Matura z wosu - sprawdź odpowiedzi

2013-05-13 11:02:13

Dzisiaj maturzyści zmierzyli się z egzaminem z wiedzy o społeczeństwie. Sprawdźcie odpowiedzi do tej matury!

ODPOWIEDZI DO MATURY 2014 Z WOSU

Poniższe odpowiedzi nie są oficjalnymi udzielonymi przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Są to rozwiązania przykładowe opracowane przez redakcję dlaStudenta.pl!

Zobacz również:

Arkusze maturalne z WOS

POZIOM PODSTAWOWY

1. Rozstrzygnij, które zdania dotyczące myśli politycznej są prawdziwe, a które – fałszywe. W tabeli obok każdego zdania wpisz odpowiednio prawda lub fałsz.

A. Apartheid to doktryna głosząca hasła segregacji rasowej - PRAWDA
B. Anarchizm wysuwa postulat silnego państwa - FAŁSZ
C. Socjaldemokracja opowiada się za interwencjonizmem państwa w gospodarkę - PRAWDA

2. A.  Wybierz dwa zdania, w których zawarte są wyłącznie fakty. Wpisz w wyznaczone miejsca numery, którymi oznaczono te zdania.

zdania zawierające wyłącznie fakty - 1, 3

B. Podaj nazwę partii politycznej, której członkami byli politycy wskazani w tekście.

Partia Republikańska

3. Do każdego opisu typu reżimu politycznego dopisz jego nazwę.

A. W państwie o takim reżimie wybory mają najczęściej charakter fasadowy i rytualny albo ich wyniki są fałszowane. Aparat władzy represjonuje wyłącznie przeciwników politycznych. Dobro i interes państwa są głównymi deklarowanymi wartościami politycznymi, a społeczeństwo wiąże z państwem relacja patronalno-klientalna - AUTORYTARYZM
B. Władza w państwie o takim reżimie ma ambicje kontroli życia publicznego, ale i życia prywatnego obywateli. Aparat administracji podporządkowany jest monopartii, która głosi ideę budowy nowego człowieka i nowego społeczeństwa - TOTALITARYZM
C. W państwie o takim reżimie politycznym przestrzegane są prawa i wolności człowieka o charakterze osobistym i politycznym, władza ustawodawcza wybierana jest w wolnych wyborach powszechnych - DEMOKRACJA

4. A. Podaj pełne nazwy partii politycznych, których elektoraty mają najbardziej zbliżone poglądy na temat integracji europejskiej.

Platforma Obywatelska, Sojusz Lewicy Demokratycznej

B. Podaj pełną nazwę partii politycznej, której elektorat w największym stopniu jest przeciwny idei państwa opiekuńczego.

Platforma Obywatelska

C. Porównaj poglądy elektoratów partii politycznych tworzących w latach 2007–2011 koalicję rządową.

Wyborcy PO w porównaniu z wyborcami PSL są bardziej ukierunkowani na liberalizm ekonomiczny (elektorat PSL jest wręcz za etatyzmem), są także bardziej skłonni do integracji z Europą, podczas gdy wyborcy PSL są eurosceptyczni.

5. Wymień trzy konstytucyjne zasady prawa wyborczego wspólne w Rzeczypospolitej Polskiej dla wyborów: do Sejmu RP, do Senatu RP oraz na urząd Prezydenta RP.

bezpośredniość, powszechność, tajność

6. Do każdej informacji o Marszałku Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej dopisz jego imię i nazwisko. Odpowiedzi wybierz spośród: Ludwik Dorn, Józef Oleksy, Grzegorz Schetyna, Józef Zych.

A. Marszałek Sejmu RP II i IV kadencji (1993–1995, 2004–2005); prezes Rady Ministrów RP (1995–1996); wiceprezes Rady Ministrów RP oraz minister spraw wewnętrznych i administracji (2004); poseł na Sejm (1989–2005); pełnił funkcje kierownicze w strukturach PZPR, był wiceprzewodniczącym oraz przewodniczącym SdRP i SLD - Józef Oleksy

B. Marszałek Sejmu RP V kadencji (2007); wiceprezes Rady Ministrów RP oraz minister spraw wewnętrznych i administracji (2005–2007); poseł na Sejm (od 1997 r.); był wiceprezesem PC i PiS - Ludwik Dorn

C. Marszałek Sejmu RP VI kadencji (2010–2011); wiceprezes Rady Ministrów RP oraz minister spraw wewnętrznych i administracji (2007–2009); poseł na Sejm (od 1997 r.); pełnił funkcje kierownicze w KLD i PO - Grzegorz Schetyna

7. Do każdego fragmentu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej dopisz nazwę właściwej funkcji Sejmu RP.

A. Art. 120. Sejm uchwala ustawy zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów, chyba że Konstytucja przewiduje inną większość - funkcja ustawodawcza

B. Art. 157. Członkowie Rady Ministrów ponoszą przed Sejmem solidarną odpowiedzialność za działalność Rady Ministrów - funkcja kontrolna

C. Art. 205.1. Prezes Najwyższej Izby Kontroli jest powoływany przez Sejm za zgodą Senatu, na 6 lat i może być ponownie powołany tylko raz - funkcja kreacyjna

8. Wyjaśnij pojęcie immunitetu parlamentarnego oraz podaj po jednym argumencie „za” i „przeciw” tej instytucji.

pojęcie: immunitet parlamentarny - przywilej przysługujący członkowi parlamentu, którego istotą jest stworzenie parlamentarzystom warunków nieskrępowanej działalności, a tym samym niezależnego funkcjonowania władzy ustawodawczej.

argument "za" -
zachowanie niezależności i swobody działania parlamentarzystów

argument "przeciw" - parlamentarzyści stosują immunitet, aby uchylić sie od odpowiedzialności karnej

9. Podkreśl dwa konstytucyjne uprawnienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

A. desygnowanie Prezesa Rady Ministrów RP
B. kierowanie obradami Rady Gabinetowej RP

10. Uzupełnij tekst dotyczący organów samorządu województwa, wpisując w wyznaczone miejsca nazwy właściwych instytucji samorządowych (A., C., D.) oraz liczbę lat (B.).

Organem stanowiącym i kontrolnym samorządu województwa jest (A.) sejmik województwa. Jego kadencja trwa (B.) cztery lata. Kolegialnym organem wykonawczym jest (C.) zarząd województwa. Jego pracami kieruje (D.) marszałek województwa.

11. Uzupełnij schemat organizacji sądownictwa i procedur procesowych w Rzeczypospolitej Polskiej, wpisując w wyznaczone miejsca nazwy właściwych sądów.

A. Sąd Najwyższy
B. Sądy Rejonowe
C. Sądy Okręgowe

12. Podkreśl dwie nazwy aktów prawnych publikowanych w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

A. ratyfikowana umowa międzynarodowa
C. konstytucja

13. Uzupełnij tekst dotyczący inicjatywy ustawodawczej, wpisując w wyznaczone miejsca nazwę organu władzy Rzeczypospolitej Polskiej (A.) oraz liczbę (B.).

Inicjatywa ustawodawcza w Polsce przysługuje posłom, Senatowi, (A.) Prezydentowi RP i Radzie Ministrów. Prawo to ma również grupa co najmniej (B.) 100 tysięcy obywateli mających czynne prawo wyborcze do Sejmu.

14. Do każdego opisu kompetencji dopisz nazwę właściwego organu władzy sądowniczej w Rzeczypospolitej Polskiej. Odpowiedzi wybierz spośród: Naczelny Sąd Administracyjny, Sąd Najwyższy, Trybunał Konstytucyjny, Trybunał Stanu.

A. Rozstrzyga spory kompetencyjne pomiędzy Prezydentem RP a Prezesem Rady Ministrów RP - Trybunał Konstytucyjny
B. Orzeka o winie ministra za naruszenie Konstytucji RP w zakresie jego urzędowania - Trybunał Stanu
C. Stwierdza ważność wyborów do Sejmu RP i Senatu RP - Sąd Najwyższy

15. Na podstawie fragmentów Kodeksu postępowania administracyjnego rozstrzygnij, które zdania są prawdziwe, a które – fałszywe. W tabeli obok każdego zdania wpisz odpowiednio prawda lub fałsz.

A. Odwołanie od decyzji wojewody wnosi się do właściwego organu za pośrednictwem wojewody - PRAWDA
B. Odwołanie wymaga szczegółowego uzasadnienia, o ile wymagają tego przepisy szczególne - PRAWDA
C. Gdy decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności, jej wykonanie zostaje wstrzymane w momencie wniesienia odwołania - FAŁSZ

16. Do każdego przepisu prawnego obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej dopisz pełną nazwę kodeksu, w którym jest zamieszczony.

A. Kto zabiera w celu przywłaszczenia cudzą rzecz ruchomą, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 - kodeks karny
B. Przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę - Kodeks cywilny
C. Krewnymi w linii prostej są osoby, z których jedna pochodzi od drugiej - Kodeks rodzinny i opiekuńczy

17. Podkreśl dwie nazwy praw lub wolności człowieka, które w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej określone są jako prawa i wolności ekonomiczne, socjalne i kulturalne.

B. wolność wyboru zawodu
E. prawo do informacji o stanie i ochronie środowiska

18. Do każdej fotografii oraz nazwy funkcji polityka w 2012 roku dopisz jego nazwisko.

A. Angela Merkel
B. Barack Obama
C. Jose Manuel Barroso
D. Ban Ki-moon

19. Na podstawie mapy politycznej oraz własnej wiedzy uzupełnij tabelę dotyczącą państw Europy. Do każdego opisu dopisz nazwę właściwego państwa oraz numer, którym oznaczono je na mapie.

A. Państwo, które było założycielem Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali - Francja, 3
B. Państwo, które nie należy do Rady Europy - Białoruś, 4
C. Państwo, które należy do Unii Europejskiej i jednocześnie jest członkiem Rady Nordyckiej - Finlandia, 5
D. Państwo przyjęte do NATO w 1999 roku - Wegry, 2
E. Państwo, które należy do NATO, ale nie jest członkiem Unii Europejskiej - Turcja, 1

20. Wydarzenie chronologicznie pierwsze zaznacz w tabeli literą P, a wydarzenie chronologicznie ostatnie – literą O.

D. przystąpienie Polski do Rady Europy - P
B. polska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej - O

21. Do każdego opisu stosunków Polski i państwa z nią sąsiadującego dopisz nazwę tego państwa.

A. Stosunki uregulowano w 1994 roku traktatem o przyjaznych stosunkach i dobrosąsiedzkiej współpracy. Polska skutecznie popierała starania tego państwa o członkostwo w UE i NATO. Ostatnio między obydwoma państwami nastąpiło ochłodzenie stosunków w związku z polityką narodowościową tego kraju - Litwa

B. Stosunki uregulowano w 1992 roku traktatem o przyjaznej i dobrosąsiedzkiej współpracy. Są one najczęściej dość chłodne i nieufne, a do problemów należały m.in. kwestia członkostwa Polski w NATO oraz wprowadzone przez ten kraj embargo na import polskiego mięsa. Niełatwe jest także rozliczenie wielu bolesnych wydarzeń z przeszłości, choćby kwestii katyńskiej - Rosja

22. Podkreśl nazwę aktu prawnego, w wyniku którego utworzono Unię Europejską.

C. traktat z Maastricht

23. A. Podaj nazwę problemu, który został zilustrowany na plakacie.

łamanie praw człowieka w Chinach oraz wobec ludności tybetańskiej, przymusowe wysiedlenia obywateli w ramach przygotowań do igrzysk olimpijskich w Pekinie

B. Sformułuj dwa merytoryczne argumenty za udziałem w akcji mającej na celu zaprotestowanie przeciwko temu problemowi.

- prawa człowieka są prawami powszechnymi, przyrodzonymi i niezbywalnymi
- działania państwa chińskiego (represje wobec ludności) były przeciwne wobec idei olimpijskiej, której przyświetla idea pokoju

24. A. Podaj odsetek małżeństw, w których pracują mąż i żona.

51%

B. Uzupełnij tekst, wpisując w wyznaczone miejsca: rodzaj wykształcenia (1.), typ modelu małżeństwa (2.) oraz liczbę (3.).

Niezależnie od kategorii wieku, w przyszłości potomstwo planują najczęściej respondenci z (1.) wyższym wykształceniem. Najwyższy odsetek odpowiadających twierdząco na to samo pytanie jest wśród ankietowanych, którzy określają model swojego małżeństwa jako (2.) partnerski. Spośród osób, których małżeństwo plasuje się w najbardziej powszechnym modelu, (3.) 21% nie potrafiło udzielić jednoznacznej odpowiedzi w tej kwestii.

C.  Oceń przedstawione na wykresie modele małżeństw z perspektywy równouprawnienia.

Najbardziej zbieżny z tą perspektywą jest model małżeństwa partnerskiego, gdzie i kobieta, i mężczyzna pracują zawodowo oraz dzielą między siebie obowiązki domowe. Modele mieszany oraz odwrócony nakładają obowiązki wychowania dziecka tylko na jedną płeć, co nie jest zgodne z ideami równouprawnienia płci. Model mieszany teoretycznie dzieli obowiązki między małżonków, ale w praktyce większość zajęć odnośnie wychowania dzieci nalezy do kobiety, wobec czego nie jest to do końca pełny model równouprawnienia.

25. Na podstawie mapy i własnej wiedzy uzupełnij tabelę dotyczącą mniejszości narodowych w Polsce. Do każdego opisu dopisz nazwę właściwej mniejszości narodowej oraz numer, którym oznaczono na mapie obszar jej zwartego zamieszkiwania.

A. Mniejszość narodowa tradycyjnie zamieszkująca tereny Spiszu i Orawy. Przedstawiciele tej mniejszości są w większości wiernymi Kościoła katolickiego - mniejszość słowacka, 1

B. W województwie opolskim członkowie tej mniejszości stanowią ponad 20% mieszkańców w wielu gminach. Przedstawiciel wybrany z list komitetu wyborczego tej mniejszości zasiada w Sejmie RP - mniejszość niemiecka, 5

C. Większość przedstawicieli tej mniejszości zamieszkuje południowo-wschodnie tereny województwa podlaskiego i wyznaje prawosławie - mniejszość białoruska, 3

26. A. Podaj – za autorem tekstu źródłowego – przyczynę problemów adaptacyjnych większości repatriantów w Polsce.

Kilkupokoleniowe przebywanie za granicą spowodowało zróznicowanie etniczne oraz trudniejszą adaptację środowiskową, w co wlicza się nawet nauka języka ojczystego.

B. Wskaż różnicę w kwestii nabywania obywatelstwa Rzeczypospolitej Polskiej przez repatriantów i imigrantów.

Repatrianci mogą uzyskać obywatelstwo na zasadzie ciągłości obywatelstwa polskiego, zaś imigranci poprzez małżeństwo z obywatelem Polski lub też legalny pobyt w kraju o długości ponad trzech lat.

27.Na podstawie wykresu porównaj aktywność społeczną w krajach skandynawskich i iberyjskich. 

Mieszkańcy krajów skandynawskich należa do najaktywniejszych społecznie Europejczyków. Przeciętny obywatel należy tam do ok. 2,5 organizacji. Mieszkańcy krajów iberyjskich należą do grupy narodów najmniej aktywnych na kontynencie - należą przeciętnie do mniej niż jednej organizacji.

28. Na podstawie tabeli wskaż tendencję w deklaracjach społeczeństwa polskiego na temat pracy społecznej w minimum jednej dziedzinie.

Polacy stają się aktywniejsi, ale dynamika tego procesu jest powolna. Zmiejsza się ilośc osób w ogóle niepracujących społecznie, powoli wzrasta ilośc osób pracujących społecznie w swóch i więcej dziedzinach, lecz liczba Polaków pracujących w jednej dziedzinie jest praktycznie niezmienna.

29. Wskaż – odwołując się do danych zamieszczonych w tabeli – zależność między obszarami aktywności społecznej a opinią, że ludzie nie są w stanie pomóc potrzebującym ani rozwiązać problemów swojego środowiska.

Jest to bardzo silna zależność, ponieważ taką opinię podziela ponad połowa udzielajacych odpowiedzi. Wśród osób, które wierzą w to, że ich praca oraz zaangażowanie są w stanie zmienić problemy środowiskowe, ich aktywność społeczna jest znacznie większa.

30. Na podstawie danych zamieszczonych w tabeli wybierz dwa zdania prawdziwe. Wpisz w wyznaczone miejsca litery, którymi oznaczono te zdania.

zdania prawdziwe - B Zaangażowanie w dobrowolną i nieodpłatną pracę społeczną najczęściej wynika z przekonania, że innym należy pomagać.

C. Co dwudziesty spośród badanych wskazał, że praca społeczna w jego środowisku jest popularna i modna.

31. Na podstawie tekstu źródłowego podaj dwie konsekwencje braku zaufania między ludźmi.

- brak zaufania powoduje wprowadzenie do relacji elementu ryzyka - nie wiadomo, czy druga osoba nie zachowa się wobec nas krzywdząco

- brak zaufania prowadzi do izolacji w życiu społecznym

32. Scharakteryzuj problem wolontariatu w Polsce: organizacje działające na jego zasadach, skutki, jakie przynosi aktywność w jego ramach, oraz stopień zainteresowania taką formą pracy na rzecz innych. Zaproponuj działania samorządu oraz władz państwowych mogące wzmocnić ten rodzaj aktywności. Odwołaj się do materiałów źródłowych z zadań 27–31.


POZIOM ROZSZERZONY

1. A. Do każdego opisu dopisz nazwę grupy ludności spośród wymienionych przez ankietowanych.

1. Zamieszkuje głównie w województwie pomorskim i używa języka prawnie uznanego za język regionalny - Kaszubi
2. Jest jedyną mniejszością, której komitet wyborczy ma reprezentację polityczną w Sejmie RP - Niemcy
3. Jest wydzielona wyłącznie na podstawie wyznawanej religii i nie stanowi ani grupy etnicznej, ani narodowej - Muzułmanie

B. Wymień nazwy czterech wskazanych przez ankietowanych grup, które nie są prawnie uznawane w Polsce ani za mniejszości narodowe, ani za mniejszości etniczne.

Ślązacy, Kaszubi, Wietnamczycy, Muzułmanie

2. Rozstrzygnij, które zdania dotyczące struktury społecznej są prawdziwe, a które – fałszywe. W tabeli obok każdego zdania wpisz odpowiednio prawda lub fałsz.

A. W ujęciu stratyfikacyjnym struktura społeczna uznawana jest za system stosunków i wzajemnych zależności wynikających z podziału funkcji i wymiany usług - FAŁSZ
B. W ujęciu dychotomicznym struktura społeczna przyjmuje postać biegunowego podziału społeczeństwa na klasy o przeciwstawnych celach - PRAWDA
C. W ujęciu funkcjonalnym struktura społeczna to system stosunków opartych na zasadach klasyfikacyjnych, co prowadzi do pojmowania społeczeństwa jako układu warstw społecznych - FAŁSZ

3. Do każdej fotografii oraz informacji o osobie stosującej obywatelskie nieposłuszeństwo dopisz jej imię i nazwisko.

A. Martin Luther King
B. Jacek Kuroń

4. Do każdego przepisu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej dopisz nazwę określonej w nim zasady ustrojowej. Odpowiedzi wybierz spośród: konstytucjonalizm, pluralizm polityczny, praworządność, suwerenność narodu.

A. Art. 4. Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu - suwerenność narodu
B. Art. 7. Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa - praworządność
C. Art. 11. Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność tworzenia i działania partii politycznych- pluralizm polityczny

5. Uzupełnij tekst dotyczący referendum ogólnokrajowego w Rzeczypospolitej Polskiej, wpisując w wyznaczone miejsca pełne nazwy właściwych instytucji.

Referendum ogólnokrajowe ma prawo zarządzić (A.) Sejm RP lub (B.) Prezydent RP za zgodą Senatu RP. Organem, który przeprowadza referendum ogólnokrajowe i ogłasza jego wyniki, jest (C.) Państwowa Komisja Wyborcza. Ważność referendum stwierdza (D.) Sąd Najwyższy.

6. Na podstawie mapy i własnej wiedzy uzupełnij tabelę dotyczącą państw członkowskich Unii Europejskiej. Do każdego opisu elementów ustroju dopisz nazwę właściwego państwa oraz numer, którym oznaczono je na mapie.

A. Państwo scentralizowane. Wybierany w wyborach powszechnych prezydent desygnuje kandydata na premiera i jest zwierzchnikiem sił zbrojnych. Rząd jest odpowiedzialny politycznie przed Zgromadzeniem Narodowym – izbą pierwszą parlamentu - Francja, 3

B. Państwo składające się z obszarów autonomicznych. Głową państwa jest król z dynastii Burbonów. Mianuje on szefa rządu, który zawsze wywodzi się z opcji mającej większość w Kongresie Deputowanych – izbie pierwszej parlamentu - Hiszpania, 2

C. Federacja, którą tworzy 9 krajów związkowych. Prezydent jest wybierany w wyborach powszechnych. Uprawnienia ustawodawcze oraz kontrolne wobec rządu – tak kanclerza, jak i ministrów – posiada Rada Narodowa - Austria, 6

7. Podkreśl nazwę organu Rzeczypospolitej Polskiej, który dysponuje prawem inicjatywy legislacyjnej w zakresie ustawy budżetowej.

D. Rada Ministrów RP.

8. Rozstrzygnij, które zdania dotyczące instytucji Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej są prawdziwe, a które – fałszywe. W tabeli obok każdego zdania wpisz odpowiednio prawda lub fałsz.

A. Prezydent Rzeczypospolitej ratyfikuje umowy międzynarodowe dotyczące członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w organizacji międzynarodowej - PRAWDA  
B. W czasie pokoju Prezydent Rzeczypospolitej sprawuje zwierzchnictwo nad Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem Szefa Sztabu Generalnego - FAŁSZ
C. Akty urzędowe Prezydenta Rzeczypospolitej dotyczące powoływania sędziów wymagają dla swej ważności podpisu Prezesa Rady Ministrów RP - FAŁSZ

9. Uzupełnij tekst dotyczący organów samorządu województwa, wpisując w wyznaczone miejsca nazwy właściwych instytucji samorządowych.

Kolegialnym organem wykonawczym samorządu województwa jest (A.) Zarząd Województwa. Jego pracami kieruje (B.) Marszałejk Województwa.

10. Uzupełnij schemat organizacji sądownictwa i procedur procesowych w Rzeczypospolitej Polskiej, wpisując w wyznaczone miejsca nazwy właściwych sądów.

A. Sąd Najwyższy
B. Sąd Rejonowy

11. Do każdego opisu dopisz nazwę właściwego pojęcia z zakresu postępowania cywilnego.

A. Pismo rozpoczynające postępowanie cywilne procesowe - pozew
B. Strona składająca pismo rozpoczynające postępowanie cywilne procesowe - powód
C. Osoba, przeciwko której skierowane jest pismo rozpoczynające postępowanie cywilne procesowe- pozwany

12. Do każdego opisu dopisz nazwę właściwego zjawiska. Odpowiedzi wybierz spośród: afrykanizacja, apartheid, bałkanizacja, globalizacja.

A. Tendencje w światowej gospodarce, polityce, demografii, życiu społecznym i kulturze polegające na rozprzestrzenianiu się analogicznych zjawisk - globalizacja
B. Proces wypierania białych z różnych dziedzin życia przez rdzennych Afrykanów; nadawanie lub przywracanie czemuś charakteru afrykańskiego - afrykanizacja
C. Trwała destabilizacja regionu, rozpad wspólnoty zamieszkującej pewien obszar – w wyniku konfliktów między- i wewnątrzetnicznych – na mniejsze, często wrogie wobec siebie grupy - bałkanizacja

13. Do każdego logo oraz informacji o działalności organizacji wyspecjalizowanej ONZ dopisz jej pełną polską nazwę.

A. Zajmuje się ochroną praw pracowniczych oraz wspiera reformy prawa pracy - Międzynarodowa Organizacja Pracy
B. Zajmuje się zapobieganiem i zwalczaniem chorób oraz udzielaniem bezpośredniej pomocy medycznej i żywnościowej - Światowa Organizacja Zdrowia

14. Na podstawie mapy politycznej oraz własnej wiedzy uzupełnij tabelę dotyczącą państw Afryki. Do każdego opisu dopisz nazwę właściwego państwa oraz numer, którym oznaczono je na mapie.

A. Państwo to jest najludniejszym krajem arabskim i trzecim pod względem liczby mieszkańców państwem Afryki. W 2011 roku – przeciwko rządom ówczesnego prezydenta Husniego Mubaraka i ogólnej sytuacji w kraju – wybuchły masowe protesty społeczne, które doprowadziły do zmian politycznych - Egipt, 1

B. Państwo to zajmuje trzy krainy historyczne: Trypolitanię, Cyrenajkę oraz Fazzan. W 2011 roku doszło tam do wybuchu antyrządowych protestów przeciwko reżimowi Muammara al-Kaddafiego, które przerodziły się w powstanie tłumione przez siły porządkowe i wojsko - Libia, 7

15. Wydarzenie chronologicznie pierwsze zaznacz w tabeli literą P, a wydarzenie chronologicznie ostatnie – literą O.

D. podpisanie przez Polskę Aktu Końcowego Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie - P
B. przystąpienie Polski do Organizacji Paktu Północnoatlantyckiego - O

16. Na podstawie fragmentów Ustawy z 5 lipca 1990 roku Prawo o zgromadzeniach wymień cztery cechy charakteryzujące zgromadzenie publiczne.

- zgromadzenie publiczne składa się co najmniej z 15 osób, zwołanych w celu wspólnych obrad lub wspólnego wyrażenia stanowiska
- podlega ograniczeniom przewidzianym jedynie przez ustawy, niezbędnym do ochrony bezpieczeństwa państwowego lub porządku publicznego
- musi zostać zgłoszone nie później niż na 3 dni robocze, a najwcześniej 30 dni przed datą zgromadzenia
- może zostać zakazane przez organ gminy, jeśli jego cel lub odbycie sprzeciwiają się ustawie Prawo o Zgromadzeniach lub naruszają przepisy ustaw karnych albo jego odbycie może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach.

17. A. Podaj, jaką zmianę w polskim prawie spowodowało powyższe rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego.

Zmiana w ustawie "Prawo o ruchu drogowym" - usunięcie wymogu ze strony organizatorów zgromadzeń uzyskania zezwolenia na przeprowadzenie zgromadzenia.

B. Wymień trzy argumenty, których użył Trybunał Konstytucyjny w uzasadnieniu wyroku.

- Obowiązkiem władzy publicznej jest zagwarantowanie wolności zgromadzeń niezależnie od przekonań wyznawanych przez większość polityczną (...) i bez względu na stopień kontrowersyjności przedstawianych publicznie poglądów i opinii, jeżeli nie są przekraczane prawnie ustalone zakazy.

- Ryzyko kontrdemonstracji przy użyciu przemocy (...) nie może prowadzić do pozbawienia prawa do zorganizowania pokojowego zgromadzenia.

- Wolność zgromadzeń nie może podlegać takiej samej reglamentacji, jakiej poddane są zawody sportowe.

18. Podaj rodzaj głosowania, w którym frekwencja

A. wynosiła zawsze ponad 45%.

wybory prezydenckie

B. ma tendencję wzrostową.

wybory do Parlamentu Europejskiego

19. Na podstawie fragmentów Ustawy z 6 czerwca 1997 roku Kodeks karnypodaj sytuacje, w których występuje możliwość ograniczenia wolności słowa w Rzeczypospolitej Polskiej.

- w przypadku publicznego znieważania uczuć religijnych, przedmiotu czci religijnej lub miejsca przeznaczonego do publicznego wykonywania obrzędów religijnych

- w przypadku pomówienia osoby, grupy osob, instytucji, osoby prawnej  o postępowanie i właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności.

20. A. Wymień zjawiska uznawane za patologie władzy, które wskazano w tekście 1. jako przyczyny niezadowolenia Greków.

korupcja, klientelizm

B. Podaj działania rządu greckiego potwierdzające pogląd z tekstu 2. na temat przyczyn kryzysu ekonomicznego w niektórych państwach strefy euro.

- wzrost podatku VAT oraz akcyzy na alkohol, papierosy oraz benzynę
- zmniejszenie wynagrodzeń oraz zamrożenie rent i emerytur

21. Na podstawie danych zamieszczonych w tabeli wybierz dwa zdania prawdziwe. Wpisz w wyznaczone miejsca litery, którymi oznaczono te zdania.

A. Pomiędzy lutym i wrześniem 2010 roku odsetek Europejczyków twierdzących, że celem polityki Parlamentu Europejskiego powinna być walka ze zmianami klimatycznymi, spadł o ponad 8%.

D. Większość postulowanych celów polityki Parlamentu Europejskiego, wskazywanych przez Europejczyków, dotyczyło problematyki gospodarczej, społecznej i politycznej.

22. Na podstawie tekstu źródłowego i własnej wiedzy rozstrzygnij, która z koncepcji podkreślonych w tekście była realizowana w ramach Wspólnot Europejskich przed traktatem z Maastricht. Uzasadnij swój wybór, odwołując się do dwóch wydarzeń z lat 50. XX wieku.

koncepcja - teoria funkcjonalizmu
uzasadnienie - powołanie Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali oraz podpisanie Traktatów rzymskich powołujących Europejską Wspólnotę Gorpodarczą i Europejską Wspólnotę Energii Atomowej

23. Na podstawie tekstu źródłowego wyjaśnij, na czym polega niebezpieczeństwo postkolonialnego hegemona w Unii Europejskiej.

Kraj Północy wobec udzielania pomocy gopodarczej krajom południa mogą podejmować próby politycznego podporządkowania sobie krajów południa Unii Europejskiej.

24. Wybierz jeden z podanych tematów i napisz wypracowanie. Wykorzystaj materiały źródłowe zamieszczone w II części arkusza.

Temat nr 1. Scharakteryzuj problem praw i wolności politycznych w Polsce po 1989 roku.

Temat nr 2. Od traktatu paryskiego do traktatu z Lizbony – scharakteryzuj etapy integracji europejskiej w aspekcie gospodarczym i terytorialnym oraz strukturę instytucjonalną Unii Europejskiej.

Słowa kluczowe: matura 2013 wos odpowiedzi wiedza o społeczeństwie rozwiązania poziom podstawowy rozszerzony

Komentarze, opinie, wypowiedzi (0)

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za wypowiedzi Internautów opublikowane na stronach serwisu oraz zastrzega sobie prawo do redagowania, skracania bądź usuwania komentarzy zawierających treści zabronione przez prawo, uznawane za obraźliwie lub naruszające zasady współżycia społecznego.

Brak komentarzy. Bądź pierwszy i dodaj komentarz.

Matura w pytaniach i odpowiedziach - Matura od A do Z

Matura z geografii - sprawdź odpowiedzi

Czwartek należy do maturzystów, którzy zdają egzamin dojrzałości z geografii.

Matura z geografii - sprawdź odpowiedzi

Geografia to najczęściej wybierany przez maturzystów przedmiot dodatkowy. Sprawdźcie odpowiedzi do dzisiejszego egzaminu!

Matura z języka polskiego - sprawdź odpowiedzi

Wtorek 7 maja to dla maturzystów sądny dzień! Każdy z nich przystąpił dzisiaj do egzaminu maturalnego z języka polskiego. Sprawdźcie odpowiedzi!

Matura z biologii - sprawdź odpowiedzi

Tydzień z maturą zaczynamy od mocnego uderzenia! Rano maturzyści zdawali egzamin z biologii - sprawdźcie odpowiedzi!

CZYTAJ RÓWNIEŻ

Co musisz wiedzieć o maturze międzynarodowej?

Jak wygląda nauka w programie matury międzynarodowej (IB)?

(nie)Poradnik Maturzysty - odpowiedzi na najtrudniejsze pytania maturzystów

Matura to spore wyzwanie, a potem nie będzie łatwiej. Poznaj kilka złotych rad od tych, którzy już mają to za sobą!

Ile trzeba mieć procent, żeby zdać maturę?

Zobacz, ile trzeba uzyskać punktów na egzaminie dojrzałości!

MATURA 2020 - ARKUSZE
REKLAMA
Ostatnio czytane