Matura z WOSu - zobacz odpowiedzi

2010-05-07 14:12:51

 Maturzyści przystąpili dzisiaj do egzaminu z wiedzy do społeczeństwie. Sprawdź, jakie były odpowiedzi!

Poniższe odpowiedzi nie są oficjalnymi udzielonymi przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Są to rozwiązania przykładowe opracowane przez redakcję dlaStudenta.pl!

POZIOM PODSTAWOWY

1. Do podanych opisów dopisz imiona i nazwiska odpowiednich polskich polityków.

A. Bronisław Geremek
B. Władysław Bartoszewski
C. Jerzy Buzek

2. Podaj trzy grupy społeczne, które zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem mają status mniejszości narodowych, i dwie grupy społeczne, które mają status mniejszości etnicznych. Odpowiedzi wybierz spośród: Kaszubi, Łemkowie, Ormianie, Słowacy, Tatarzy, Ukraińcy, Karaimi, Rosjanie.

A. Mniejszości narodowe: Słowacy, Ukraińcy, Rosjanie
B. Mniejszości etniczne: Łemkowie, Tatarzy

3. Do podanych organów władzy Rzeczypospolitej Polskiej dopisz czas trwania ich kadencji. Odpowiedzi wybierz spośród: 9 lat, 5 lat, 4 lata, 6 lat.

Organy władzy:
A. Prezes Najwyższej Izby Kontroli - 6 lat
B. Sejm - 4 lata
C. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej - 5 lat

4. Podaj dwie cechy odróżniające grupę społeczną od przypadkowego zbioru osób.

utrwalona struktura społeczna, wspólne wartości i dążenie do celu

5. Do podanych doktryn politycznych dopisz nazwiska ich twórców lub zwolenników. Odpowiedzi wybierz spośród: John Stuart Mill, Eduard Bernstein, Edmund Burke, Piotr Kropotkin, Karol Marks.

Doktryny polityczne:
A. konserwatyzm - Edmund Burke
B. liberalizm - John Stuart Mill
C. socjaldemokracja - Eduard Bernstein
D. komunizm - Karol Marks

6. Rozstrzygnij, które zdania zawierają informacje prawdziwe, a które fałszywe. W tabelę obok każdego zdania wpisz odpowiednio: Prawda lub Fałsz.

A. Oportunizm charakteryzuje się jawnym lekceważeniem uznawanych w danej społeczności praw, norm obyczajowych, wartości oraz osób. - Fałsz
B. Obywatelskie nieposłuszeństwo to świadome nieprzestrzeganie praw uważanych za niesprawiedliwe. - Prawda
C. Typ społeczeństwa, którego główną zasadą jest wolność jednostki i jej odpowiedzialność, nazywamy społeczeństwem otwartym. - Prawda

7. Rozstrzygnij, które zdania zawierają informacje prawdziwe, a które fałszywe. W tabelę obok każdego zdania wpisz odpowiednio: Prawda lub Fałsz.

A. Sędziowie mogą być członkami partii politycznych. - Fałsz
B. Sankcjami w prawie karnym są kary i środki karne. - Prawda
C. Krajowa Rada Sądownictwa stoi na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów. - Prawda

8. Rozstrzygnij, które zdania zawierają informacje prawdziwe, a które fałszywe. W tabelę obok każdego zdania wpisz odpowiednio: Prawda lub Fałsz.

A. Zgromadzenie Ogólne składa się z przedstawicieli wszystkich państw członkowskich ONZ, z których każde ma jeden głos. - Prawda
B. Status stałych członków Rady Bezpieczeństwa ma sześć państw: Chiny, Francja, Niemcy, Rosja, USA i Wielka Brytania. - Fałsz
C. Organizacje wyspecjalizowane Narodów Zjednoczonych to międzyrządowe organizacje połączone z ONZ oddzielnymi porozumieniami. - Prawda
D. UNICEF to organizacja koordynująca działania ONZ służące rozwojowi międzynarodowej współpracy kulturalnej, oświatowej i naukowej. - Fałsz

9. Spośród podanych praw i wolności wybierz te, które zgodnie z Konstytucją RP należą do grupy praw i wolności politycznych. W wyznaczone miejsce wpisz właściwe litery.

Prawa i wolności polityczne: A (wolność zrzeszania się), C (prawo wybierania posłów)

10. Do podanych opisów funkcji współczesnego państwa dopisz ich nazwy. Odpowiedzi wybierz spośród: kulturalno-oświatowa, porządkowa, administracyjna, prawodawcza, socjalna.

A. funkcja prawodawcza
B. funkcja socjalna
C. funkcja porządkowa

11. W każdym z podanych podpunktów podkreśl cechę właściwą dla Konstytucji RP.

A. Konstytucja: formalna
B. Procedura powstawania: uchwalona i przyjęta w referendum
C. Okres obowiązywania: stała

12. Podaj nazwy zasad ustrojowych, do których odnoszą się zacytowane fragmenty Konstytucji RP.

A. zasada suwerenności
B. zasada praworządności

13. Podaj pełne nazwy konstytucyjnych organów państwa, do których uprawnień odnoszą się zacytowane fragmenty Konstytucji RP.

A. Sąd Najwyższy
B. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej
C. Najwyższa Izba Kontroli
D. Rzecznik Praw Obywatelskich

14. Uzupełnij zdania, wpisując nazwę właściwego sądu. Nie używaj skrótów.

A. Sąd Okręgowy
B. Sąd Najwyższy
C. Naczelny Sąd Administracyjny

15. Do podanych opisów zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego dopisz sposoby ich finansowania. Odpowiedzi wybierz spośród: dochody własne, subwencje ogólne, dotacje celowe z budżetu państwa.

A. dochody własne
B. dotacje celowe z budżetu państwa

16. Na podstawie tekstu i własnej wiedzy wykonaj polecenia. Historyk Janusz K. wytoczył proces cywilny Wiesławowi F. Uznał, że ten naruszył jego dobra osobiste, zarzucając mu w liście do IPN działania na szkodę demokratycznej opozycji.

A. Janusz K.
B. Instytut Pamięci Narodowej

17. Do podanych opisów dopisz odpowiednich polityków. Odpowiedzi wybierz spośród: Martin Luther King, Charles de Gaulle, Robert Schuman, Fidel Castro.

A. Martin Luther King
B. Fidel Castro
C. Charles De Gaulle

18. Do podanych fragmentów traktatów międzynarodowych dopisz rok ich podpisania oraz nazwy organizacji, które powstały na ich mocy. Nie używaj skrótów.

A. rok podpisania traktatu - 1957, nazwa organizacji - Europejska Wspólnota Energii Atomowej
B. rok podpisania traktatu - 1949, nazwa organizacji - Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego

19. Podaj polskie nazwy opisanych instytucji lub organów Unii Europejskiej. Nie używaj skrótów.

A. Komisja Europejska
B. Komitet Regionów
C. Rada Europejska
D. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

20. Na podstawie danych zawartych w tabeli określ związek pomiędzy oceną skuteczności operacji militarnej NATO w Afganistanie a poparciem respondentów dla udziału w niej polskich żołnierzy.

Respondenci popierający udział polskich żołnierzy w operacji militarnej NATO w Afganistanie uważają, że cała misja zakończy się sukcesem. Respondenci, którzy nie popierają wyjazdu polskich wojsk do Afganistanu, nie wierzą w powodzenie operacji NATO.

21. Określ, które z państw oznaczonych na mapie numerami 1–5 były (są) obszarami działania wymienionych organizacji terrorystycznych. Uzupełnij tabelę, podając brakujące informacje.

IRA - Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej - 4
Frakcja Czerwonej Armii - Republika Federalna Niemiec - 2
ETA - Królestwo Hiszpanii - 1

22. Na podstawie tekstu i własnej wiedzy wykonaj polecenia. a) Określ, czy według autora tekstu działania podjęte przez NATO doprowadziły do stabilizacji sytuacji wewnętrznej w Afganistanie. Sformułuj dwa argumenty uzasadniające odpowiedź. b) Wymień dwa podane w tekście powody, dla których Iran, Pakistan, Chiny i Dubaj zainteresowane są destabilizacją sytuacji politycznej w Afganistanie.

a) Działania podjęte w Afganistanie przez NATO nie doprowadziły do stabilizacji sytuacji wewnętrznej w tym kraju
Argumenty: 1. przy afgańskich drogach wybuchło o wiele więcej bomb niż wcześniej, 2. ogromny wzrost terrorystycznych ataków samobójczych
b) 1. źródło dochodu ze sprzedaży broni: karabinów i granatników,  2. wykorzystywanie afgańskich surowców do własnych celów

23. Na podstawie wykresu i własnej wiedzy wykonaj polecenia. a) Kto powinien podejmować działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego? Na podstawie wykresu przedstaw zmiany opinii respondentów w latach 1993–2000. b) Wymień po dwa działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego, jakie na terytorium gminy mogą podjąć jej władze i mieszkańcy. 

a) Działania powinny podejmować w głównej mierze władze lokalne gminy. Wśród respondentów dało się zauważyć zmianę nastawienia i wzrostu świadomości co do ochrony środowiska naturalnego przez nich samych
b) władze gminy - budowa proekologicznych oczyszczalni ścieków, zapewnienie utylizacji odpadów komunalnych
mieszkańcy gminy - segregacja odpadów, oszczędzanie światła i wody w gospodarstwach domowych

24. Zapoznaj się z danymi dotyczącymi frekwencji wyborczej w Polsce w latach 1989–2009 i wykonaj polecenia.

A. - 62,70 %
B. - W latach tych przeprowadzono II tury wyborów prezydenckich. W wyborach z 2000 roku II tura nie była potrzebna, gdyż ich zwycięzca (Aleksander Kwaśniewski) otrzymał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów. W pozostałych wypadkach zwycięzca I tury nie uzyskał wymaganej większości, więc po dwóch tygodniach od pierwszego głosowania przeprowadza się drugie.
C. - Porównanie: W wyborach do Parlamentu Europejskiego frekwencja jest o wiele niższa niż przy referendum w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.
Wyjaśnienie: większe zainteresowanie mediami sprawą referendum, fundamentalna zmiana statusu międzynarodowego, gospodarczego i społecznego naszego kraju, która dała Polakom do myślenia, dychotomizacja możliwości wyboru w głosowaniu (za albo przeciw Unii Europejskiej).

POZIOM ROZSZERZONY
 
1. Jedną z funkcji polskiego Sejmu jest powoływanie konstytucyjnych organów państwa oraz osób, które wchodzą w skład tych organów.

a) funkcja kreacyjna
b) Prezesa Najwyższej Izby Kontroli

2. Do podanych opisów dopisz nazwy odpowiadających im gałęzi (dziedzin) prawa.

A. prawo karne
B. prawo cywilne
C. prawo administracyjne
D. prawo konstytucyjne

3. Na czym według polskiego prawa polega różnica pomiędzy mniejszością etniczną a narodową?

Mniejszość etniczna nie utożsamia się z narodem w swoim nominalnym państwie.

4. Kto wchodzi w skład Rady Gabinetowej w Polsce? Odpowiedzi wybierz spośród: Minister Finansów, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, Rzecznik Praw Obywatelskich, Prezes Rady Ministrów.

Prezes Rady Ministrów, Minister Finansów

5. Do wymienionych organów władzy w Polsce dobierz zgodne z ich kompetencjami akty prawne. We wskazane miejsca wpisz właściwe numery.

A. Minister Edukacji Narodowej - 1
B. Minister Pracy i Polityki Społecznej - 3
C. Minister Sprawiedliwości - 5
D. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji - 2

6. Do podanych rodzajów terenowej administracji rządowej w Polsce dobierz odpowiadające im organy władzy. We wskazane miejsca wpisz właściwe numery.

A (niezespolona) - 3 (Dyrektor Izby Celnej)
B (zespolona) - 1 (Komendant Wojewódzki Policji)

7. Podaj nazwy organów (organizacji) upoważnionych przez ONZ do:

podejmowania działań na rzecz ochrony dzieci, przezwyciężania przeszkód w ich rozwoju, takich jak bieda, przemoc, choroby i dyskryminacja. - UNICEF
zapewniania międzynarodowej ochrony uchodźcom i poszukiwania trwałych rozwiązań problemu uchodźców na świecie. - Wysoki Komisarz ONZ ds. Uchodźców

8. Uporządkuj chronologicznie wymienione dokumenty dotyczące ochrony praw i wolności człowieka. Dokument uchwalony najwcześniej oznacz numerem 1, kolejne 2, 3.

A. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka - 1
B. Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej - 3
C. Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych - 2

9. Do podanych biogramów dopisz nazwiska właściwych polityków.


A. Ronald Reagan
B. Willy Brandt
C. Robert Schuman

10. Mapy przedstawiają proces rozwoju terytorialnego Unii (Wspólnot) Europejskiej. Do zamieszczonych map dobierz odpowiadające im tytuły. W wyznaczone miejsca wpisz właściwe numery.

Mapa A. - 1. Wspólnoty Europejskie w styczniu 1973 r.
Mapa B. - 3. Unia Europejska w maju 2004 r.

11. Uzupełnij informacje dotyczące ustroju politycznego wybranych państw świata.

Niemcy - Władza ustawodawcza: Bundesrat i Bundestag, Ustrój terytorialny: federacja, System rządów: kanclerski
USA - Władza ustawodawcza: Izba Reprezentantów i Senat, Ustrój terytorialny: federacja, System rządów: prezydencki
Szwajcaria - Władza ustawodawcza: Rada Kantonów, Rada Narodowa, Ustrój terytorialny: federacja, System rządów: parlamentarno- komitetowy

12. Podaj stałych członków Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych. Odpowiedzi wybierz spośród: Niemcy, Francja, Japonia, Rosja, USA, Kanada.

Francja, Rosja, USA

13. Do których krajów oznaczonych na mapie Afryki numerami 1–4 odnoszą się informacje z raportów Amnesty International? W tabelę wpisz właściwe nazwy krajów i właściwe numery.

W 1994 roku ludność tego kraju była świadkiem jednego z najbardziej przerażających przejawów przemocy ostatniego stulecia. W wyniku ludobójstwa dokonanego przez ekstremistyczną organizację Hutu oraz odwetowych zabójstw RAP zginęło około miliona osób. Państwo - Rwanda, Numer 4

Od połowy lat 80. do wybuchu rebelii w 2003 roku Darfur był areną zbrojnych konfliktów. Wiele walk toczyło się wzdłuż pustynnych granic z Czadem i Libią. Po próbie okupacji terenów przez arabskich nomadów popieranych przez rząd plemię Fur odpowiedziało spustoszeniem pastwisk. Państwo - Sudan, Numer 2

14. Przedstaw, jak zmieniła się w czasie i na tle pozostałych problemów ocena wpływu niestabilności politycznej państwa na życie respondentów. W odpowiedzi przytocz dane zawarte w tabeli.

Wpływ niestabilności politycznej na życie codzienne znacząco spadł (z bardzo niezadowolonych 48% w 1992 roku do 34% w 2003 roku). Tendencja spadkowa charakteryzowała również poglądy Polaków na temat wysokich cen, bardziej natomiast zaczęły nam przeszkadzać bezrobocie, biurokracja oraz złe działanie służby zdrowia.

15. Podaj dwa argumenty uzasadniające stwierdzenie, że sytuacja ekonomiczna wpływała w różnym stopniu na ogólną ocenę zmian zachodzących po roku 1989 w wymienionych krajach. (Polska, Czechy, Węgry)

- wzrost bezrobocia powodował negatywne oceny zmian, które nastąpiły w tych krajach po 1989 roku.
- spadek wskaźnika wzrostu cen i usług konsumpcyjnych działał na korzyść oceny przemian ustrojowych

16. a) Wymień dwa czynniki, wskazane przez Leszka Balcerowicza, które w roku 1989 sprzyjały przeprowadzeniu szybkich zmian gospodarczych w Polsce.

oczekiwanie społeczeństwa na poprawę warunków życiowych, wejście w życie reform popartych przez polityków wszystkich opcji i gotowość podjęcia ich następstw

b) Wyjaśnij, na czym polegały sprzeczne oczekiwania społeczne wyrażone w słowach: mieć socjalizm w przedsiębiorstwach i kapitalizm w sklepach.
Socjalizm w przedsiębiorstwach wiązał się z gwarancją posiadania pracy, której stabilność nie była zagrożona nawet przy słabych wynikach zakładu. Takie przedsiębiorstwa najczęściej nie były w stanie zapełnić półek sklepowych - te mogły się takie stać dopiero po wprowadzeniu gospodarki wolnorynkowej.

17. Napisz, jak zmieniła się funkcja gminy w wyniku transformacji ustrojowej w Polsce po 1989 roku.

- gmina przestała wykonywać zarządzenia centralnej jednostki władzy
- stała się wspólnotą samorządową
- sama realizuje zadania administracyjne
 
Słowa kluczowe: matura 2010 wos wiedza o społeczeństwie odpowiedzi klucz poziom podstawowy rozszerzony rozwiązania

Komentarze, opinie, wypowiedzi (0)

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za wypowiedzi Internautów opublikowane na stronach serwisu oraz zastrzega sobie prawo do redagowania, skracania bądź usuwania komentarzy zawierających treści zabronione przez prawo, uznawane za obraźliwie lub naruszające zasady współżycia społecznego.

Brak komentarzy. Bądź pierwszy i dodaj komentarz.

Matura w pytaniach i odpowiedziach - Matura od A do Z

Matura z języka rosyjskiego - sprawdź odpowiedzi

Zobaczcie, jakie były odpowiedzi do matury z rosyjskiego!

Matura z fizyki - sprawdź odpowiedzi

Fizyka to od lat największy hardkor na maturze. Sprawdźcie odpowiedzi do dzisiejszego egzaminu!

Matura z geografii - sprawdź odpowiedzi

Geografia to najczęściej wybierany przez maturzystów przedmiot dodatkowy. Sprawdźcie odpowiedzi do dzisiejszego egzaminu!

Matura z biologii - sprawdź odpowiedzi

Tydzień z maturą zaczynamy od mocnego uderzenia! Rano maturzyści zdawali egzamin z biologii - sprawdźcie odpowiedzi!

CZYTAJ RÓWNIEŻ

Matura 2021 z Uczelniami Vistula - ostatni dzwonek

Zobacz, jak przygotować się do matury, dzięki darmowym webinarom z Vistulą.

Jaką uczelnię wybrać? Sprawdź międzynarodowe akredytacje!

Poznaj jedno z kluczowych kryteriów, jakimi warto się kierować przy wyborze szkoły wyższej!

Sposoby na zdaną maturę z matematyki! 5 praktycznych porad

Zobacz, jak podejść do matury z matematyki, aby osiągnąć sukces.

MATURA 2022 - ARKUSZE
REKLAMA
Ostatnio czytane
Matura z geografii - zobacz odpowiedzi - matura 2010 geografia odpowiedzi klucz poziom podstawowy proponowane przykładowe rozwiązania

Geografia zawsze cieszyła się powodzeniem wśród maturzystów. Zobaczmy, jakie były odpowiedzi do dzisiejszego egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.