na podstawie mapy uzupełnij poniższe zdania.

1. Wysokość bezwzględna niezalesionego wzniesienia położonego na północ od miejscowości Grabowa wynosi 423 m n.p.m.
2. Miejscowość, przez którą przebiegają: południk 19°31’E oraz droga wojewódzka nr 791, nosi nazwę Ogrodzieniec
3. Rzeka Minóżka wypływa ze źródła o nazwie: Źródło Miłości
4. Formami ochrony przyrody występującymi na obszarze przedstawionym na mapie w polu D4 są Park Krajobrazowy Orlich Gniazd Rezerwat Góra Chełm

2. Podkreśl poprawne zakończenie zdania.

D. osadowych pochodzenia organicznego.

3. a) Oblicz różnicę wysokości, jaką musi pokonać turysta wędrujący ze szkoły w Chechle (pole E6) na szczyt wzniesienia Dąbrówka (pole E7). Zapisz obliczenia.

Różnica wysokości wynosi 25 m.

b) Podkreśl poprawne zakończenie zdania.
D. Grabowa

4. Oblicz odległość w terenie w linii prostej między szczytem Dąbrówki (pole E7) a szczytem Bucznej Góry (pole F7). Podaj wynik z dokładnością do 0,1 km. Zapisz obliczenia.

Odległość w terenie 1,8 km

5. Na podstawie mapy podaj podobieństwo oraz różnicę w zagospodarowaniu terenu dla potrzeb turystów pomiędzy obszarami przedstawionymi w polach D3 i H2.

Podobieństwo: występowanie szlaków turystycznych
Różnica: występowanie w D3 pola namiotowego

6. Na podstawie mapy podaj dwie cechy przyrodnicze obszaru przedstawionego w polu H3, które nie sprzyjają osadnictwu.

różnice wysokości, urozmaicenie rzeźby terenu

7. Zaproponuj trzy inwestycje na terenie wsi Żelazko lub Śrubarnia, które mogą przynieść mieszkańcom korzyści ekonomiczne wynikające z napływu turystów.

utworzenie nowych szlaków turystycznych, utworzenie bazy noclegowej, utworzenie placówki przyrodniczej

8. a) Rozpoznaj zaznaczone na rysunku (na stronie nr 4) miejsca na południku 20°E, w których osadzono gnomony. Wpisz do tabeli litery, którymi je oznaczono.
1A, 2B, 3D

b) Oblicz godzinę czasu słonecznego w miejscu oznaczonym na rysunku (na stronie nr 4) literą X w momencie, gdy w miejscach oznaczonych literami A−D było południe słoneczne. Zapisz obliczenia.
Godzina 8:00

9. Przyporządkuj każdemu z klimatogramów właściwą stację wybraną spośród zaznaczonych na mapie literami A, B, C, D.

Klimatogram 1. Stacja A
Klimatogram 2. Stacja B
Klimatogram 3. Stacja D

10. Spośród podanych zdań wybierz i podkreśl zdanie prawdziwe.

C. Na froncie chłodnym tworzą się chmury burzowe.

11. a) Na podstawie danych w tabeli podkreśl cechę klimatu Zakopanego.
B. Występowanie rocznej amplitudy temperatury o wartości poniżej 20 °C.

b) Podaj przyczynę różnicy między sumą opadów rocznych w Krakowie i w Zakopanem.
Wysokość miast nad poziomem morza, górzysta rzeźba terenu

12. Przyporządkuj każdemu z podanych obszarów Polski charakterystyczny dla niego typ genetyczny jezior. Nazwy typów jezior wybierz spośród podanych poniżej.

wybrzeże Bałtyku - przybrzeżne
pojezierza północnej Polski - rynnowe
Tatry Wysokie - cyrkowe
Żuławy Wiślane - deltowe

13. Podaj numery rysunków przedstawiających układy warstw skalnych, w których nastąpiło:
– pochylenie i sfałdowanie warstw pod wpływem bocznego nacisku o kierunku poziomym - 2
– przerwanie ciągłości warstw i pionowe przemieszczenie obszaru położonego między uskokami - 1
– powstanie części wypukłych nazywanych antyklinami i części wklęsłych, czyli synklin - 2

14. a) Podaj nazwę położonego we Włoszech na Półwyspie Apenińskim wulkanu, którego wybuch w 79 r. zniszczył między innymi miasta Herkulanum i Pompeje - Wezuwiusz

b) Podaj trzy przykłady stałych produktów erupcji wulkanicznej - popiół wulkaniczny, piaski wulkaniczne, pumeks

15. Na podstawie przedstawionego na mapie przykładu pradoliny podkreśl dwie cechy tej formy rzeźby.


A. Pradolina jest szeroką doliną o płaskim dnie.
D. Dno pradoliny jest często zabagnione.

16. Obok nazwy każdej z wymienionych formacji roślinnych wpisz literę, którą oznaczono typowe dla niej rośliny.


Tundra - D - brzoza karłowata, chrobotek reniferowaty
Tajga - A - świerk, modrzew
Lasy liściaste strefy umiarkowanej - F - dąb, jesion
Sawanna - B - baobab, akacja
Wilgotne lasy równikowe - C - kakaowiec, liana

17. Uzupełnij tabelę, wpisując nazwy krain geograficznych wybrane spośród wymienionych poniżej.

Azja - Nizina Gangesu - Wyżyna Tybetańska - Himalaje
Afryka - Nizina Senegalu - Wyżyna Abisyńska - Góry Atlas
Australia - Nizina Nullarbor - Wyżyna Barkly - Wielkie Góry Wododziałowe
Ameryka Północna - Nizina Zatokowa - Wielkie Równiny - Góry Skaliste
Ameryka Południowa - Nizina Amazonki - Wyżyna Gujańska - Andy

18. Podaj trzy przyczyny niskiego wskaźnika urodzeń w krajach wysoko rozwiniętych, takich jak Niemcy i Włochy.

przyjęcie wygodnego modelu rodziny z małą liczbą dzieci, wydłużenie życia w wyniku lepszej opieki lekarskiej, późny wiek zawierania związków małżeńskich

19. Na podstawie wykresów wyjaśnij, podając dwie przyczyny, dlaczego Kraków pod względem liczby mieszkańców wyprzedził Łódź.

1. o wiele bardziej ujemny przyrost naturalny w Łodzi niż w Krakowie, 2. dodatnie saldo migracji w Krakowie i ujemne w Łodzi 

20. Podkreśl nazwy dwóch obszarów charakteryzujących się obecnością rozległych stref zurbanizowanych typu megalopolis.

A. północno-wschodnie wybrzeża USA
C. wybrzeża wyspy Honsiu

21. Uzupełnij ciąg przyczynowo-skutkowy, wpisując we właściwe miejsca litery, którymi oznaczono kolejne zmiany w środowisku geograficznym spowodowane wzrostem liczby ludności.

Wzrost liczby ludności -> B (Zwiększenie zapotrzebowania na żywność) -> D (Wycinanie lasów) -> A (Zmniejszenie retencji) -> C (Wzrost zagrożenia powodziami)

22. a) Na podstawie mapy wymień po dwa województwa charakteryzujące się podanymi w tabeli cechami.

Województwa o najwyższych wskaźnikach PKB na 1 mieszkańca: mazowieckie i śląskie
Województwa o najniższych wskaźnikach średniego wzrostu gospodarczego: opolskie i lubelskie

b) Podaj dwie konsekwencje zróżnicowania wartości PKB na 1 mieszkańca między województwami Polski.

migracje ludności z biedniejszych do bogatszych województw, różnice w infrastrukturze

c) Podaj dwie cechy wschodnich województw Polski, które mogą sprzyjać podejmowaniu działalności gospodarczej przez zagranicznych inwestorów.
bliskość rynku wschodniego i możliwości zbytu z tym związanych, pozyskanie taniej siły roboczej

23. Na podstawie danych z tabeli oblicz wielkość plonów pszenicy we Francji w 2007 r. Podaj wynik w dt/ha. Pamiętaj, że 1 dt = 100 kg. Zapisz obliczenia.

Plony 62,5dt/ha

24. a) Wymień dwie przyczyny restrukturyzacji surowcowych okręgów przemysłowych.
wyczerpywanie złóż surowców, modernizowanie przemysłu

b) Podkreśl nazwę okręgu przemysłowego o genezie surowcowej, który został zrestrukturyzowany w II połowie XX wieku.
Reńsko-Westfalski

25. Podkreśl dwie zmiany w przemyśle, które wystąpiły we Francji i w Wielkiej Brytanii w II połowie XX wieku.

A (Upowszechnienie technologii przyjaznych dla środowiska), C (Ograniczenie produkcji materiałochłonnej i energochłonnej)

26. Źródła energii wybierz spośród podanych.

Dania: energia wiatru
Norwegia: energia spadku wody

27. Przyporządkuj każdej z podanych międzynarodowych organizacji jedno państwo członkowskie, wpisując jego nazwę we właściwe miejsce tabeli. Państwa wybierz wyłącznie spośród zaznaczonych na mapie.

NATO - Francja
OPEC - Arabia Saudyjska

28. Podkreśl trzy zaznaczone na mapie trasy wycieczek, które turyści podróżujący w sierpniu 2009 roku przejechali samochodem bez kontroli granicznej.

Warszawa – Tallin (A)
Warszawa – Paryż (C)
Warszawa – Rzym (D)

29. Podkreśl dwie cechy społeczno-gospodarcze charakterystyczne dla krajów wysoko rozwiniętych.

B. Wysoka towarowość rolnictwa.
C. Wysoka chłonność rynków zbytu.

30. Przyporządkuj obiekty przedstawione na fotografiach do regionów wymienionych w tabeli. Wpisz literę, którą na mapie oznaczono położenie tych obiektów.

Kujawy - 2 - D
Wyżyna Kielecko-Sandomierska - 1 - E
Żuławy Wiślane - 3 - C

31. Na podstawie tekstu podaj cztery przykłady korzyści dla Kurytyby, które są skutkiem wprowadzonych w tym mieście rozwiązań.

oczyszczenie miasta ze śmieci, źródło dochodów dla biedoty miejskiej, zmniejszenie bezrobocia, wprowadzenie systemu ekspresowych autobusów


POZIOM ROZSZERZONY

1. Na podstawie mapy, fotografii i własnej wiedzy podaj dwa walory środowiska przyrodniczego, które przyczyniły się do wybudowania zamku w tym miejscu

strome położenie na wapiennych ostańcach, dobra widoczność

2. Zapisz literę, którą oznaczono obiekt o największej wartości zmierzonego azymutu.

D (wzniesienia o wysokości 456 m n.p.m. (pole F2).

3. Na podstawie przebiegu koryta Białej Przemszy podaj nazwę dominującego rodzaju erozji rzecznej. Uzasadnij odpowiedź.

erozja boczna - meandrowanie rzeki

4. a) Na podstawie tekstu wybierz cztery wydarzenia, które doprowadziły do powstania Pustyni Błędowskiej. Wybrane wydarzenia uszereguj w kolejności od najstarszego do najmłodszego, wpisując w ramki odpowiadające tym wydarzeniom litery.

B - E - D - C (Wypełnienie materiałem fluwioglacjalnym głębokich dolin rzecznych - Powstanie ośrodka górniczo-hutniczego - Odsłonięcie piasku na skutek wycinania lasów - Akumulacyjna i erozyjna działalność wiatru na antropogenicznie przekształconym terenie)

b) Wpisz we właściwe miejsca tabeli, obok wartości średniej rocznej temperatury powietrza i rocznej sumy opadów, podane poniżej nazwy pustyń.

Sahara, Błędowska, Gobi

5. Podaj trzy różnice między elementami środowiska przyrodniczego obszarów przedstawionych na mapie w polach F4 i F5. 

lesistość, górzystość, występowanie form krasowych

7. Oblicz wysokość górowania Słońca w dniu przesilenia zimowego dla miejsca, w którym znajduje się szkoła w Chechle (E6). Zapisz obliczenia. 

Wysokość górowania Słońca podczas przesilenia zimowego w szkole w Chechle to 16 stopni i 11 minut.

8. Oblicz długość geograficzną Nowego Orleanu, wiedząc, że podczas momentu górowania w Krakowie (50°N, 20°E) w Nowym Orleanie jest godzina 440 miejscowego czasu słonecznego. Zapisz obliczenia.

Długość geograficzna Nowego Orleanu to 90°W.

9. Wpisz obok każdego zdania literę P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub literę F, gdy zdanie jest fałszywe.

Antarktyda jest kontynentem o najniższej średniej wysokości n.p.m. - F
Cechą Wyżyny Wschodnioafrykańskiej jest obecność zrębów i rowów tektonicznych. - P
W Ameryce Południowej niziną o największej powierzchni jest Nizina Zatokowa. - F
Najgłębsza depresja na Ziemi znajduje się w Azji. - P
Rowy oceaniczne towarzyszą strefom subdukcji. - P
Najgłębszy na świecie rów oceaniczny jest położony u zachodnich wybrzeży Jawy. - F

10. a) Uzupełnij poniższe zdania, wpisując właściwe określenie spośród podanych w nawiasach, tak aby zdania dotyczące zamieszczonego przekroju geologicznego były prawdziwe. 

Uskok powstał później niż warstwa skał bazaltowych. Transgresja morska miała miejsce w jurze. Pozostałością zlodowacenia są piaski i gliny.

b) Określ wiek względny warstwy wapieni.

Wapienie są młodsze od znajdujących się pod nimi skałami bazaltowymi, lecz są starsze od piasków i glin, które je przykrywają.

11. Uzupełnij tabelę, wpisując obok każdego obiektu nazwę odpowiedniego czynnika oraz nazwę procesu rzeźbotwórczego, który doprowadził do jego powstania. Czynniki i procesy wybierz spośród podanych poniżej.

Czarny Staw nad Morskim Okiem: Czynnik rzeźbotwórczy - lodowiec górski, Proces rzeźbotwórczy - egzaracja
Klif w Jastrzębiej Górze: Czynnik rzeźbotwórczy - morze, Proces rzeźbotwórczy - abrazja
Mierzeja Helska: Czynnik rzeźbotwórczy - morze, Proces rzeźbotwórczy - akumulacja
Wydmy w Słowińskim Parku Narodowym: Czynnik rzeźbotwórczy - wiatr, Proces rzeźbotwórczy - akumulacja

12. Uzupełnij tabelę, wpisując w odpowiednie miejsca nazwy form rzeźby polodowcowej wybrane spośród podanych poniżej oraz litery, którymi oznaczono je na rysunku. 

forma erozyjna - pradolina A; formy akumulacyjne - wzgórze moreny czołowej C i sandr B

13. Uzupełnij model przedstawiający przyczyny i skutki powstania czynnego osuwiska. Wybierz spośród podanych właściwe określenia i wpisz w odpowiednie miejsca litery,którymi je oznaczono. 

przyczyny - B (Długotrwałe intensywne opady deszczu) i C (Podcięcie stoku podczas budowy drogi); skutki - D (Pękanie ścian budynku) i F (Powstanie zniekształceń (pęknięć, garbów) na drodze)

14. Podaj przyczynę zmniejszania się wiosną zasolenia wód w zatokach Morza Białego.

Zatoki Morza Białego niosą więcej wód, które wpadają do morza latem niż zimą, co zmniejsza jego zasolenie.

15. a) Uzupełnij legendę, wpisując we właściwe miejsca podane poniżej nazwy rzek.

A. Sekwana, B. Dniepr, C. Rodan

b) Wyjaśnij zróżnicowanie przepływów w ciągu roku dla rzek oznaczonych na wykresie literami A, C. 

Rzeka A - Sekwana położona jest w strefie oceanicznej klimatu umiarkowanego, brak zróżnicowania przepływu w ciągu roku

Rzeka C - Rodan jest zasilany przez alpejskie lodowce, które topią się podczas lata, co powoduje wzrost poziomu wód rzeki

16. a) Uzupełnij podane prawidłowości, wpisując określenia mniejsze lub większe.

Dobowe amplitudy temperatury powietrza są w strefie równikowej mniejsze niż w strefie umiarkowanej. Dobowe amplitudy temperatury powietrza na obszarach pozbawionych roślinności są większe niż na obszarach porośniętych lasem.

b) Sformułuj prawidłowość dotyczącą zróżnicowania dobowych amplitud temperatury powietrza w zależności od stopnia zachmurzenia.

Im większe jest zachmurzenie, tym mniejsze są dobowe amplitudy temperatury.

17. a) Na podstawie mapy i własnej wiedzy o międzyzwrotnikowej cyrkulacji powietrza (cyrkulacji pasatowej) wyjaśnij różnicę między wartościami rocznej sumy opadów atmosferycznych w obszarach A i B.

Obszar A położony w strefie wyżów okołozwrotnikowych charakteryzuje się niską sumą rocznych opadów, podczas gdy obszar B ze względu na swoją wilgotność cechuje się wysoką liczbą średnich rocznych opadów.

b) Na podstawie mapy podaj przyczynę różnicy między wartościami rocznej sumy opadów atmosferycznych w obszarach C i D.

Obszar C opływa zimny Prąd Bengalski osuszający przyboczne wybrzeża, podczas gdy obszar D opływa Prąd Mozambicki powodujący opady.

18. Pogrupuj wymienione na wykresie kraje według wielkości przyrostu rzeczywistego, wpisując litery we właściwe miejsca tabeli.  

Kraje o przyroście rzeczywistym: dodatnim - D, E i F, ujemnym - A, B i C

19. Wymień trzy następstwa dla Francji spowodowane napływem do tego kraju imigrantów spoza obszaru Europy.

napięcia na tle rasowym, wzrost przyrostu naturalnego, napływ taniej siły roboczej

20. Rozpoznaj mniejszości narodowe przedstawione w tabeli. Wpisz ich nazwy w odpowiednie komórki tabeli.

Białorusini, Ukraińcy

21. Spośród krajów oznaczonych literami A-F wybierz ten, w którym jest powszechnie używany język hiszpański, oraz ten, w którym jest powszechnie używany język portugalski. Wpisz do tabeli nazwy tych krajów oraz litery wskazujące ich położenie na mapie.

język hiszpański: Nazwa kraju - Argentyna, Oznaczenie kraju na mapie - F
język portugalski: Nazwa kraju - Brazylia, Oznaczenie kraju na mapie - E

22. Na podstawie wykresu i własnej wiedzy podaj zmianę tendencji migracji ludności Polski, jaka wystąpiła po 2000 roku, oraz wymień dwie przyczyny tej zmiany.

Zmiana: proces dezurbanizacji - migracja ludności z miast do wsi

Przyczyny zmiany: zmotoryzowanie społeczeństwa, wzrost świadomości ekologicznej

23. Oblicz współczynnik feminizacji ludności Rosji, wybierając z tabeli dane niezbędne do wykonania obliczeń. Zapisz obliczenia.

Współczynnik feminizacji: 117 kobiet na 100 mężczyzn

24. Na podstawie wykresu i własnej wiedzy podaj: a) dekadę o największym wzroście produkcji stali oraz jego przyczynę.

dekada lata 70. - gospodarka planowana centralnie, plan stworzenia z kraju potęgi przemysłowej, budowa wielu hut stali

b) przyczynę wzrostu produkcji stali po 2000 r. 

zwiększenie popytu na stal w rynku międzynarodowym, unowocześnienie polskiego przemysłu

25. Skreśl w każdej z grup województw Polski nazwę tego, które nie spełnia kryterium dotyczącego lokalizacji opisanych zakładów przemysłowych.

Województwa, w których zlokalizowano cementownie i zakłady wapiennicze ze względu na występowanie tam złóż wapieni. - podlaskie
Województwa, w których zlokalizowano cukrownie w pobliżu obszarów uprawy buraka cukrowego na bardzo dobrych i dobrych glebach. - lubuskie
Województwa, w których zlokalizowano cementownie i zakłady wapiennicze ze względu na występowanie tam złóż wapieni. - podlaskie
Województwa, w których zlokalizowano fabryki celulozy i papieru ze względu na dostęp do wody i bliskość zasobów leśnych. - lubelskie

26. Rozpoznaj opisane poniżej okręgi przemysłowe Polski i wpisz we właściwe miejsca ich nazwy.

A. Łódzki Okręg Przemysłowy
B. Krakowski Okręg Przemysłowy
C. Gdański Okręg Przemysłowy

27. Wpisz do tabeli nazwy trzech okręgów przemysłowych, które rozwinęły się głównie dzięki wydobyciu miejscowych rud metali, oraz litery, którymi na mapie oznaczono te okręgi przemysłowe. Nazwy okręgów wybierz spośród podanych poniżej.

Uralski - C, Minas Gerais - E, Shaba - F

28. Uzasadnij lokalizację technopolii na poniżej wymienionych obszarach.

Lokalizacja w wielkich metropoliach: dobre połączenie komunikacyjne, sąsiedztwo centrów technologicznych
Lokalizacja poza strefami zurbanizowanymi: jakość środowiska przyrodniczego

29. a) Na podstawie wykresu i własnej wiedzy przedstaw dwie zmiany społeczne lub gospodarcze, które mogą nastąpić w zagłębiu bełchatowskim w latach 2020-2045. 

zamknięcie zagłębi wydobywających węgiel, wzrost bezrobocia oraz migracji społeczeństwa

b) Na podstawie wykresu i własnej wiedzy przedstaw dwie zmiany przyrodnicze, które mogą nastąpić w zagłębiu legnickim w latach 2020-2045.

zmiany w rzeźbie terenu, obniżenie poziomu wód gruntowych

30. a) Podaj nazwę zaznaczonego na mapie miasta, które jest stolicą Tybetu, oraz nazwę religii wyznawanej przez Tybetańczyków.

nazwa miasta: Lhasa, nazwa religii: buddyzm

b) Podaj dwa możliwe skutki (przyrodnicze, społeczno-gospodarcze lub polityczne) budowy tej linii kolejowej, których mogą się obawiać rdzenni Tybetańczycy.

napływ chińskich robotników do Tybetu, eksploatacja surowców

31. a) Zapisz literę, którą oznaczono na mapie położenie Zapory Trzech Przełomów na Jangcy.

D

b) Podaj jedno pozytywne i jedno negatywne następstwo budowy zapory i elektrowni wodnej na Jangcy z punktu widzenia ochrony środowiska przyrodniczego.

Pozytywne następstwo: ograniczanie spalania paliw kopalnych
Negatywne następstwo: niekorzystne zmiany w środowisku naturalnym

c) Wymień dwie korzyści gospodarcze dla Chin związane z tą inwestycją hydrologiczną na Jangcy.

wzrost produkcji energii elektrycznej, zmniejszenie strat spowodowanych powodziami

32. a) Wpisz we właściwe miejsca tabeli podane poniżej nazwy krajów.

Chiny, USA, Japonia

b) Zapisz nazwę kraju należącego do NAFTA wybraną spośród podanych w tabeli.

Kanada

33. Do opisów regionów rolniczych dopisz ich nazwę. Nazwy regionów wybierz spośród podanych poniżej.

A. Region Ameryki Łacińskiej
B. Region Północnoamerykański
C. Region Północnoafrykański
D. Region Australijsko-nowozelandzki

34. Wpisz numer, którym oznaczono na mapie miejsce występowania danego konfliktu.

Konflikt w Osetii Południowej - 4, Konflikt między Syngalezami i Tamilami - 6

35. Wpisz obok opisów międzymorskich kanałów ich nazwy wybrane spośród podanych.

A. Panamski
B. Koryncki
C. Sueski
D. Kiloński

36. Na przykładzie Morza Bałtyckiego uzasadnij, podając trzy argumenty, że budowa gazociągów na dnie mórz może stanowić zagrożenie dla środowiska geograficznego tych akwenów i dlatego powinna być prowadzona ze szczególną rozwagą.

1. Wybuch gazociągu pociągnąłby za sobą katastrofę ekologiczną.
2. Bałtyk jest morzem prawie zamkniętym i w przypadku jego zanieczyszczenia ciężko jest usunąć zagrożenie
3. W Morzu Bałtyckim żyje wiele endemicznych gatunków roślin i zwierząt, którym w wypadku katastrofy grozi zagłada

37. a) Uzupełnij tabelę, wpisując nazwy opisanych poniżej parków narodowych oraz numery, którymi te parki oznaczono na mapie.

Park Narodowy Gór Stołowych - 4
Drawieński Park Narodowy - 1
Bieszczadzki Park Narodowy - 6
Roztoczański Park Narodowy - 2

b) Podaj numer, którym oznaczono park narodowy położony na obszarze

- Beskidu Niskiego - 5
- Karkonoszy - 3

Słowa kluczowe: matura 2010 geografia odpowiedzi klucz poziom podstawowy proponowane przykładowe rozwiązania

Komentarze, opinie, wypowiedzi (0)

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za wypowiedzi Internautów opublikowane na stronach serwisu oraz zastrzega sobie prawo do redagowania, skracania bądź usuwania komentarzy zawierających treści zabronione przez prawo, uznawane za obraźliwie lub naruszające zasady współżycia społecznego.

Brak komentarzy. Bądź pierwszy i dodaj komentarz.

Matura w pytaniach i odpowiedziach - Matura od A do Z

Matura z chemii - sprawdź odpowiedzi

Maturzyści! Wtorkowy egzamin z chemii już za wami - zobaczcie, jakie były odpowiedzi!

Matura z geografii - sprawdź odpowiedzi

Geografia to najczęściej wybierany przez maturzystów przedmiot dodatkowy. Sprawdźcie odpowiedzi do dzisiejszego egzaminu!

Matura z biologii - sprawdź odpowiedzi

Prezentujemy odpowiedzi do dzisiejszej matury z biologii!

Matura z chemii - sprawdź odpowiedzi

Egzamin z chemii jest kolejny, z którym musieli się dzisiaj zmierzyć maturzyści. Sprawdźcie odpowiedzi!

CZYTAJ RÓWNIEŻ

Jaką uczelnię wybrać? Sprawdź międzynarodowe akredytacje!

Poznaj jedno z kluczowych kryteriów, jakimi warto się kierować przy wyborze szkoły wyższej!

Jak rozplanować naukę do matury?

Sprawdź, jak powinieneś ją rozłożyć, aby uzyskać świetny wynik podczas egzaminu dojrzałości.

Wyniki matur 2020 - kiedy wyniki egzaminu maturalnego?

Rezultaty matur to kluczowa rzecz w procesie rekrutacji na studia. Ile trzeba czekać na ich ogłoszenie?

MATURA 2022 - ARKUSZE
REKLAMA
Ostatnio czytane
Matura z geografii - sprawdź odpowiedzi - matura 2011 geografia odpowiedzi model klucz odpowiedzi rozwiązania poziom podstawowy rozszerzony

Dziś piątek trzynastego - maturzyści, sprawdźcie w odpowiedziach, czy ten dzień będzie dla was szczęśliwy!