Matura z geografii - sprawdź odpowiedzi

2011-05-13 12:48:30

Dziś piątek trzynastego - maturzyści, sprawdźcie w odpowiedziach, czy ten dzień będzie dla was szczęśliwy!

Poniższe odpowiedzi nie są oficjalnymi udzielonymi przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Są to rozwiązania przykładowe opracowane przez redakcję dlaStudenta.pl!

POZIOM PODSTAWOWY

1. Podaj:

– nazwę jeziora oznaczonego literą A: Jezioro Międzybrodzkie
– literę, którą oznaczono położenie lądowiska szybowców znajdującego się na mapie w polu F5: B

2. Zapisz wartości wysokości podanych obiektów wraz z jednostkami (m lub m n.p.m.).

Wysokość bezwzględna Źródła Maryjnego (B2): 680 m n.p.m.,
Wysokość względna szczytu wzniesienia Jaworzyna (G6) w stosunku do Przełęczy Cisowej (H5): 59 m

3. Oblicz odległość w terenie w linii prostej między szczytami gór Jaworzyna (G6) i Cisowa Grapa (H5). Podaj wynik z dokładnością do 0,1 km. Zapisz obliczenia.

odległość na mapie = 5,8 cm, skala 1 cm - 0,5 km
5,8 x 0,5 = 2,95 km

Odległość w terenie 2,9 km

4. Podaj dwie przyrodnicze cechy rezerwatu Buczyna na Zasolnicy (E2/E3).

pokryty jest lasem i położony jest na stoku o ekspozycji płd.- wsch.

5. Uzupełnij zdania, wpisując właściwe określenia spośród podanych w nawiasach, tak aby opis trasy podróży samochodem z hotelu Odys (D8) do parkingu przy dolnej stacji kolei linowo-terenowej na Żar (F5) był prawdziwy.

Z hotelu jedziemy wzdłuż brzegów Jeziora Żywieckiego drogą asfaltową. Przed miejscowością Czernichów mijamy położoną po prawej stronie zaporę, która spiętrza wody Jeziora Żywieckiego. Przez miejscowość Czernichów jedziemy lewym. brzegiem Soły. W przysiółku Do Toczka po przekroczeniu mostu skręcamy w prawo i po około 300 m dojeżdżamy do skrzyżowania, przy którym stoi kościół i restauracja. Dalej – aż do przystanku autobusowego – jedziemy w kierunku NE. Za przystankiem skręcamy w lewo i drogą prowadzącą serpentynami dojeżdżamy do celu podróży.

6. Podaj trzy funkcje, które pełnią sztuczne jeziora na górskich rzekach.

irygacyjna, rekreacyjna, energetyczna

7. Wyjaśnij, dlaczego na obszarze przedstawionym na mapie lasy zmniejszają zagrożenie powodziowe.

Lasy zmniejszają spływ powierzchniowy, przez co cała woda opadowa nie dostaje się do rzek.

8. Do każdego zjawiska astronomicznego dobierz miejsce, w którym zjawisko to występuje podczas oświetlenia Ziemi przedstawionego na rysunku. Nazwy miejsc wybierz spośród podanych poniżej.

Górowanie Słońca w zenicie - B
Występowanie dnia polarnego - A

9. Podaj trzy cechy klimatu Polski potwierdzające jego przejściowy charakter.

- nad Polską ścierają się wilgotne masy powietrza znad Atlantyku z bardzo suchymi znad kontynentu
- częste zmiany pogody i znaczne wahania długości poszczególnych pór roku
- opady atmosferyczne zależą przede wszystkim od wysokości nad poziomem morza

10. a) Podaj literę, którą oznaczono stację położoną w klimacie
umiarkowanym morskim B, podbiegunowym C

b) Uzupełnij zdania, wpisując litery, którymi oznaczono właściwe stacje.
Roczna amplituda temperatury powietrza wynosi 15 °C na stacji B.
Najwyższa średnia roczna temperatura powietrza występuje na stacji D.

11. Uzupełnij zdania, wpisując właściwe określenia spośród podanych w nawiasach, tak aby opis pogody był zgodny z przedstawioną mapą synoptyczną.

Zarówno Norwegia, jak i Grecja znajdują się w strefie oddziaływania niżu, ale ciśnienie atmosferyczne w Norwegii jest niższe niż w Grecji. Nad północną częścią Wielkiej Brytanii przemieszcza się front atmosferyczny ciepły. W Europie Zachodniej na Półwyspie Bretońskim niebo jest zachmurzone. Zakładając dotychczasowy kierunek napływu mas powietrza w środkowej części Hiszpanii, można prognozować, że temperatura w najbliższym czasie w Madrycie wzrośnie.

12. Uzupełnij zdanie, wpisując nazwy mórz.

Obszar Polski należy do zlewisk trzech mórz: Morza Bałtyckiego oraz Morza Czarnego i Morza Północnego.

13. a) Podaj dwie cechy przyrodnicze Morza Bałtyckiego sprzyjające kumulacji zanieczyszczeń w tym zbiorniku.

płytkość Bałtyku, trudny dostęp do Morza Północnego (oddzielony jest od niego wąskimi cieśninami)

b) Zaproponuj trzy działania, jakie należy podejmować, aby ograniczyć zanieczyszczenie wód Morza Bałtyckiego.

ograniczenie: żeglugi, użycia nawozów sztucznych na powierzchni zlewiska, odpadów przemysłowych i komunalnych

14. Wykonaj polecenia na podstawie rysunku i własnej wiedzy.
a) Dobierz do biegu górnego rzeki cechę doliny i dominujący proces rzeźbotwórczy.

Cecha doliny: B. dolina o V-kształtnym profilu poprzecznym
Dominujący proces rzeźbotwórczy: 2. erozja wgłębna i wsteczna

b) Zaznacz poprawne dokończenie zdania.
A. muły i piaski.

15. Na podstawie rysunku i własnej wiedzy uzupełnij tabelę, wpisując obok każdego opisu nazwę gleby i literę, którą oznaczono jej profil.

Gleba powstała w dolinie rzecznej w wyniku nagromadzenia materiału naniesionego przez wody powodziowe - mada rzeczna - C
Gleba strefowa powstała w klimacie umiarkowanym pod lasami liściastymi - gleba brunatna - A

16. Uzupełnij tabelę, wpisując obok każdej z wymienionych krain geograficznych przyczynę małej gęstości zaludnienia, dobraną spośród podanych.

Nizina Zachodniosyberyjska - 3. Długa mroźna zima, rozległe bagna.
Wyżyna Tybetańska - 2. Rozrzedzenie i niskie temperatury powietrza.
Sahara - 4. Brak wody, wysokie temperatury i duże dobowe amplitudy temperatury powietrza.

17. Na podstawie wykresu oraz własnej wiedzy wpisz obok każdego zdania literę P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub literę F, gdy zdanie jest fałszywe.


Eksplozja demograficzna przypada na I fazę rozwoju demograficznego - FAŁSZ
Spadek liczby zgonów w II fazie rozwoju demograficznego jest efektem poprawy warunków życia, higieny oraz lepszego wyżywienia - PRAWDA
Procesy demograficzne występujące w V fazie są charakterystyczne dla krajów Afryki dotkniętych klęską głodu - FAŁSZ

18. Wymień trzy negatywne konsekwencje gwałtownego wzrostu liczby ludności w miastach krajów słabo rozwiniętych.

wzrost bezrobocia, przeludnienie prowadzące do obniżenia poziomu życia i obniżenia warunków sanitarnych, większa bieda prowadząca do większej przestępczości

19. a) Przedstaw dwie korzyści społeczne lub gospodarcze, które może odnieść Polska ze wzrostu zatrudnienia ludności w wieku 55–64 lat.

zmniejszenie wypłacanych świadczeń emerytalnych, podniesienie statusu społecznego ludzi w tym wieku

b) Przedstaw dwa działania, które może podejmować państwo w celu zwiększenia aktywności zawodowej ludności w wieku 55–64 lat.

wprowadzenie ulg podatkowych dla przedsiębiorców w tym wieku, programy bezpłatnych szkoleń, kursów

20. Przyporządkuj każdemu z surowców jeden produkt, do którego wytworzenia ten surowiec został użyty.

A. bazalt - 2. kostka brukowa
B. ropa naftowa - 5. tworzywa sztuczne
C. piasek kwarcowy - 1. szkło
D. wapień - 3. cement

21. Wykonaj polecenia na podstawie mapy i własnej wiedzy.
a) Wymień nazwy czterech województw o najwyższych wskaźnikach emisji SO2.

śląskie, wielkopolskie, mazowieckie, łódzkie

b) Wyjaśnij, dlaczego najwięcej elektrowni cieplnych zlokalizowano w województwie oznaczonym na mapie literą A.
Ze względu na występowanie na tym terenie dużych pokładów węgla kamiennego.

22.  Podaj jeden pozytywny i jeden negatywny skutek dla gospodarki wynikający z łączenia się przedsiębiorstw w korporacje międzynarodowe.

Skutek pozytywny - zmniejszenie barier w handlu międzynarodowym
Skutek negatywny - wypieranie z rynku lokalnych przedsiębiorstw

23. Podaj dwa argumenty za zwiększeniem udziału energii pozyskiwanej z tego źródła.

uniezależnienie Polski od dostaw np. gazu z Rosji, jest to także źródło energii odnawialnej i nie szkodzącej środowisku 

24. Na podstawie tekstu podaj dwa czynniki, które sprzyjały rozwojowi przemysłu zaawansowanych technologii (high-tech) w Dolinie Krzemowej.

obecność Uniwersytetu Stanford, czystość środowiska przyrodniczego

25. Wybierz z tabeli trzy kraje, w których występuje rolnictwo ekstensywne. Wpisz poniżej litery, którymi te kraje oznaczono.

Kraje z rolnictwem ekstensywnym - A, B, E

26. Podaj odsetek powierzchni kraju zajmowanej przez użytki zielone.

10%

27. Podaj trzy przyczyny zmian w użytkowaniu ziemi w Polsce w latach 1990–2006.

zwiększenie udziału lasów w strukturze użytkowania ziemi, zwiększenie wydajności rolnictwa, rozwój obszarów miejskich - więcej terenów mieszkalnych

28. Uzupełnij tabelę, wpisując nazwę miasta, w którym znajduje się obiekt przedstawiony na fotografii, oraz numer, którym na mapie oznaczono jego położenie.

A. Toruń - 1
B. Zamość - 5
C. Oświęcim - 4

29. a) Podaj nazwę kraju, z którego statek wypłynął, oraz nazwę kraju, do którego dotarł.

Statek wypłynął z Finlandii, dotarł do Grecji .

b) Uszereguj mijane obiekty lub pokonywane przez statek akweny na trasie z portu X do portu Y, wpisując do schematu właściwe litery.

X -> B (Cieśnina Sund) -> D (Kanał La Manche) -> C (Korsyka) -> A (Cieśnina Mesyńska) -> Y

30. Na podstawie opisów rozpoznaj trzy kraje graniczące z Polską. Wpisz do tabeli nazwę każdego z krajów obok jego opisu.

Spośród sąsiadów Polski kraj ten ma najmniejszą liczbę ludności. Jego ukształtowanie powierzchni jest nizinne o rzeźbie polodowcowej - Litwa
Jednostką monetarną w tym kraju od 1 stycznia 2009 r. jest euro. Góry stanowią 61% powierzchni kraju - Słowacja
Kraj, z którym posiadamy najdłuższą granicę. Najwyższy szczyt tego kraju jest położony na granicy z Polską - Czechy

31. Przyporządkuj każdemu krajowi wymienionemu w tabeli numer dotyczącego go opisu konfliktu oraz literę, którą oznaczono położenie tego kraju na mapie.

Gruzja - 2 - B
Iran - 4 - C
Somalia - 1 - D


POZIOM ROZSZERZONY

1. Zaznacz nazwę góry, z której wykonano fotografię.

C. Rogacz (C5)

2. Wpisz nazwy kartograficznych metod prezentacji, które zastosowano na mapie „Kaskada Soły” do przedstawienia

– występowania lasów - metoda powierzchniowa
– rzeźby terenu - metoda izolinii

3. Zaznacz wartość azymutu zmierzonego z tego punktu widokowego w kierunku szczytu Cisowej Grapy.

B. 100°

4. Na podstawie mapy oblicz średnie nachylenie trasy kolei linowo-terenowej. Podaj wynik w %. Zapisz obliczenia.

Średnie nachylenie 23 %

5. Oblicz wysokość górowania Słońca w dniu przesilenia letniego na Przełęczy u Panienki (B2/B3). Zapisz obliczenia.

h = 90° - 49°49' + 23°27' = 63°38'

Wysokość górowania Słońca 63°38'

6. Wyjaśnij, dlaczego buduje się elektrownie szczytowo-pompowe, mimo że produkują mniej energii elektrycznej niż pobierają podczas pompowania wody.

Są budowane, aby uzupełnić system energetyczny w konkretnym obszarze - dostarczają energii, gdy zapotrzebowanie na nią jest najwyższe

7. a) Zaznacz poprawne dokończenie zdania.
C. osadowe.

b) Na podstawie mapy i własnej wiedzy wymień dwie zmiany w litosferze, hydrosferze lub pedosferze, które nastąpiły na północnym stoku Hrobaczej Łąki (B2) na skutek eksploatacji surowców skalnych.

powstanie jezior wyrobiskowych, zmiany w rzeźbie terenu

8. Wymień dwa działania człowieka sprzyjające powstawaniu osuwisk.

wycinanie lasów pod budownictwo i rolnictwo, budowa domów na terenach osuwiskowych

9. Wpisz obok każdego zdania literę P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub literę F, gdy zdanie jest fałszywe.

Rysunek przedstawia oświetlenie Ziemi w dniu równonocy - FAŁSZ
W miejscu oznaczonym literą A jest dzień polarny - PRAWDA
W miejscu oznaczonym literą E Słońce przez całą dobę znajduje się na horyzoncie - FAŁSZ
W miejscu oznaczonym literą C Słońce podczas górowania znajduje się w zenicie - FAŁSZ
Wysokość górowania Słońca w miejscu oznaczonym literą D jest niższa niż w miejscu oznaczonym literą B - PRAWDA

10. Podaj nazwę kontynentu, na którym znajdują się miejsca zaznaczone na rysunku literami X i Y.

Afryka

11. Utwórz ciąg przyczynowo-skutkowy przedstawiający powstanie dwóch rodzajów osadów atmosferycznych. Wpisz we właściwe miejsca litery, którymi oznaczono podane niżej określenia.

F Bezchmurna i bezwietrzna pogoda w ciągu nocy -> A Nocne wypromieniowanie ciepła z podłoża- > D Spadek temperatury powietrza do temperatury punktu rosy o wartości powyżej 0 °C-> B Powstanie rosy
A Nocne wypromieniowanie ciepła z podłoża -> E Spadek temperatury powietrza do temperatury punktu rosy o wartości poniżej 0 °C -> C Powstanie szronu

12. Przyporządkuj do każdego klimatogramu odpowiednią formację roślinną wybraną spośród podanych poniżej.

1 - tundra
2 - tajga
3 - roślinność śródziemnomorska
4 - roślinność śródziemnomorska

W arkuszu maturalnym z geografii na poziomie rozszerzonym w zadaniu 12 umieszczono dwa razy ten sam klimatogram. Za poprawne przyporządkowanie trzech różnych formacji roślinnych zdający otrzyma 2 punkty, za poprawne przyporządkowanie dwóch różnych formacji zdający otrzyma 1 punkt.

13. a) Spośród prądów morskich zaznaczonych na mapie wybierz dwa, które odpowiadają temu opisowi. Podaj nazwy tych prądów oraz numery, którymi je oznaczono na mapie.
Prąd Benguelski - 5
Prąd Peruwiański - 15

b) Porównaj wpływ prądów morskich oznaczonych na mapie numerami 4 i 5 na temperaturę powietrza i sumę opadów atmosferycznych wybrzeży, wzdłuż których te prądy płyną.
Prąd Benguelski (nr 5) jest prądem zimnym i przynosi chłodniejsze powietrze oraz mniejszą ilość opadów wzdłuż wybrzeży, których płynie, natomiast Prąd Brazylijski (nr 4) jest prądem ciepłym - podwyższa temperaturę powietrza oraz zwiększa opady.

14. a) Wymień dwie zmiany w środowisku przyrodniczym obszaru przedstawionego na mapach, które nastąpiły od końca XIII wieku do czasów obecnych.
pojawienie się depresji, zwiększenie powierzchni lądowych

b) Na podstawie rysunków i własnej wiedzy podaj nazwę genetycznego typu jeziora oznaczonego literą X.
jezioro deltowe

15. Uzupełnij tabelę, wpisując odpowiednie nazwy skał wybrane spośród podanych poniżej.
Okruchowa skała osadowa powstała na skutek scementowania lepiszczem ziaren żwiru lub okruchów o większej średnicy - zlepieniec
Magmowa skała głębinowa, główny budulec kontynentalnej skorupy ziemskiej. Składa się głównie z kwarcu, skaleni i łyszczyków - granit
Magmowa skała wylewna o strukturze zazwyczaj drobnoziarnistej i barwie szarej, czarnej lub zielonej - bazalt

16. Wykonaj polecenia na podstawie tekstu i własnej wiedzy.
a) Zaznacz nazwę procesu geologicznego, który zdaniem geologów jest przyczyną opisanego trzęsienia ziemi.
C. ruchy izostatyczne

b) Zaznacz poprawne dokończenie zdania.
B. w strefach subdukcji.

17. Uzupełnij tabelę, wpisując odpowiedni czynnik lub proces rzeźbotwórczy, który doprowadził do powstania podanych form terenu.

Jaskinia Raj - woda podziemna - krasowienie
Wieżyca (329 m n.p.m.) - lądolód - akumulacja
Klif na wyspie Wolin - woda morska - abrazja
Kocioł Czarnego Stawu - lodowiec górski - egzaracja

18. Uszereguj w kolejności od najstarszego do najmłodszego wydarzenia, które doprowadziły do powstawania gór fałdowo-zrębowych, wpisując we właściwe miejsca odpowiadające tym wydarzeniom litery.

C. Powstanie skał osadowych -> B. Fałdowanie skał osadowych -> E. Przesunięcie skał wzdłuż linii uskoków -> A. Erozyjne ścięcie i powstanie powierzchni zrównania -> D. Powstanie współczesnej rzeźby na skutek erozyjnych procesów zewnętrznych

19. Uzupełnij tabelę, wpisując obok każdej krainy geograficznej nazwę gleby przeważającej na jej obszarze.

Kotlina Konga - czerwonożółta gleba ferralitowa (laterytowa)
Pojezierze Fińskie - bielicowa
Nizina Czarnomorska - czarnoziem
Nizina Francuska - brunatna

20. Wpisz do tabeli po jednym kraju, w którym są używane wymienione języki urzędowe. Nazwy krajów wybierz spośród podanych poniżej.

angielski, hindi - Indie
francuski, arabski - Czad

21. Na podstawie wykresu i własnej wiedzy podaj dwie przyczyny przedstawionych na wykresie zmian w strukturze zatrudnienia w Polsce, jakie zaszły w ostatniej dekadzie XX wieku.

spadek zatrudnienia w I sektorze (rolnictwo) związany ze zwiększonym napływem ludzi ze wsi do miast oraz intensyfikacją rolnictwa, spadek zatrudnienia w II sektorze (przemysł) związany jest z restrukturyzacją przemysłu, nowymi technologiami

22. a) Na podstawie wykresu i własnej wiedzy wpisz obok każdego zdania literę P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub literę F, gdy zdanie jest fałszywe.
W grupie ludności w wieku przedprodukcyjnym w 2007 r. na 100 mężczyzn przypadało powyżej 100 kobiet - FAŁSZ
W latach 2008–2009 zwiększyła się liczba mężczyzn w grupie ludności w wieku produkcyjnym - PRAWDA
W grupie ludności urodzonej w okresie wyżu kompensacyjnego jest więcej kobiet niż mężczyzn - PRAWDA

b) Podaj trzy przyczyny różnej liczebności kobiet i mężczyzn w wieku poprodukcyjnym w Polsce w 2007 r.
- kobiety bardziej o siebie dbają, prowadzą zdrowszy tryb życia
- kobiety częściej wykonują lżejszą pracę, nie ulegają śmiertelnym wypadkom w pracy
- w II Wojnie Światowej zginęło więcej mężczyzn niż kobiet

23. a) Wyłącznie na podstawie piramidy wieku i płci określ i uzasadnij przewidywaną tendencję zmiany współczynnika obciążenia demograficznego do 2020 roku.
Tendencja będzie rosnąca
Uzasadnienie: w wiek poprodukcyjny wejdą pokolenia wyżów demograficznych, natomiast w wiek produkcyjny wejdą mało liczne roczniki, do tego dojdzie jeszcze spadająca liczba urodzeń

b) Podaj dwie konsekwencje przewidywanej zmiany współczynnika obciążenia demograficznego dla ludności w grupie w wieku produkcyjnym.
- opłacanie emerytur ludzi w wieku poprodukcyjnym
- wyższe koszty służby zdrowia

24. Podanym rejonom wydobycia przyporządkuj po jednym eksploatowanym tam surowcu mineralnym.

A. Zagłębie Kuźnieckie, Zagłębie Appalachijskie - węgiel kamienny
B. Zagłębie Łużyckie, Zagłębie Podmoskiewskie - węgiel brunatny
C. Morze Północne, Zatoka Meksykańska - ropa naftowa
D. stan Minas Gerais w Brazylii, okolice Kiruny w Szwecji - rudy żelaza

25. Przyporządkuj technopoliom litery, którymi oznaczono ich położenie.

Droga 128 (Boston Route 128) C
Dolina Krzemowa (Silicon Valley) A
Korytarz Zachodni (M4 Corridor) D
Wyspa Krzemowa (Silicon Island) F

26. Uzupełnij tabelę, rysując obok każdej nazwy hut sygnaturę, którą na mapie oznaczono ich położenie, oraz wpisz ich główny czynnik lokalizacji.

Miedzi - kwadrat - bliskość występowania złóż rud miedzi
Aluminium - trapez - duże zasoby energii, huty przy elektrowniach
Cynku i ołowiu - trójkąt - bliskość pokładów cynku i ołowiu

27. Na podstawie mapy sformułuj prawidłowość dotyczącą rozmieszczenia elektrowni:
– cieplnych, zużywających węgiel kamienny lub węgiel brunatny

Elektrownie te w dużej mierze są zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie złóż tych surowców

– jądrowych.

Położone one są nad dużymi rzekami

28. Wymienionym w tabeli typom rolnictwa przyporządkuj po jednej z podanych cech (A–D) oraz po jednym regionie ich występowania (1–4).

D - rolnictwo ekstensywne kapitałochłonne - 2
A - rolnictwo intensywne kapitałochłonne - 1
C - rolnictwo intensywne pracochłonne - 3

29. a) Podaj nazwy opisanych poniżej roślin uprawnych.
A. oliwki
B. kawa

b) Wyjaśnij, uwzględniając różnice kulturowe, dlaczego kraje północnej Afryki mają niższe wskaźniki produkcji i spożycia wina niż kraje południowej Europy.
Religia muzułmańska zakazuje spożywania alkoholu, a w krajach Afryki Północnej dominującą religią jest islam.

30. a) Podaj dwie cechy klimatu, które sprzyjają występowaniu malarii.
duża wilgotność powietrza, wysoka temperatura

b) Podaj dwie społeczno-gospodarcze przyczyny trudności w zwalczaniu malarii na obszarach, na których ona występuje.
słaby dostęp do opieki zdrowotnej, bieda - niskie dochody wiążą się z niemożnością zakupu lekarstw

31. a) Podaj przykład działania, które można podejmować na obszarze wyłącznej strefy ekonomicznej bez zgody państwa, do którego ta strefa należy.
Mogą tam przepływać jednostki cywilne.

b) Podaj dwie korzyści, jakie mają państwa nadmorskie z przysługujących im praw w ich wyłącznych strefach ekonomicznych.
- eksploatacja surowców z dna morskiego
- możliwość wyłącznego korzystania z połowów w tym obszarze

32. Na podstawie analizy wartości wskaźników społeczno-gospodarczych wpisz we właściwe miejsca tabeli nazwy trzech krajów wybrane spośród podanych poniżej.

1. Finlandia
2. Japonia
3. Chiny

33. Na podstawie danych w tabeli oblicz saldo handlu zagranicznego dla Indii.

Saldo handlu zagranicznego 104 mld $

34. Wykonaj polecenia na podstawie mapy i własnej wiedzy.
a) Podaj przyczynę dużego natężenia przewozu towarów statkami na wodach Zatoki Adeńskiej i Morza Czerwonego.

Jest to najkrótszy szlak transportowy ropy naftowej z Zatoki Perskiej do Europy.

b) Podaj dwa przykłady problemów ekonomicznych lub politycznych utrudniających transport towarów na zaznaczonym na mapie fragmencie szlaku żeglugi.
- u wybrzeży Somalii grasują piraci
- Egipt żąda wysokich opłat za przepływanie Kanałem Sueski

35. Uzupełnij tabelę, wpisując litery, którymi oznaczono na mapie miejsca przedstawione na fotografiach.

„Bezkrwawe łowy” na sawannie w Afryce - F
Fiord - A
Wodospad Niagara - B
Formacja skalna Uluru (Ayers Rock) - G

36. a) Podaj nazwę (pełną lub skrót) organizacji, do której należą państwa zaznaczone na mapie.
OPEC - Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową

b) Wpisz do tabeli po dwie nazwy państw członkowskich tej organizacji na każdym z podanych kontynentów.
Afryka: Libia, Nigeria
Ameryka Południowa: Ekwador, Wenezuela
Azja: Irak, Iran

Słowa kluczowe: matura 2011 geografia odpowiedzi model klucz odpowiedzi rozwiązania poziom podstawowy rozszerzony

Komentarze, opinie, wypowiedzi (19)

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za wypowiedzi Internautów opublikowane na stronach serwisu oraz zastrzega sobie prawo do redagowania, skracania bądź usuwania komentarzy zawierających treści zabronione przez prawo, uznawane za obraźliwie lub naruszające zasady współżycia społecznego.

Dodaj komentarz
 • s [0]

  Od kiedy na równiku są sawanny?

  ela, 2014-08-12, 11:26:03
 • Zaokrąglenie [0]

  Od kiedy 2,95 zaokrąglone do 1 miejsca po przecinku daje 2,9?

  conTE, 2013-05-14, 10:40:32
 • zad.33 (p.rozszerz.) [0]

  Saldo handlu zagr. Indii wynosi -104 mld USD (czyli jest ujemne). Poprawcie to.

  robsonka, 2011-05-18, 19:40:02
 • zadanie 14a podstawa [0]

  Powinno być odpowiedz b) dolina V-kształtna a nie odp a) meandry występuja w biegu środkowym

  xxx, 2011-05-14, 11:25:03
 • Pytanie [0]

  (poz. rozsz.) Czy w Zad. 17 zamiast egzarazji może być erozja ?

  Uczeń, 2011-05-13, 15:27:28
 • prawda [0]

  http://www.edulandia.pl/Edulandia/1,98377,9529516,Matura_2011___geografia___arkusze_i_odpowiedzi.html

  anka, 2011-05-13, 15:21:07
 • ;p [0]

  Według mnie może być jezioro deltowe oraz reliktowe, zgadzacie się? mi też nachylenie wyszło 23,1%

  maturzystka, 2011-05-13, 15:18:21
 • zad 4 rozsz [1]

  Wie może ktoś czy jak w zadaniu 4 wyszło mi 23 i po przecinku ileś bo tego nie zaokrągliłam to czy mi uznają to??

  Ola, 2011-05-13, 14:52:56
 • zadanie 2 [1]

  zadanie 2 a) B2 gdzie tam jest podane niby 680 ??

  Salazar, 2011-05-13, 14:15:51
 • Zadanie 14 A [0]

  No i się powtarzam. Nie umieją czytać mapy. W górnym odcinku rzeki nie ma meandrów! Powinno być B.

  Mix, 2011-05-13, 13:40:47
 • zadanie 3 [2]

  Ale tam było zaokrąglij do 0.1 km więc skoro wyszło 2.95 to nie powinno w zaokrągleniu być 3 km ?

  Patryk, 2011-05-13, 13:19:08
 • zadanie 12 [0]

  Na mapie na Płw. Bretońskim jest czarna kropka, w legendzie jest napisane do niej: ZACHMURZENIE 10/10, czy to przypadkiem nie oznacza, że niebo jest zachmurzone?

  xyz, 2011-05-13, 13:17:31
 • zadanie 3 [0]

  a czy w zadaniu 3 nie powinno wyjsc 1,8 ?

  p, 2011-05-13, 13:03:47
 • eee [0]

  lepiej zmieńcie prędko odpowiedź w zadaniu pierwszym. C na mapie to jezioro... pzdr :)

  przemo, 2011-05-13, 12:27:35
 • Mapa [0]

  Na mapie się nie znają? Zadanie 1 - F5 to B. Nie pisać głupot.

  Mix, 2011-05-13, 12:26:44

Matura w pytaniach i odpowiedziach - Matura od A do Z

Matura z języka angielskiego - sprawdź odpowiedzi

Dzisiejszy egzamin z języka angielskiego jest najczęściej wybieraną maturą z języka obcego. Sprawdźcie odpowiedzi do matury z angola!

Matura z wosu - sprawdź odpowiedzi

Dzisiaj maturzyści zmierzyli się z egzaminem z wiedzy o społeczeństwie. Sprawdźcie odpowiedzi do tej matury!

Matura z języka polskiego - sprawdź odpowiedzi

Wtorek 7 maja to dla maturzystów sądny dzień! Każdy z nich przystąpił dzisiaj do egzaminu maturalnego z języka polskiego. Sprawdźcie odpowiedzi!

Matura z języka niemieckiego - sprawdź odpowiedzi

W środę maturzyści zdawali egzamin z języka niemieckiego! Zobaczcie, jak należało odpowiadać na pytania!

CZYTAJ RÓWNIEŻ

Przygotuj sie do matury z chemii z WSZ w Gdańsku podczas bezpłatnego webinarium

Weź udział w lekcji online pt. "Chemia organiczna jako chemia związków węgla".

Wyniki matur 2021 - kiedy wyniki egzaminu maturalnego?

Rezultaty matur to kluczowa rzecz w procesie rekrutacji na studia. Ile trzeba czekać na ich ogłoszenie?

MATURA 2024 - ARKUSZE
REKLAMA
Ostatnio czytane
Matura z WOSu - sprawdź odpowiedzi - matura 2012 wos wiedza o społeczeństwie odpowiedzi klucz rozwiązania poziom podstawowy rozszerzony

Dzisiaj maturzyści, który wiążą swoją przyszłość z uniwersytetem, mają bardzo ważny dzień. Prezentujemy wam odpowiedzi do matury z wiedzy o społeczeństwie!